Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Morskie elektrownie wiatrowe- Bałtyk Południowy

Morskie elektrownie wiatrowe- Bałtyk Południowy

Po raz pierwszy szerzej spotkałem sie z tematem morskich elektrowni wiatrowych na konferencji w Gdańsku poświeconej Skarbom Ziemi Kaszubskiej  zorganizowana przez Grupę radnych Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie 20 maja 2010r. Polska próbuje w nowej dziedzinie energetyki wiatrowej a świat ma już osiagniecia

 

 

Producencie polscy elektrowni wiatrowych
 
3 zakłady, które już teraz gotowe są do realizacji zamówień na potrzeby morskich farm wiatrowych: Spomasz SA (Żary), producent konstrukcji przeznaczonych do zastosowań morskich. Obecnie firma produkuje elementy wież morskich elektrowni wiatrowych i zatrudnia około 450 osób. Spółka KK-Electronic (Szczecin) zajmuje się produkcją systemów sterujących morskimi farmami wiatrowymi, a LM Glassfieber (Goleniów) jest jednym z najważniejszych producentów skrzydeł do turbin wiatrowych.
 
KONCEPCJA System Polskich Sieci Morskich® – Założenia koncepcyjne listopad 2009 r.
 
Link
http://www.ptew.pl/html2006/doc/koncepcja-psm.pdf

http://www.ptew.pl/documents/Gospod_Spol_Asp_Rozw_Offshore_w%20Polsce_OK.pdf

Planowany przebieg przyłączy farm morskich i linii przesyłowych do Szwecji – wizja do 2030.

Przyłącza Farm Morskich

System Polskich Sieci Morskich® – wizja do 2050 r.

Polskie Sieci Morskie

 Realizacja celów na rok 2020 rodzi konieczność wybudowania 12 statków do instalacji turbin na głębokościach 30-40 m. Koszt wybudowania jednej jednostki to ok. 200 mln EUR.

 http://www.biznespolska.pl/komunikaty/?contentid=197680

– Polskie stocznie stanowią potencjalne miejsce budowy takich jednostek – mówi Bogdan Gutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej – Trójmiejskie stocznie wykonały już jedną platformę do stawiania turbin na morzu (Thor)- Budowa statków wiąże się także z zamówieniami w branży hutniczej. Pomimo słabego rozwoju wewnętrznego rynku lądowej energetyki wiatrowej, od dziesięciu lat wzrasta liczba podmiotów, które zajmują się produkcją mniej skomplikowanych podzespołów. W ostatnich kilku latach widoczna jest coraz większa aktywność firm w tym obszarze. Nowe zlecenia dla polskich stoczni, zamówienia w branży hutniczej, powstanie nowych zakładów przemysłowych, to tylko niektóre perspektywy związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Rozwój sektora wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, ochroną klimatu i tworzeniem nowych miejsc pracy. Wczesny etap kształtowania morskiej energetyki wiatrowej w UE stwarza okazję dla polskich przedsiębiorstw do poszerzenia lub całkowitej zmiany profilu działalności. Na to, czy ten potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany będzie miała również wpływ polityka państwa w tym zakresie. Z uwagi na dostępność infrastruktury transportowej preferowanym obszarem do tego rodzaju inwestycji jest nadmorski obszar Polski, jednak rozwój sektora może mieć pozytywny wpływ również na pozostałe części kraju.

 PODSUMOWANIE

Jest nowy nie zagospodarowany segment styku gospodarki morskiej i energetyki.. Warto pochylić sie na tematem po przeczytaniu założeń i koncepcji – jestem optymisją reszta w UE i polskim rzadzie.

KejowGronkiewicz Waltz o podatku „janosikowym”50% Prof.Kuleszy
29 czerwca, 2010, 7:42 pm
Filed under: Historia, legislacja | Tagi: , ,

Gronkiewicz Waltz o podatku „janosikowym”50% Prof.Kuleszy

Rozmawiamy z ministrem finansów, który zaproponował sześć możliwości modyfikacji mechanizmu naliczania „janosikowego”. Nie wykluczam jednak, iż w pewnym momencie skierujemy skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naliczania „janosikowego”. – powiedziała w rozmowie z wnp.pl Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent m.st. Warszawy.

http://finanse.wnp.pl/hanna-gronkiewicz-waltz-o-mozliwosci-modyfikacji-janosikowego,113622_1_0_0.html

INTERPELACJA SEJMOWA 

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną, przy piśmie z dnia 14 marca 2008 r. nr SPS-023-1848/08, interpelacją posła Andrzeja Halickiego w sprawie możliwości zawieszenia tzw. podatku janosikowego wpłacanego do budżetu państwa przez miasto stołeczne Warszawa, uprzejmie wyjaśniam:

   Zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z, późn. zm.) – gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) jest większy od 150% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin (wskaźnika Gg), oraz powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest większy od 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów (wskaźnika Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, odpowiednio z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0993C1B6

Istota podatku

W ramach „janosikowego” bogate miasta, powiaty czy gminy muszą łożyć na utrzymanie biedniejszych jednostek samorządowych. Według danych „Rzeczpospolitej”, w tym roku suma kwot, jakie zasobniejsze samorządy będą musiały oddać tym dysponującym mniejszymi wpływami to 1,9 mld zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150 proc. wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin, zobowiązane są do odprowadzania nadwyżki do budżetu państwa.

Tym razem protestuje Warszawa

W tym roku głos w sprawie podatku „janosikowego” zabrały władze Warszawy. Z 1,9 mld zł, jakie w tym roku oddadzą w ramach subwencji wyrównawczej najbogatsze samorządy, 600 mln zł pochodzić będzie z Warszawy. – W przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawa płaci aż 375 zł, Poznań 100 zł, a Wrocław 48 zł – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” Mirosław Czekaj, skarbnik stolicy.

Oprócz wspomnianych już Warszawy i Poznania, znaczne kwoty (po kilkadziesiąt milionów złotych) „janosikowego” płacą Wrocław, Kraków, Katowice i Gdańsk. Z danych zebranych przez „Rz” wynika, że w przyszłym roku tylko duże miasta zapłacą ponad 1 mld zł podatku.

http://samorzady.polska.pl/goracytemat/article,Powrot_dyskusji_o_janosikowym,id,303588.htm

Ministerstwo Finansów odrzuciło prośbę 75 gmin i powiatów, aby odstąpić od obowiązku zapłaty janosikowego przez Mazowsze.

