Jaronwoj Blog Warszawa Polska


MIT O GŁODZIE LUDZKOŚCI POPRZEZ BIOPALIWA
24 kwietnia, 2009, 7:14 am
Filed under: biopaliwa, ekologia, emisja CO2, Energia odnawialna, Paliwa, Uncategorized

W 2008 roku Rada Gospodarki Żywnościowej na  konferencji dotyczącej wpływu produkcji biopaliw na wzrost cen żywności, gdzie  doradca prezydenta Ardanowski stwierdził, że biopaliwa nie stanowią zagrożenia dla cen żywności, a zwyżki cen artykułów spożywczych w dużej mierze związane są z ilością pośredników, marżami handlowymi, a także kosztami energii stosowanej w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle.

 

KUKURYDZA

W ostatnich latach stała się podstawowym surowcem bioenergetycznym, zwłaszcza w produkcji bioetanolu i biogazu. Przyjęta w USA strategia spowodowała, że zaczęto budować ogromne fabryki bioetanolu, którego produkcja wzrosła 10-krotnie, a zużycie ziarna kukurydzy na ten cel w roku 2007/2008 przekroczyło 100 mln ton (dwukrotnie więcej niż cała produkcja UE).

 

MITY O GŁODZIE

Począwszy od roku 2006, najpierw w USA, a później w Europie zaczęto głosić tezę, że biopaliwa zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu. Sprzyjał temu nieurodzaj w roku 2007 i gwałtowny wzrost popytu na Dalekim Wschodzie. Powstało w ten sposób wiele twierdzeń, które zostały szeroko nagłośnione stając się mitami.

 

·        

Wzrastająca produkcja biopaliw powoduje destabilizację rynku produktów rolnych, co powoduje niebezpieczne zmniejszenie zapasów ziarna i innych surowców rolniczych.

 

·         Przetwórstwo ziarna kukurydzy na bioetanol spowoduje zmniejszenie puli eksportowej, co załamie zbożowy rynek światowy. Dotyczy to zwłaszcza głównych eksporterów, a więc przede wszystkim USA, ale także Argentyny, Francji.

·          Produkcja bioetanolu ogranicza dostępność ziarna dla przemysłu paszowego i spożywczego.

·         Przetwarzanie kukurydzy na bioetanol powoduje ogromny wzrost cen żywności.

·         Produkcja etanolu ogranicza dostępność taniego ziarna dla produkcji zwierzęcej (.winie, drób, bydło mleczne).

·         Przetwórstwo kukurydzy na biogaz ogranicza pulę pasz objętościowych w żywieniu bydła i podraża ich koszt.

 

Skojarzona produkcja paszy oraz biomasy dla biogazowi

 

Możliwości skojarzonego, wielostronnego wykorzystania kukurydzy:


– ziarno na przemiał (produkty spożywcze) + otręby paszowe + słoma na opał,
– ziarno na bioetanol +suszone ziarno gorzelnicze (doskonała pasza),
– ziarno na bioetanol + wywar jako substrat do biogazowni,
– kolby kukurydzy na paszę + łodygi i liście (jako substrat dla biogazowni),
– ziarno paszowe + słoma jako surowiec dla biogazowni,
– ziarno paszowe + słoma na opał.

 

Reasumując, skojarzona produkcja pasz i biogazu z kukurydzy pozwala uzyskać ilości produktów z 1 ha porównywalne z konkurencyjnymi roślinami, zarówno w jednym jak i drugim kierunku użytkowania. Można więc uzyskać dodatkowe przychody i lepiej wykorzystać przestrzeń produkcyjną. Wart podkreślenia jest też fakt, że rozdzielne wykorzystanie kolb i reszty rośliny daje o 5-10% większą wydajność sumaryczną w porównaniu do stosowania łącznego w postaci kiszonki z całych roślin. Jest to szczególnie wyraźne przy produkcji paszy dla bydła.

 

Publikacja Tadeusz Michalski – Wieś Jutra – 2009-04-21

 

OPINIE SPRZECZNE

 

Zdaniem Szwajcara Jeana Zieglera, kontrowersyjnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywienia, aktualny rozwój produkcji biopaliw na świecie może doprowadzić do prawdziwej hekatomby”. Jego zdaniem skandalem i zbrodnią przeciw ludzkości” jest produkcja paliw z surowców spożywczych w sytuacji, gdy co roku 36 mln osób umiera z głodu lub niedożywienia
Ziegler najbardziej atakuje wykorzystywaną głównie w Stanach Zjednoczonych technologię produkcji bioetanolu z kukurydzy – Aby napełnić takim paliwem bak samochodu osobowego, czyli ok. 50 litrów, potrzeba ok. 200 kg kukurydzy. Te 200 kg pozwoliłoby wyżywić jedną osobę przez cały rok!

