Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Konferencja Prezesa NBP prof. Marka Belki z nadzieją oraz sztabką złota 12,5 kg
Wojciech Jaroń ze sztabką złota 12,5 kg z NBP

Wojciech Jaroń ze sztabką złota 12,5 kg z NBP

Konferencja w Centrali NBP z przedsiębiorcami i wykład Prezesa NBP prof. Marka Belki na temat sytuacji waluty krajowej, dążenia do przestapienia do strefy euro, akcja Kanclerz Merkel w sprawie funduszu stabilizacyjnego, zasady kształtowania kursu EUR/PLN

Na wstęp Prezes NBP odniósł się do akcji Angeli Merkel w sprawie funduszu stablizacyjnego w celu obrony strefy EURO w Unii Europejskiej. Wskazał że kontaktował się z nim Prezydent RP Bronisław Komorowski w sprawie przystapienia  Polski dostrefy EURO – ale czasten jest odległy i Prezydent zamierza wygłosić tą kwestię na otwarciu posiedzeniu nowowybranego Sejmu RP.

Na temat kursu EURO/PLN zapowiedział stosowanie interwencjonizmu NBP jako banku centralnego w celu obrony przed spekukacją i destablizacją polskiego rynku pieniądza. Przewidywał granicę interwencji w przedziale 4,3 zł do 4,8 za euro lecz nie było to przewidywanie lecz zapenienie utrzymania kontroli na polskim rynkiem walutowym.

Marek Belka był na wózku inwalidzkim z złamaną nogą, zdjęcia z nim nie bedzie ,  ale ma za to swoje zdjęcie z 12,5kg sztabką złota  NBP jako dobra prognoza na przyszłość.

KejowPrawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Prawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Odpady radioaktywne w elektrwni jaadrowej w Japonii

Wyczerpujący materiał o składowanych odpadach będących największym zagrożeniem dla Japonii

 http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Containment%20Pools.pdf

Widok basenu z wodą i pretami radioaktywnymi wypalonymi – składowisko na dachu

Podsumowanie z raportu

W opracowaniu nikt nie przewidział z projektantów japońskich i amerykańskich licencjonodawców

  • trzesienia ziemi w skali 9
  • fal 30 stopowych  tsunami
  • wody z basenówgdzie zatopiono radiaktywne pręty

Opracował Tyler Duren

Schemat reaktora

Opis z rysunkiem reaktora

 http://econtent.unm.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/nuceng&CISOPTR=33&filename=51.pdf

Podsumowanie

Mówienie o parze wodne radioaktywne to odwracanie uwagi i głownego niebezpieczeństwa składowuska pretów w tys. ton. materiału radioaktywnego.

Bezpieczne przechowywanie odpadów w japońskich elektrowniach jest fikcją i zawiodło.

600.000 szt wypalonych radioaktywnych pretów  jest składowanych na dachu reaktora

NHK podało że temperatura wody w basenie Fukishima   w który składuje się pręty wypalone i wynosi 84 st. C i ciagle jej ubywa.

Kejow

W Polsce rejon  Góry Sobótka  koło Wrocławia promieniowanie wzrosło o 20% mikorsV/h  skali na prostym mierniku na dzień dzisiejszy informacja z netuWywiad Kejowa z Prezesem Janem Chadam o terminalu LNG

Wywiad Kejowa z Prezesem Janem Chadam o terminalu LNG

Konferencja i wystawa PETRO BIZNES Hotel Mariott 3 listopada 2010

Dobre wiadomości z placu budowy terminala LNG w Świnoujściu .

Faktyczna dywersyfikacja staje się bardziej realna

KejowNauka i badania jako procesy komercyjne i etyczne

Nauka i badania jako procesy komercyjne i etyczne

Nauka spełnia funkcje:

1. opisową – odpowiada na pytanie: „jak jest?” ,
2. wyjaśniającą – odpowiada na pytanie: „dlaczego?” ,
3. poznawczą – służy poszerzeni zasoby wiedzy.
4. utylitarną – odpowiada na pytanie: „jakie korzyści?”
5. psychologiczna – odpowiada na pytanie: „jak wpływa na psychikę człowieka” ,
6. prognostyczną – odpowiada na pytanie: ” jak będzie?”
 
Ogólnie metody badań  dzielimy na:
  • metody heurystyczne;
  • metody matematyczne;
  • Metody heurystyczne – tą metodą są rozwiązywane problemy o strukturze nieokreślonej.
Do metod heurystycznych zaliczmy: za i przeciw, dialog sokratejski, metodę pytań, programowanie heurystyczne, metodę Kartezjusza, metodę morfologiczną, metodę Poly’a, burzę mózgów, seminarium rozwiązywania zadań, inwentykę, metodę rekursji, grę ze słowami, syntetykę, algorytm rozwiązywania zadań Altszullera, IPID, gra ze słowami, metodę systemową.
 
Klasyfikacja metod badawczych
 
podstawowe (poznawcze)
mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej poprzez formułowanie
ogólnych praw naukowych.

 

stosowane (empiryczne)
realizowane są dla umożliwienia sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne.

 

jakościowe, ilościowe
 można je postrzegać i opisywać na poziomie koordynacji badawczych czynności, stanowiących swoiste schematy badawcze: eksperyment; badanie porównawcze; badanie przeglądowe; studium przypadku; badanie etnograficzne,

 

diagnostyczne
najczęściej mówi się o nich w sporcie, dotyczą stwierdzeń, które orzekają o istniejącym stanie faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu.

 

predyktywne
 chodzi w nich o sformułowanie prognozy rozwoju danego obiektu a tym samym jego przydatności w szkoleniu na danym etapie procesu treningowego.