Ministerstwo Finansów przyznało, że obecna ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje możliwości umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wpłat na subwencję regionalną dla województw oraz subwencję równoważącą dla powiatów, miast i gmin. Jak wyjaśnił resort, w 2010 roku wpłat będzie dokonywało 87 gmin, 55 powiatów i 2 województwa. Najwięcej na ten cel przeznaczy Mazowsze.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że modyfikacja sposobu naliczania wpłat na janosikowe wymagałaby zmian prawnych. Uzgodnienia w tej sprawie rząd przeprowadza z udziałem strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosowne propozycje zmian MF zgłosiło stronie samorządowej w marcu tego roku, ale przedstawiciele samorządów jeszcze się do nich nie odnieśli. Swoje propozycje zmiany konstrukcji janosikowego może do Komisji Wspólnej zgłosić również województwo mazowieckie. 

 Gazeta Prawna

PODSUMOWWANIE 

Przekazanie 50% dochodu m.st. Warszawy to nieporozumienie.

Kejow

Ps. Trawestacja hasła ” Cały naród buduje swoją stolicę” – „Pomożecie?- Pomożemy” . Dochód budżetu m.st Warszawy wynosi ponad 12 mld zł.Enzymy w procesie usuniecia gliceryny z biodiesla

Amerykańska firma Piedmont Biofuels LLC  podała publicznie o nowej technologii produkcji paliwa OZE w procesie enzymatycznego odśluzowania  w reakcji fosfolipidów  dlawykorzystania produktu ubocznego gliceryny wdrożone przez Biofuels Center z Północnej Karoliny, Novozymes i Chatham County Economic Development Corporation.

Odkrycie  polega na stosowaniu NOVOENZYMES który jest wykorzystywana fotolipaza C dla wolnych tłuszczów.

LINIA TECHNOLOGICZNA  BIODIESLA

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

STAN BADAŃ 

 Candida antarctica (Novozym 435) pochodzących z genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów Aspergillus

Naukowcy Knani i in. badali wp³yw rodzaju enzymu, rozpuszczalnika, stê¿enia, czasu reakcji i innych parametrów na kondensacj1) -hydroksyheksanianu metylu. Chaudhary i in.  w wyniku transestryfikacji adypinianu diwinylowego 1,4-butanodiolem katalizowanej lipaz (Novozym-435) otrzymali poliester o ciężarze cząsteczkowym Mw= 23 000. Wykazali, że ciężar cząsteczkowy i rodzaj grup końcowych są funkcją: zawartości wody w enzymie, stosunku wagowego enzymu do substratu, stosunku molowego monomeru i diolu i temperatury reakcji. Rodney i Kobayashi [16,20] otrzymywali alifatyczne poliestry poddając homopolikondensacji monomery typu AA-BB używając lipazy (Novozym-435) jako katalizatora. Inne enzymatyczne reakcje transestryfikacji prowadzące do optycznie czynnych polimerów opisał Wallace i Morrow  Gutman i in. badali konkurencyjności oligomeryzacji i cyklizacji -hydroksyestrów w obecności lipazy

Literatura

 1. Pavel K., Ritter H., (1991), Macromol. Chem., 192, 1941-1949.
 2. Wallace J. S., Morrow C. J., (1989), J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 27, 2553-2567.
 3. Matsumura S., Ebata H., Kondo R., Toshima K., (2001), Macromol. Rapid Commun., 22, 1325-1329.
 4. Takemoto T., Uyama H., Kobayashi S., (2001), e-Polymers, 4, 1-5.
 5. Gabryel Rokicki Prace Przeglądowe Politechnika Warszawska  „Synteza polimerów z uzyciem enzymów
 6. Carmen Virto ,Patrick Adlercreutza  Lysophosphatidylcholine synthesis with Candida antarctica lipase B (Novozym 435) Enzyme and Microbiological Technology
  Volume 26, Issue 8, May 2000, Pages 630-635
 7. K. B lafi-Bak a; F. Kov csb; L. Gubiczaa; J. Hancs kb Enzymatic Biodiesel Production from Sunflower Oil by Candida antarctica Lipase in a Solvent-free System Research Institute of Chemical and Process Engineering, Egyetem u. 2., Veszpr m 8200, Hungary. Biocatalitycs Volume 20, Issue 6 2002 , pages 437 – 439
 8. Beran, E. ; Grzyb, B.  Zastosowanie lipaz jako katalizatorów w syntezie estrowych olejów bazowych Chemia i Inżynieria Ekologiczna   2001, Vol. 8, nr 10, s. 1019–1024,.
 9. Ledóchowska E., Datta I.: Enzymatyczne i chemiczne przeestryfikowanie mieszaniny oleju rzepakowego i stearyny palmowej. Tłuszcze Jadalne, 1995, 30 (4), 169–183
 10. Norma PN-EN ISO 5508 Oleje i tłuszcze ro_linne oraz zwierz_ce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metod chromatografii gazowej.
 11. Samukawa T, Kaieda M, Matsumoto T, Ban K, Kondo A, Shimada Y, Noda H, Fukuda H. Pretreatment of immobilized Candida antarctica lipase for biodiesel fuel production from plant oil.  Journal Bioenergy 2000;90(2):180-3.
 12. Ma F and Hanna MA, Biodiesel production: a review. Bioresource Technol 70:1–15 (1999).
 13. Haas MJ, Piazza GJ and Foglia TA, Enzymatic approaches to production of biodiesel fuels, in Lipid Biotechnology, ed by Kuo TM and Gardner HW. Marcel Dekker, New York, pp 587–598 (2002).
 14. Nelson LA, Foglia TA and Marmer WN, Lipase-catalyzed production of biodiesel. J Am Oil Chem Soc 73:1191–1195(1996).
 15. Shimada Y, Watanabe Y, Sugihara A and Tominaga Y, Enzymatic alcoholysis for biodiesel fuel production and application of the reaction to oil processing. J Mol Catal B: Enzymaticv17:133–142 (2002).
 16. Ahmad RW, Anderson WA and Moo-Young M, Ester synthesis in lipase-catalyzed reactions. Enzyme Microb Techno 23:438–450 (1998).
 17. Kose O, Tuter M and Aksoy HA, Immobilized Candida antarctica lipase-catalyzed alcoholysis of cotton seed oil in a solventfree medium. Bioresource Technol 83:125–129 (2002).
 18. Zhang Y, Dube MA, McLean DD, Kates M: Biodiesel production from waste cooking oil. 1. Process design and technological assessment. Bioresource Technol 2003, 89:1–16.
 19. Ahn E et al, 1995, „A Low-waste process for the Production of Biodiesel”, Separation Science and Technology, 30, 2021-2033.
 20. Uosukainen E, et al, 1999, „Optimization of enzymatic transesterification of rapeseed oil ester using response surface and principal component methodology” Enzyme and Microbial Technology, 25, 236-243.
 21. Ana V Lara Pizarro and Enoch Y Park, 2003, „Lipase-catalyzed production of biodiesel fuel from vegetable oils contained in waste activated bleaching earth”, Process Biochemistry, 38, 1077-1082.
 22. Hernando J et al, 2007, „Biodiesel and FAME synthesis assisted by microwaves: Homogeneous batch and flow processes” Fuel, 86, 1641-1644.