 

Ile litrów wody pochłania produkcja bioetanolu z kukurydzy.

 

Dotychczas oceniano, że do wyhodowania kukurydzy i wyprodukowania z niej litra paliwa potrzeba od 263 do 784 litrów wody. Z najnowszych danych, opublikowanych w Environmental Science and Technology wynika, że produkcja litra bioetanolu z kukurydzy pochłania od 5 do 2138 litrów wody.

 

 

Regulacje prawne

Na popyt i zyskowność branży wpływ mają regulacje rządowe – subsydia, cła importowe, dofinansowanie badań naukowych i rozwojowych. Ponieważ uregulowania prawne dotyczące energii na całym świecie cały czas ewoluują, ten czynnik jest najmniej pewny i najmniej przewidywalny. To co można zauważyć to tendencja do coraz częstszego zastępowania subsydiów obowiązkiem mieszania tradycyjnych paliw z biopaliwami. W ten sposób gwarantowany jest pewien poziom sprzedaży, ale brak subsydiów wpływa negatywnie na poziom marży operacyjnej. W tym momencie w Unii Europejskiej i w Stanach obowiązują przepisy chroniących krajowych producentów, ale to się może zmienić. Na tę chwilę oclony jest import biopaliw, zwykłe paliwa takiej bariery nie napotykają. W miarę pojawiania się coraz większej presji na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz ilości dowodów, że stosowanie etanolu pochodzącego z cukrowców wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla, ustawodawcy mogą rozluźnić importowe restrykcje wobec ekologicznych paliw.

 

 New World Alternative Investment /Bankier

 

 

Dyrektywa europejska z 2003 roku narzuca państwom członkowskim UE wprowadzenie podatkowej promocji biopaliw. Wdrażanie jej postanowień do prawa w Polsce to m.in. zwolnienia od podatku akcyzowego.

Komisja Europejska analizuje roczne raporty państw członkowskich UE dotyczące wdrażania postanowień Dyrektywy 2003/30/WE. Dzięki temu kontroluje postępy promocji podatkowej biopaliw. W 2005 roku minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 r., nr 177, poz. 1470), w którym określił ulgi w podatku akcyzowym na biopliwa. Katarzyna Feldo z Pricewaterhouse Coopers wskazuje, że przepis par. 2 tego rozporządzenia przewiduje zwolnienie z opodatkowania akcyzą:

• biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych,

• benzyny silnikowej nieetylizowanej zawierającej powyżej 2 proc. biokomponentów w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,

• oleju napędowego zawierający powyżej 2 proc. biokomponentów w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju,

• biokomponentów stanowiących samoistne paliwo w wysokości 1680 zł za 1 tys. litrów.

W obrocie gospodarczym bywa, zdaniem Katarzyny Feldo, że podmiot nabywający biokomponenty przekazuje je podmiotowi prowadzącemu działalność usługową polegającą na produkcji biopaliw ciekłych dla osób trzecich. Kto wówczas powinien rozliczać ulgę biokomponentową? W praktyce ryzyko podatkowe związane z nieprawidłowym rozliczeniem akcyzy w związku z wystąpieniem czynności opodatkowania ciąży na podmiocie prowadzącym skład podatkowy.

Zwolnienie od akcyzy benzyny silnikowej nieetylizowanej oraz oleju napędowego zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów ma natomiast zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dokumentacyjno-ewidencyjnych, tj.:

• podmiot korzystający z tego zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe powinien prowadzić dokumentację techniczną dokumentującą sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów,

• podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży, korzystający ze zwolnienia powinien prowadzić ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

– Przedmiotowa ulga biokomponentowa powinna być interpretowana w ten sposób, że każde dodanie 1 litra biokomponentu do benzyny silnikowej nieetylizowanej przy zachowaniu warunku zawartości biokomponentu w tej benzynie powyżej 2 proc. powoduje zwolnienie z podatku akcyzowego w wysokości 1,50 zł. Natomiast oleje napędowe z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów umożliwiają zwolnienie z podatku akcyzowego w wysokości 1 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do tego oleju – wskazuje Katarzyna Feldo.