Linki

http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/2_2005/Rokicki.pdf

http://www.biodieselmagazine.com/article.jsp?article_id=3462

http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%202(47)%20Supl/03_Brys.pdf

http://lib3.dss.go.th/fulltext/Journal/J.of%20chemical%20technology%20and%20biotechnology/2005/no.3/2005vol.80no.3p.307-312.pdf

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/18_tianwei_tan_en.pdf

http://www.chimica.unipd.it/giulia.licini/pubblica/pdf_biotech/23.pdf

http://www.aidic.it/CISAP4/webpapers/14Maceiras.pdf

http://www.biotek.gov.my/nbs2010/program/oral/ind/abstract/day3/Azlina%20Harun%20USM.pdf

http://www.skylinecollege.edu/case/biol230/algae/SIM_algae.pdf

http://ejournal.vudat.msu.edu/index.php/mmg445/article/viewFile/213/285

http://archivos.labcontrol.cl/wcce8/offline/techsched/manuscripts%5Cp2rr4t.pdf

Prezentacje Power Point

 

http://www.compete-bioafrica.net/events/events2/seminar_india/ppt/5-2-Rao.pdf

www.ics.trieste.it/media/139590/df6302.pdf

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/apresentacoes/Enzimas_imobilizacao.ppt#376,39,Imobilização de Enzimas

http://wbbiotech.nic.in/wbbiotech/html/Susmita_3.ppt?action=forceDL#268,12,Slajd 12

Patenty

Patent amerykański 20080118961

Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych mydła  wygenerowana w alkalicznym procesie rafinacji soji, słonecznika, ryżu, kukurydzy, olej kokosowowego, z ziaren palmowych, oleju rzepakowego lub bawełny, Mydło  składa się z wody, o 0.1-2.0%, pochodne tłuszczowe , w tym glicerydy, neutralizacji i podział mydeł z silnymi kwasami, po enzymatycznej estryfikacji przy użyciu enzymu lipazy, z alkanolu, na 15-do-70 ° C, a następnie mieszając mieszaninę przez trzy do pięciu dni, następnie oddzielenie ropy fazie estru z mieszaniny, neutralizujące wartość rezydualną na bazie kwasu, i destyluje się i odzyskania estry i uzyskania pozostałości zawierające sterole, w którym estry kwasów tłuszczowych produkowane w ten sposób mogą być wykorzystane jako paliwa biodiesel.Solary ogrzewają polskie domy – postęp technologiczny

Solary ogrzewają polskie domy – postęp technologiczny

Jak wynika z badań Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2009 r. sprzedaż solarów zwiększyła się o 11% względem roku ubiegłego. Tempo wzrostu energetyki słonecznej jest najwyższe spośród wszystkich dostępnych odnawialnych źródeł energii. Jest to m.in. skutek większej świadomości społecznej dotyczącej ekologicznych rozwiązań, względnie niskich kosztów zastosowania tej technologii oraz licznych udogodnień dla eko-pozytywnych.

Spośród sprzedanych w ubiegłym roku 144 tys. m2 solarów prawie połowa trafiła do mieszkańców Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

Oferta dopłat z funduszu została skierowana wyłącznie do właścicieli prywatnych domów. Z całościowego kosztu operacji wynoszącego 15 tys. zł chętni zapłacą tylko 3 tys. zł.

Kolektory słoneczne to jedno z najprostszych i najtańszych eko-rozwiązań dla rodziny – biorąc pod uwagę technologie innych źródeł energii odnawialnej. Nie oznacza to jednak, że nie stanowi ono obciążenia dla domowego budżetu. Koszt założenia solarów o powierzchni 2 m2 w domu jednorodzinnym to wydatek rzędu 7 tys. zł. Przy budowie nieruchomości od podstaw taka kwota ginie w kosztach, a przy okazji daje możliwość uzyskania preferencyjnych warunków kredytowych.

WNP.PL
 
Kalkulacja
Co innego twierdzą producenci ogniw fotowoltaicznych, twierdząc, że ich najnowsze modele generują dużo prądu nawet wtedy, gdy są zacienione albo jest pochmurno. Dla przykładu: instalacja o powierzchni 16 mkw. w takim niezbyt słonecznym kraju jak Belgia daje 1700 kWh prądu rocznie. Jednak biorąc pod uwagę koszt zakupu takiej instalacji (13 tys. euro), ta inwestycja zwróci się za prawie 11 lat. Nie mówiąc już o tym, że ogniwa tej wielkości nie pokryją zapotrzebowania na prąd średniego gospodarstwa domowego. Szybciej zwracają się duże systemy fotowoltaiczne, o mocy 100 kW, ale to wydatek rzędu 600–700 tys. zł. W Polsce mało kogo byłoby na to stać.
Dotacje
 
System wsparcia dla energetyki słonecznej na lata 2011- 2020, w którym uwzględnione zostały obecne i prognozowane (wymagane) tempo rozwoju energetyki słonecznej, dotychczasowe doświadczenia i w którym ujęte i zbilansowane zostały obecne i planowane środki na wsparcie tego sektora: program dotacji proponowany przez NFOŚiGW, programy dotacji przewidziane w Regionalnych Programach Operacyjnych.

„W proponowanym systemie wsparcia przyjęto, zmienny, malejący w miarę rozwoju rynku i wzrostu cen paliw kopalnych udział dotacji (najważniejszy obecnie instrument wsparcia małych technologii off grid) we wsparciu inwestycji termicznej energetyki słonecznej. Średni udział dotacji w latach 2011-2020 wyniesie niecałe 6,5%, z tym że udział ten w poszczególnych okresach będzie maleć z 10,5 % w latach 2011-2014 (tu środki są w minimum 50% już zbilansowane w krajowych funduszach ekologicznych i strukturalnych UE) do ok. 4,3% w latach 2018-2010. Sektor energetyki słonecznej termicznej w Polsce działa w warunkach pełnej konkurencji wielu producentów i dostawców urządzeń i usług. Dlatego założono, również, że koszty montażu i zakupu kompletnej instalacji będą spadać z 2600 zł/m2 w okresie 2011-2014 roku do 1800 zł/m2 w 2020 roku. Zoptymalizowana kwota dotacji uwzględniająca powyższe wymagania powinna wynosić 2,4 miliarda zł, w przeliczeniu na rok – średnio 240 milionów zł.” – czytamy w dokumencie.

TECHNOLOGIA

Płaski kolektor słoneczny 2,0 i 2,5m2

solary kolektor płaski

Płaski kolektor słoneczny- solar cieczowy składa się z trzech podstawowych elementów:

* absorbera energii słonecznej

tj. głównego elementu kolektora, wykonanego z metalu dobrze przewodzącego ciepło: najczęściej jest to miedź lub aluminium. Metal ten pokryty jest substancjami tworzącymi jego powłokę, która w zależności od rodzaju kolektora może być powłoką selektywną bądź nieselektywną. Taką warstwą może być powszechnie stosowany chrom galwaniczny lub wysokoselektywne warstwy związków tytanu napylane w próżni metodą elektrostatyczną np. powłoka TiNOX, gdzie przy wysokim współczynniku absorpcji promieniowania słonecznego uzyskuje się bardzo niskie współczynniki emisji promieniowania cieplnego w zakresie podczerwienii.

* przeźroczystej pokrywy (szyby solarnej)

wykonanej ze szkła o niskiej zawartości tlenków żelaza bądź też z odpowiednio dobranych i zespolonych w podwójną warstwę tworzyw sztucznych.

* izolacji i obudowy

Jako izolator stosuje się głównie wełnę mineralną lub poliuretan.

Dzięki materiałom odpornym na korozję użytym do ich produkcji solary te charakteryzują się długą żywotnością, wysoką sprawnością i wydajnością energetyczną a niezawodna eksploatacja i ich niska cena powodują szybki zwrot kosztów inwestycyjnych.

Płaskie kolektory słoneczne TINOX 2,0 – parametry techniczne

 

Wymiary (L/W/H) 2006x1006x80mm
Waga 46 kg
Objętość cieczy w absorberze 1,41 litra
Grubość szyby solarnej odpornej na gradobicie 4 mm
Powierzchnia brutto kolektora 2,02 m2
Powierzchnia czynna absorbera 1,93 m2
Grubość płyty absorbera 0,20 mm
Współczynnik absorpcji ~ 95% ą 2%
Współczynnik emisji ~ 4% ą 2%
Maksymalna temperatura stagnacji 200 oC
Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa
Spadek ciśnienia płynu przepływającego przez kolektor 30-110 Pa
Zalecany przepływ płynu przez kolektor 2 l/min

CERTYFIKATY EN-12975 IMBER

Kolektor słoneczny płaski solar

Gdzie najlepiej Instalować SOLARY w Polsce

 

Nawet zimą kolektory słoneczne pomogą zmniejszyć rachunki na ogrzewanie

 

NOWA TECHNOLOGIA SOLAR-THERMAL

Naukowcy z niemieckiego Fraunhofer Institute opracowali nowy system skupiający światło słoneczne, który ma przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji energii bazujących na obiegu termalnym z turbogeneratorem.

Wersja testowa instalacji uruchomiona w zeszłym tygodniu w mieście Almeria w Hiszpanii będzie pracować do końca przyszłego roku. Opracowano ją jako alternatywę cenową dla innych technologii solarnych, ma być tańsza od tradycyjnych systemów solarnych dzięki wykorzystaniu liniowych zwierciadeł Fresnela jako koncentratora światła słonecznego oraz wody zamiast czynnika grzewczego do produkcji pary napędzającej turbiny.

System składa się z podstawowego pola luster, absorbera i lustra wtórnego. Podstawowe pole luster to 25 rzędów płaskich zwierciadeł Fresnela ułożonych na ziemi na długości 100m. Lustra wyposażone są w silniki elektryczne regulujące ich położenie do optymalnej pozycji względem słońca. Odbijające się od luster promienie słoneczne padają na absorber, czyli długą na 100 metrów i zawieszoną kilka metrów nad lustrami rurę wypełnioną wodą. Nad absorberem umieszczone jest dodatkowe lustro, którego funkcją jest skupianie odbitego przez dolne lustra światła również na rurze, co dodatkowo zwiększa sprawność systemu.

Zastosowanie zwierciadeł Fresnela jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla luster parabolicznych, których wykonanie wiąże się z wysokimi kosztami wynikającymi ze złożonego procesu formowania powierzchni odbijającej. Dodatkową zaletą konstrukcji jest zmniejszenie ilości luster, względem rozwiązania ze zwierciadłami parabolicznymi.

Link http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=630&cms=30

ZASADA DZIAŁANIA FOTOOGNIWA wg. Wikipedii

Fotoogniwo jest zbudowane z półprzewodnika i tworzy złącze p-n, na które pada światło. Padające na złącze fotony o energii większej od szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika powodują powstanie par elektron-dziura. Pole elektryczne wewnątrz półprzewodnika, związane z obecnością złącza p-n, przesuwa nośniki różnych rodzajów w różne strony. Elektrony trafiają do obszaru n, dziury do obszaru p. Rozdzielenie nośników ładunku w złączu powoduje powstanie na nim zewnętrznego napięcia elektrycznego. Ponieważ rozdzielone nośniki są nośnikami nadmiarowymi (mają nieskończony czas życia), a napięcie na złączu p-n jest stałe, oświetlone złącze działa jako ogniwo elektryczne.

Wikipedia

 Pisałem o tym poprzednio

http://jaron.salon24.pl/179343,kup-pan-cegle-targi-mur-expo-torwar-cieplownictwo-hitem
 
 
ROZWÓJ TECHNIKI
Próżniowe rurowe kolektory słoneczne są urządzeniami najnowszej generacji. Wypierają z rynku dotychczas znane i stosowane kolektory płaskie. Ograniczenie strat przechwyconego ciepła poprzez zastosowanie najdoskonalszej izolacji próżniowej powoduje, że urządzenia te, w przeciwieństwie do kolektorów płaskich, pracują efektywnie przez 365 dni w roku wspomagając w istotnym zakresie tradycyjne źródła ciepła w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, wody basenowej a także wspierają niskotemperaturowe układy centralnego ogrzewania.
 
Kejow


Prezydencka debata energetyczna JK (PiS) vs. BK (PO)

Prezydencka debata energetyczna JK (PiS) vs. BK (PO)

Kandydaci PiS i PO mówili też, czy są zwolennikami negocjowanej umowy gazowej z Rosją w sytuacji, kiedy Polska może być potęgą jeśli chodzi o wydobycie gazu łupkowego.