WARUNKI ZWOLNIENIA

Zwolnienie od akcyzy biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych ma zastosowanie, pod warunkiem że:

• podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający biokomponenty dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zostaną one zużyte do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

• podmiot uprawniony będzie posiadał zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością od podatku od towarów i usług oraz od akcyzy,

• nabycie biokomponentów nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

• podmiot korzystający ze zwolnienia będzie prowadził ewidencję dokumentującą sposób wykorzystania biokomponentów.

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-10-27, ostatnia aktualizacja: 2008-10-27 11:38

 

 

Podsumowanie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2007 r.), w roku 2008 będzie obowiązywać 3,45 % energetyczny udział biokomponentów w ogólnej masie wyprodukowanych paliw. Narodowe Cele Wskaźnikowe wg Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 czerwca 2007 r.

 Przyjęta w maju 2003 r. Dyrektywa Unii Europejskiej 2003/30/EC dotycząca biopaliw zakłada 2% udział biokomponentów w paliwach używanych w transporcie w krajach UE w roku 2005 i coroczny wzrost o 0,75% tak, aby w roku 2010 osiągnąć poziom nie mniejszy niż 5,75%.

Ogólnie nadal jest problem w ustaleniu dopłat i proporcji stymulowania biopaliwowego interesu.

DOPŁATY  NA POCZATKU DLA ROLNIKÓW

Płatności przysługują do roślin energetycznych, czyli roślin (surowców rolniczych) przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne albo do wykorzystania lub przetworzenia na cele energetyczne w gospodarstwie.

 

A) Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:

  • jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);
  • buraki cukrowe

– pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006;

  • soja – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej i śruty sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych;
  • rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).

B) Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:

  • zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);

 

  • zboża;

 

  • nasiona roślin oleistych

 

  • nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu,

 

  • rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego,

 

  • nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu.

 

Jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.

Od 2007 r. nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych zasadach, ponieważ te rośliny również objęte są wspólnotowym systemem pomocy do uprawy roślin energetycznych.

Do powierzchni, na której prowadzona jest uprawa rośliny energetycznej, przysługuje również jednolita płatność obszarowa lub krajowe uzupełniające płatności do gruntów rolnych, jeżeli zostaną spełnione warunki do ich przyznania. (np. gdy rolnik uprawia żyto na cele energetyczne i sprzedaje go z przeznaczeniem do produkcji biopaliw, to uzyska do hektara powierzchni uprawy jednolitą płatność obszarową wraz z uzupełniającą płatność obszarową do zboża oraz dodatkową płatność do roślin energetycznych).Jak bezpiecznie rozmawiać przez komórkę z pokładu samolotu
5 kwietnia, 2009, 11:22 am
Filed under: legislacja, patent, Uncategorized | Tagi: ,

Komisarz UE ds. telekomunikacji Viviane Reding uważa, że z telefonu komórkowego podczas lotu chcą korzystać przede wszystkim osoby podróżujące w interesach i młodsi pasażerowie. „Właśnie dlatego rok temu Komisja ustanowiła wspólne uregulowania prawne, umożliwiające przedsiębiorstwom oferowanie takich usług w europejskiej przestrzeni powietrznej w sposób bezpieczny”

 

Polscy operatorzy sieci komórkowych GSM na pokładach samolotów

 

W Europie dwóch dostawców usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotu – OnAir (Genewa) i AeroMobile (Londyn)W 2008 r. takie umowy z firmą OnAir podpisała Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, oraz P4, operator sieci Play. Umowy jak dotąd nie podpisał PTK Centertel, operator sieci Orange.

 

PAP/Puls Biznesu

 

Trochę o dostawcach usługi telekomunikacyjnej na pokładzie samolotu

 

AeroMobile Limited jest brytyjską firmą własnością Inc ARINC i Telenor ASA. Realizuje cel umożliwienie bezpiecznego korzystania z pasażerów własne telefony komórkowe i palmtopy od 2003 roku w odpowiedzi na wymagania rynku.
In September 2008, AeroMobile won the “Best Achievement in Technology 2008” award from the World Airline Entertainment Association (WAEA). We wrześniu 2008, AeroMobile wygrał „Najlepsze osiągnięcia w dziedzinie Technologii 2008” nagrodę World Airline Entertainment Association (WAEA).

 

Link http://www.aeromobile.net/

 

Jak to działa na pokładzie linii Rynair 

 

Film pt. Airline approves mobile phone use

 

http://youtube.com/?v=pGbxVw5Csns

Schemat działania systemu łaczności GSM

GSM airline

GSM airline