„Jeśli się okaże, że jest gaz w wielkich ilościach, będziemy wszyscy szczęśliwi (…), ale trzeba mieć świadomość, że to dopiero za parę miesięcy będzie zakończony pierwszy odwiert” – powiedział Komorowski. Dlatego – jego zdaniem – należy równolegle prowadzić negocjacje z dostawcami gazu klasycznego i „budować szanse na pozyskanie gazu łupkowego”. Według niego potrzebne są „elastyczne relacje” z Rosją po to, by mieć możliwość renegocjacji umowy gazowej ze stroną rosyjską lub nawet „szansę jej niepodpisywania”.

Zapewnił, że jeśli się okaże, że w Polsce jest gaz łupkowy w wystarczającej ilości, to rząd na pewno zadba o to, aby „sprzedaż zgody na eksploatację obwarować wystarczającymi przepisami i decyzjami, które by dawały naszemu budżetowi duże zyski”.

Z kolei zdaniem Kaczyńskiego podpisywanie umowy gazowej z Rosją, sięgającej 20 lat w przyszłość, jest ryzykowne, bo – jak mówił – wiele w tym czasie może się zmienić. „Nawet gdyby tego gazu łupkowego nie było, ja byłbym przeciwnikiem podpisywania tak długotrwałych umów i w ogóle dziwię się, że rząd, obecna władza tego rodzaju rozwiązanie bierze pod uwagę” – mówił kandydat PiS. Zaznaczył, że ważne jest, by Polska miała z gazu łupkowego „rzeczywiste korzyści”.

Według PAP

Jarosław Kaczyński PiS powiedział

Jarosław Kaczyński, prezes PIS na pytanie o bezpieczeństwo energetyczne w Polsce odpowiedział, że bardzo ważne są dostawy z różnych stron i trzeba o to zabiegać w różnych kierunkach. –  Sytuacja jednostronnego uzależnienia jest i z punktu widzenia politycznego, a przede wszystkim ekonomicznego, zawsze niedobra. Ona może na przykład prowadzić do dyktowania wysokich cen. Skupił się na gazie łupkowym, którego złoża w Polsce według ekspertów mają być ogromne. – Gaz łupkowy to jest wielka szansa dla Polski, to jest szansa na to, że Polska stanie się drugą Norwegią. Krajem, który będzie mógł korzystać i z punktu widzenia ekonomicznego, ale także politycznego, bo to jest zmiana sytuacji geopolitycznej w tej części Europy.

Bronisław Komorowski PO  powiedział

Nieco inne podejście do bezpieczeństwa energetycznego Polski miał Bronisław Komorowski (PO), który mówił z kolei, że filarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest przede wszystkim nasze członkostwo w Unii Europejskiej i nasz wpływ na politykę unii. Do filarów bezpieczeństwa dołączył także polskie inwestycje, choćby „Gazoport” – To kierunek prawidłowy, nawet wtedy, jeżeli nie ma poczucia zagrożenia. Warto mieć swoje niezależne źródła dostaw – powiedział. Wymienił także, że byłyby potrzebne nowe technologie – Jeżeli się okaże, że jest gaz ze złóż łupkowych, technologie uzyskiwania energii z węgla i elektrownie atomowe – powiedział Komorowski.

Podsumowanie z portalu ekologia.pl

Joanna Lichocka pyta o umowę gazową z Rosją

Komorowski podkreślił, że chodzi o umowę negocjowaną. „Jeśli się okaże, że jest u nas gaz łupkowy w wielkich ilościach, to będziemy szczęśliwi” – mówił. Stwierdził, że trzeba równolegle negocjować z dostawcami gazu klasycznego i prowadzić odwierty, by sprawdzić zasobność złóż gazu łupkowego. Zapewnił, że rząd zadba, by sprzedaż zgody na eksploatację gazu łupkowego była obwarowana prawnie. Podkreślił, że sprawa gazu łupkowego wyjaśni się w przeciągu kilku lat.

Kaczyński stwierdził, że podpisywanie umów sięgających ponad 20 lat do przodu jest ryzykowne. Nawet gdyby gazu łupkowego nie było, byłbym temu przeciwny, dziwię się, że rząd w ogóle bierze to pod uwagę – stwierdził szef PiS. Podkreślił, że jeśli chodzi o gaz łupkowy, trzeba doprowadzić do sytuacji, by państwo miało z tego „właściwe zyski”. „Spraw bezpieczeństwa nie wolno zaniedbywać, nie wolno iść w jednym kierunku” – podkreślił Kaczyński.

Podsumowanie:

Kaczyński stwierdził, że Komorowski przypisuje rządowi PO osiągnięcia rządu PiS. „Jestem za tym, by wspierać polski kapitalizm” – mówił. Dodał, że był zdumiony, że premier Tusk pochwalał działania prezydent Warszawy wobec kupców z KDT. „Jeśli chodzi o firmę w jednym okienku, to jest śmiech” – mówił. Wytknął także rządowi, że nie zajął sie sprawą przeniesienia z Polski produkcji fiata Panda. Wspomniał także rządowi błędy popełnione w przypadku CO2.

Dziennik.pl

 Najbardziej charakterystyczne wypowiedzi w trakcie debaty prezydenckiej 2010 II tura

Jarosław Kaczyński

Nawet gdyby tego gazu łupkowego nie było, ja byłbym jednak przeciwnikiem podpisywania tak długotrwałych umów.

„Polska stanie się drugą Norwegią”

Bronisław Komorowski

 

Oczywiście, że jest tak, że żadnego przełomu jeszcze nie ma. Ale kto obiecywał przełom?

KOMENTARZ WŁASNY

Kandydaci wymienili poglądy , niepokojący jest nacisk Komorowskiego na elektrownie atomowe , Kaczyński powiedział o geopolityce i bezpieczeństwie energetycznym co bardziej przystoi kandydatowi na urząd Prezydenta RP

Kejow.Geopolityczne aspekty regulacji gazu w UE- prof Lena Kolarska

Geopolityczne aspekty regulacji gazu w UE- prof Lena Kolarska

Fragment tekstu porozumienia ws. bezpieczeństwa dostaw gazu, wypracowanego przez ekspertów państw członkowskich oraz sprawozdawców Parlamentu Europejskiego. Przy którym uczestniczyła europosłanka  Prof. Lena Kolarska-Bobińska która  jest członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

 
Zadania Grupy Koordynującej ds. Gazu obejmują
a) koordynowanie środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw na poziomie Wspólnoty, również w przypadku poważnych zaburzeń w dostawach;
b) badanie środków podejmowanych na poziomie krajowym w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom dostaw, a tam gdzie jest to stosowne, wspomaganie państw członkowskich w koordynowaniu tych środków.
 
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning measures to safeguard security of gas supply
and repealing Directive 2004/67/EC
 
ZAŁĄCZNIK IV: WSPÓŁPRACA
Zgodnie z Artykuł 194 TFUE i jak podkreślono w artykule 6 dyrektywy 2009/73/EC i artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, współpraca regionalna jest wyrazem zasady solidarności, a także leżące u podstaw tej koncepcji rozporządzenia. Współpraca regionalna jest wymagana w szczególności w celu oceny ryzyka (art. 8); zapobiegawcze i plany działań w nagłych wypadkach (art. 4, 5 i 9), infrastruktury i zaopatrzenia norm (art. 6 i 7) oraz przepisów Unii i regionalnych reagowanie (art. 10).
Współpracy regionalnej w ramach niniejszego rozporządzenia opiera się na istniejącej współpracy regionalnej z udziałem przedsiębiorstw gazu ziemnego, Państwa Członkowskie i krajowe organy regulacyjne w celu zwiększenia, między innymi, również bezpieczeństwa dostaw i integracji wewnętrznego rynku energii, takie jak trzech regionalnych rynków gazu w ramach inicjatywy regionalnej gaz, gaz Platform, Grupy Wysokiego Szczebla ds. Morza Bałtyckiego rynku energii i połączeń międzysieciowych planu bezpieczeństwa dostaw grupy koordynującej Wspólnoty Energetycznej. Jednakże, szczególne wymagania bezpieczeństwa dostaw sprzyjających nowych ram współpracy oraz istniejących obszarów współpracy będą musiały zostać dostosowane w celu zapewnienia najlepszej wydajności.
W świetle coraz bardziej powiązanych i współzależnych rynków i wewnętrznego rynku gazu, współpraca  z następujących państw członkowskich, jako przykład i między innymi, w tym między częściami sąsiadującymi państwami członkowskimi, może zwiększyć ich bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego gazu zasilanie:
– Polska i trzy państwa bałtyckie,
– Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia) i Francji
– Irlandia i Wielka Brytania,
– Bułgaria, Grecja, Rumunia,
– Dania i Szwecja,
– Słowenia, Włochy, Austria, Węgry, Rumunia
– Polska i Niemcy,
– Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg,
– Niemcy, Czechy, Słowacja,
– Innych.
Jeżeli jest to konieczne i właściwe, współpracy regionalnej między nimi może być przedłużony do zacieśnienia współpracy z sąsiadującymi państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku wysp energetycznych, w szczególności w celu wzmocnienia powiązań. Państwa członkowskie mogą również być częścią różnych grup współpracy.

 

Polecam jako odniesienie artykuł Adama Szurleja PAN  o roli gazu co prawda z 2006 ale bardzo aktualny
 
http://www.min-pan.krakow.pl/se/pelne_teksty20/k20_szurlej.pdf
 
PYTANIE OTWARTE
 
Czy polityka UE obroni Polskę i jej bezpieczeństwo energetyczne dyrektywami , skoro polityka Gazpromu wpływa na monopolizację rynku gazu w UE.
 
Koncepcja wspólpracy interkonetorowej z Niemcami?? ( jest już realizacja) i co dalej.
 
 
Kejow


Próba chóru w ekspresie InterCity do Gdańska
25 czerwca, 2010, 9:30 pm
Filed under: Uncategorized | Tagi: , , ,

Próba chóru w ekspresie InterCity do Gdańska

Niby prosta delegacja do Gdańska a tu niespodzianka .

Już po podaniu kawy rozpoczęła się próba chóru akadamickiego z Warszawy byłem mile zaskoczony.

Pozdrawiam

KejowXVI Przystanek Woodstock zapowiadana muzyka
24 czerwca, 2010, 9:42 pm
Filed under: Uncategorized | Tagi: , , ,

XVI Przystanek Woodstock zapowiadana muzyka

XVI Przystanek Woodstockto największy w Polsce i jeden w największych w Europie muzyczny festiwal. W tym roku startujemy 30 lipca i gramy trzy dni, aż do 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Na głównej scenie festiwalu wystąpią zespoły prezentujące skrajnie różną muzykę – od mocnego gitarowego grania do jazzowych inspiracji. Zagrają: Papa Roach, Nigel Kennedy, Orphan Hate, Tonic, Life of Agony, Girl In a Coma, Morgan’s Heritage czy Peyoti for President.

Na scenie nie zabraknie także polskich wykonawców! Usłyszymy:Leszka Możdżera i Tymona Tymańskiego w projekcie Chopin 2010, zespoły Perfect, Lao Che, Łąki Łan czy Armia.

Druga scena festiwalu, nazywana folkową, również kusi ciekawym programem. Zagrają na niej: Piotr Bukartykz zespołem, Jorgos Skoliasz zespołem, Carrantuohill, Jak Wolność To Wolnośćczy Wolna Grupa Bukowina.

Szansa dla młodych zespołow

Do konkursu WOŚP i Fabryki Zespołów zgłosiło się ponad 700 kapel, które chciały wystąpić na dużej scenie w Kostrzynie nad Odrą. 28 z nich zagrało w dwóch koncertach półfinałowych, w Katowicach i w Gdyni. Cztery już dostały się na tegoroczny Festiwal. Przed nami jeszcze Wielki Finał

Dzięki eliminacjom na dużej scenie Przystanku Woodstock zagrają Titus`Tommy Gunn(solowy projekt Titusa z Acid Drinkers) oraz Ziggie Piggie i Robert Brylewski. Zaś na scenie folkowej zobaczymy zespoły Dagadana i Awariat Nato.

A to nie wszystko! W niedzielę w warszawskim klubie Proxima odbędzie się finał eliminacji do Przystanku Woodstock. O koncert na dużej scenie zawalczą: Digger, Enej, Lessdress, Pampeluna, Plagiat 199, Sen Zuoraz Votum.

Sie ma

KejowDiagnoza sporu gazowego Białoruś-Rosja- recepta pisana cyrylicą
24 czerwca, 2010, 7:54 pm
Filed under: Gazprom, Historia, polityka, rurociągi | Tagi: , , ,

Diagnoza sporu gazowego Białoruś-Rosja- recepta pisana cyrylicą

Prognoza
 
Mimo ostrych działań obu stron, w tym wydanej przez Alaksandra Łukaszenkę decyzji o wstrzymaniu tranzytu, wydaje się, iż w najbliższych dniach można oczekiwać zawarcia porozumienia. Rosyjskie argumenty w sporze z Białorusią są zbyt słabe, aby pomóc zrealizować wszystkie zakładane cele i odnieść propagandowy sukces. Najbardziej prawdopodobny wydaje się kompromis, polegający na wzajemnym uregulowaniu przez strony powstałych długów – za dostawy gazu i za tranzyt. Jednocześnie wydaje się, iż Łukaszenka w obawie przed zablokowaniem dostępu do rosyjskiego rynku ostatecznie przystąpi do Unii Celnej. Porozumienie będzie jednak miało charakter tymczasowy i nie rozwiąże istoty istniejącego między stronami sporu. Do kolejnej, znacznie poważniejszej, konfrontacji na linii Mińsk–Moskwa dojdzie najprawdopodobniej pod koniec roku, kiedy strony przystąpią do ustalania warunków współpracy gazowej i naftowej na 2011 rok.
 

Tydzień na Wschodzie Osredek Studiów Wschodnich

TAKTYKA GAZOCIĄGOWA GAZPROMU 

Zasada nr.1

Ominąć  kraje tranzytowe  Białoruś i Ukrainę  na drodze do krajów UE.

Zasada nr. 2

Uzasadnic partnerom z UE koniecznośc budowy gazociągu Nord Stream i South Stream jako gwarancję bezpieczeństwa  wobec pojawiających sie ryzyk logitycznych i handlowych w krajach tranzytowych.

Zasada nr 3.

Dziel i rządź centralnie z Moskwy

Cel nadrzedny przejęcie kluczowych firm gospodarki ( nowy model niewolnictwa ekonomicznego)

POLSKA OPINIA
Według analityka Andrzeja Szcześniaka cyt. „Zachwiana pozycja polityczna prezydenta Łukaszenki doprowadza już dziś do nerwowych wypowiedzi („Rurociąg Północno Bałtycki to największa głupota w historii Rosji”) aż po działania odwetowe (myto i utrudnienia dla rosyjskiego transportu).

http://szczesniak.pl/node/315

RECEPTA PUTINA

Opłata za tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez terytorium Białorusi powinna być dokonywana zgodnie z kontraktem, oświadczył Władimir Putin. Przemawiając na posiedzeniu w sprawie energetyki w Nowokuzniecku premier podkreślił, że zobowiązania kontraktowe powinny wykonywać obydwie strony. W przypadku spornych kwestii, należy je rozwiązywać w drodze rozmów, zaznaczył Putin.

Russia Voice

RECEPTA NA SZCZĘSCIE BIAŁORUSI  

Rosja nic nie zyskiwała z postsowieckiej tradycji subwencjonowania Białorusi i dlatego też postanowiła skomercjalizować swoją politykę zagraniczną. Bezcłowo dostarczana Białorusi ropa kosztowała rosyjskich podatników rocznie ponad 4 mld dolarów. Z rosyjskiego punktu widzenia nielojalność prezydenta Łukaszenki kosztowała Rosję jeszcze dodatkowe 3,5 mld dolarów rocznie, ponieważ mimo zobowiązania z 1995 r. zwrócenia Rosji 85% zysku z rafinowanych produktów naftowych, Łukaszenko przestał w 2001 r. przekazywać tę sumę. Sam utrzymywał „gospodarczy cud” kraju, poprzez zyskowny eksport przetworzonej ropy.

Czy będzie nowa recepta na szczęcie i kolejny sukces w wyborach prezydenckich Łukaszenki

To jest  pytanie bez odpowiedzi.

KejowPlany emisji spalin pojazdów i paliw EURO5-auta droższe
24 czerwca, 2010, 7:52 am
Filed under: ekologia, emisja, emisja CO2, legislacja, Transport | Tagi: , , , , ,

Plany emisji spalin pojazdów i paliw EURO5-auta droższe

Euro IV i Euro V to normy ustanowione przez Unię Europejską dla pojazdów powyżej 3,5 tony umożliwiające kontrolę emitowanych przez nie spalin, w szczególności tlenku azotu (Nox), cząsteczek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO).

Tabela 1
Normy emisji UE dla samochodów osobowych (kategorii M 1 *), g / km
NORMA
Data
CO CO
HC HC
HC+NOx
NOx
PM
Zapłonie samoczynnym (Diesel)
Euro 1†
1992.07
2.72 (3.16)
– –
0.97 (1.13)
– –
0.14 (0.18)  
Euro 2, IDI
1996.01
1.0 1,0
– –
0.7 0,7
– –
0.08 0,08
Euro 2, DI
1996.01 a
1.0 1,0
– –
0.9 0,9
– –
0.10 0,10
Euro 3
2000.01
0.64 0,64
– –
0.56 0,56
0.50
0.05 0,05
Euro 4
2005.01  
0.50
– –
0.30
0.25
0.025
Euro 5
2009.09 b
0.50
– –
0.23
0.18
0.005 e
Euro 6
2014.09
0.50
– –
0.17 
0.08
0.005 e
Zapłonem iskrowym (benzynowe)
Euro 1†
1992.07
2.72 (3.16)
– –
0.97 (1.13)
– –
– –
Euro 2
1996.01
2.2 2,2
– –
0.5 0,5
– –
– –
Euro 3
2000.01
2.30
0.20
– –
0.15
– –
Euro 4
2005.01
1.0  
0.10
– –
0.08
– –
Euro 5
2009.09 b
1.0 1,0
0.10 c
– –
0.06
0.005 d,e
Euro 6
2014.09
1.0
0.10 c
– –
0.06 
0.005 d,e
* Na Euro 1 .. 4 etapów, samochody osobowe> 2.500 kilogramów były homologację jako pojazdy kategorii N 1
† Wartości w nawiasach są zgodności produkcji (COP) ogranicza
a – do dnia 30.09.1999 (po tej dacie DI silniki muszą spełniać ograniczenia IDI)
b – 2011,01 dla wszystkich modeli
c – NMHC = 0.068 g/km c – i NMHC = 0,068 g / km
d –  – wyłącznie w odniesieniu do pojazdów napędzanych silnikami DI
e –  – 0,0045 g / km przy użyciu procedury pomiaru PMP
 
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nie można rejestrować w Polsce samochodów sprowadzonych z innych państw Unii, jeżeli nie spełniają one normy EURO 2 (dotyczącej emisji spalin). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów jest w tej kwestii jednoznaczne (Dz.U. 2004 nr 110, poz. 1169). Mówi ono, iż w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw WE, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
Konieczność spełniania powyższej normy emisji spalin (posiadania fabrycznego katalizatora) dotyczy wszystkich importowanych pojazdów, również tych sprowadzanych w ramach mienia przesiedleńczego. Wyjątek stanowią pojazdy wolnobieżne (prędkość poniżej 25 km/h) oraz ciągniki rolnicze.
 
OLEJE SAPS DLA SILNIKÓW WEDŁUG  NORMY EURO 5
 
Oleje low SAPS
Dla nowych formulacji olejów wprowadzono określenie „low SAPS” – oznaczające niski poziom popiołu siarczonego (SA), fosforu (P) i siarki (S). Poziom ograniczeń zależy od klasy jakości ACEA: dla klasy E6 (ciężarówki) – SA ( popiół siarczanowy (sulphated ash-S.A.) [poniżej 1, 0%, S (siarka) 0, 3%, P (fosfor) 0, 08%, natomiast dla samochodów osobowych ACEA C2/C3 – SA poniżej 0, 8%; ACEA C1/C4 – SA poniżej 0,5%]
 
Seria Shell Rimula
Przykładem olejów wyprodukowanych w technologii „low SAPS” dla samochodów ciężarowych są oleje Shell Rimula. Firma Shell posiada w swojej ofercie oleje syntetyczne Rimula R6 LME 5W-30 i Rimula R6 LM 10W-40, które spełniają wymagania klasy jakości ACEA E6.
Najnowocześniejsze oleje umożliwiają zabezpieczenie filtrów cząstek stałych DPF przed zablokowaniem przy maksymalnie wydłużonych przebiegach. Oleje te spełniają również normy takich firm jak MAN czy Mercedes Benz, które stosują ich do fabrycznego zalania silników. Olejem spełniającym wymagania najnowszej klasy jakości ACEA E9 jest Rimula R4 L 15W-40, który spełnia również nową normę Mercedes Benz (228.31). Natomiast oleje dla samochodów osobowych wyprodukowane w technologii „low SAPS” to oleje z rodziny Shell Helix.
 
Euro 5 – konieczny filtr DPF
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wprowadzona od października 2009 roku norma Euro 5 wymusza, aby wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze wyposażone w silnik Diesla miały zamontowany filtr DPF. W konsekwencji auta wymagają stosowania odpowiednio dobranych środków smarnych.
 
AUTO FLESZ
 
Co to jest AdBlue
 
AdBlue – nazwa handlowa; należący do VDA zarejestrowany znak towarowy – AdBlue jest to farmaceutycznej czystości 32,5% roztwór mocznika, bez dodatków obcych i zdemineralizowanej wody. Reduktor wynaleziony specjalnie dla zastosowania w branży motoryzacyjnej w celu dopalenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla środowiska tlenków azotu i cząsteczek stałych. Wyprodukowany zgodnie z normami DIN 70 070. AdBlue nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest palny ani wybuchowy, ani szkodliwy dla zdrowia. Wadą jest jego łatwość zanieczyszczenia, co doprowadza do niezdatności do użytku. AdBlue jest także korozyjny, łatwo krystalizuje się i od -11°C zamarza. Dlatego też do jego dystrybucji konieczne są specjalne zbiorniki, pompy, węże, pistolety. Zużycie AdBlue waha się ok. 4-5% na litr oleju napędowego. Zbiorniki na AdBlue są wielkości od 8 do 95 litrów w zależności od modelu pojazdu. Na pełnym zbiorniku AdBlue samochód przejedzie powyżej 6.000 km. AdBlue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość roztworu wymagana jest nie tylko na etapie produkcji, ale także podczas transportu i przechowywania.
Link:  http://pl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
 
AdBlue to nietoksyczny roztwór mocznika, stosowany do chemicznej redukcji tlenku azotu (NOx) w samochodach ciężarowych.   AdBlue jest sklasyfikowany jako produkt o minimalnym ryzyku podczas transportu. AdBlue spełnia wymagania normy  DIN V 70070  oraz regulacji ISO  i CEFIC co gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie systemm SCR w Państwa pojazdach.
 
Euro 5 – co to jest?
Euro 5 to najnowsza europejska norma prawna, regulująca wymagania dotyczące emisji spalin samochodów ciężarowych.
 • Od 1 października 2009 wszyscy użytkownicy mają obowiązek dostosowania się do wymogów Euro 5
 • Konstruktorzy silników Euro 5 opracowali dwie metody wtórnej obróbki spalin pozwalające zmniejszyć emisję gazów tlenku azotu (NOx) i cząstek stałych (PM):
  EGR – Exhaust Gas Recirculation (recyrkulacja gazów spalinowych) – redukcja NOx
  SCR – Selective Catalyst Reduction (selektywna redukcja katalityczna) – redukcja NOx
 
 • Producenci OEM postanowili zastosować co najmniej jedną z powyższych metod w projektowaniu nowych silników Euro 5.
 • Nowe systemy wtórnej obróbki spalin wymagają stosowania nowych olejów silnikowych o udoskonalonej formule.
 • Nowe rozwiązania technologiczne wymagają specyficznych parametrów od oleju silnikowego.
 • Trudności do pokonania:
 • wyższa zawartość sadzy jako rezultat niższych temperatur spalania przy stosowaniu metody EGR, co wpływa na gęstnienie oleju,
 • większe utlenianie oleju jako rezultat niskiej temperatury zapłonu (wyższe temperatury spalania) przy stosowaniu metody SCR,
 • pojawienie się osadu z oleju przy stosowaniu metody DPF oznacza konieczność jego wymiany,
 • konieczność sprostania innym, trudnym wymogom ze względu na dłuższe przerwy między wymianami oleju

 

 
Porównanie norm emisyjnych USA – EUROPA
 
http://www.autofirmowe.pl/cms/content/repository/images/inne/AF-31/63-tabela-normy-emisji-zanieczyszczen_d.jpg
 
 
 
PODSUMOWANIE
 
Tradycyjny silnik samochodowy powoli zbliża się do kresu możliwości udoskonalania. Nie jest możliwy dalszy znaczny wzrost jego sprawności, bo maksymalna sprawność silnika cieplnego, którego odmianą jest silnik spalinowy, wynika z czysto fizycznych ograniczeń, z samej zasady jego działania. Już teraz ponosi się coraz większe nakłady na coraz mniejsze rezultaty. Prawodawcy liczą, że ostre normy zmuszą konstruktorów do większego wysiłku, a konstruktorzy dobrze wiedzą, że jeśli nie będzie technicznych możliwości spełnienia norm, to te ostatnie się poluzuje.
 
Kejow