 

 
KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
 
Komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem bardzo złożonym i sformułowanie krótkiej definicji tego pojęcia wydaje się karkołomne; można jednak pokusić się o jednozdaniową próbę opisania tego procesu jako: tworzenie wartości biznesowej dla rezultatów pracy laboratoryjnej badaczy i naukowców. W praktyce oznacza to ścisłą współpracę między naukowcami a przedstawicielami przemysłu i biznesu, którzy wspólnie dążą do praktycznego zastosowania technologii, będących efektem pracy naukowej i doświadczalnej.
 
Jednym z narzędzi wykorzystywanych przy komercjalizacji wyników badań, oprócz sprzedaży patentów i licencji, jest tworzenie spółek spin-off lub spin-out. Typologia firm spin-off ściśle wiąże się z podmiotem, z jakiego się wywodzą (spin-off to w tłumaczeniu dosłownym „firma odpryskowa”, jej struktura wyłania się z firmy lub instytucji macierzystej i powstaje na bazie nowej technologii, pomysłu lub projektu ). Najczęściej są to firmy działające w tych obszarach, które są bardzo dynamiczne i stanowią przyszłość w nauce, jak np. biotechnologia, nanotechnologia czy technologie informatyczno-komunikacyjne. Sztuka tworzenia firmy typu spin-off polega na stworzeniu interfejsu między czystą formą technologii wywodzącej się z laboratorium a jej modelem biznesowym, sposobem zarządzania, marketingu i sprzedaży. Choć jest to zadanie trudne i obciążone sporym ryzykiem, to właśnie tego rodzaju spółki generują największe dochody.
 
Przemysław Hałub
 
Prezentacja Power Point – Etapy procesu badawczego
 
Link http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Etapy%20procesu%20badawczego.pdf
 
DEFINICJE
 
Opracowany w USA przez National Science and Technology Councildokument pod tytułem „Proposed Federal Policy on Research Misconduct”.Został on
wydany jesienią 1999 przez powołane przez Prezydenta U.S.A. Office of Science and Technologyi odnosi się do federalnych agencji naukowych. Dokument ten określa że:
 
Nierzetelność w nauce(scientific misconduct) są to występki przeciwko etyce
w nauce polegające na zmyślaniu, fałszowaniu lub plagiatorstwie przy aplikowaniu o
fundusze, przy prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych, lub też prezentowaniu
ich wyników.
 
Zmyślaniepolega na preparowaniu, rejestrowaniu i publikowaniu wyników nie
uzyskanych.
 
Fałszowaniepolega na manipulacji materiałem badawczym, wyposażeniem
lub metodą oraz na zmienianiu lub pomijaniu danych doświadczalnych w ten sposób,
że wyniki badań nie zostają prawdziwie przedstawione w raportach.
 
Plagiatorstwo(plagiarism) polega na przywłaszczeniu cudzych idei, metod,
wyników lub określeń bez właściwego odniesienia. Plagiatem jest także nieautoryzowane
wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie poufnego recenzowania
wniosków i rękopisów.
http://www.fnp.org.pl/files/dobra_praktyka.pdf
 
Etyka badań naukowych
 
W czasie ostatnich 30 lat wyłoniono konsensus dotyczący podstawowych zasad kierujących badaniami biomedycznymi, które brzmią: szacunek dla ludzi, dobroczynność i sprawiedliwość.Wyraźnie są one przedstawione w Raporcie Belmont(a)i wytycznych Rady dla Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych.
 
http://www.temple.edu/lawschool/phrhcs/rpar/tools/poland/Module%20V_Ethics_Training%20Materials_EngPol_03_09_05.pdf
 
Na czym polega komercjalizacja technologii?
Innowacja obejmuje wiele złożonych, a zarazem trudnych działań, których efektywna realizacja wymaga formalnego procesu. Pod pojęciem procesu innowacyjnego należy rozumieć generowanie idei innowacyjnej (niezależnie od tego, czego dotyczy lub na jakim obszarze działalności innowacyjnej powstaje), tworzenie, projektowanie oraz pierwszą praktyczną realizację,
 
 Fazy procesu innowacji
 
Podstawowe strategie komercjalizacji to :
·     sprzedaż praw własności,
·     licencjonowanie,
·     alians strategiczny,
·     joint venture,
·     samodzielne wdrożenie
 
Unijne rozwiąznie systemowe
 
Zgodnie ze Strategią Lizbońską Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 roku uzgodniła, że wydatki ogółem na badania i rozwój technologiczny oraz innowacje w UE powinny zostać zwiększone tak, aby do 2010 roku zbliżyć się do poziomu 3% PKB. Dwie trzecie tych wydatków ma pochodzić z sektora prywatnego. Wyzwanie realizacji tego celu podejmuje 7.PR poprzez szereg nowych inicjatyw takich jak Europejskie Platformy Technologiczne (European Technology Platforms – ETP) oraz Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI).
 
PARP Wsparcie inowacyjności
http://www.biznes-expert.eu/pliki/regulaminpoig.doc
 
Literatura
 
1.   Janasz W., Kozioł K.„Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007,
2.   Włosiński W., „Transfer Technologii”, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: http://www.fundacja-intech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.php,
3.   Głodek P. w „Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć” PARP, Warszawa 2005,
4.   Głodek P., Gołębiowski M. „Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach – Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy”, Uniwersytet w Białymstoku – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii i inni, tekst dostępny pod adresem: www.stim.org.pl/…/vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf,
5.   Tamowicz P. „Przedsiębiorczość akademicka – spółki spin-off w Polsce”, PARP, Warszawa 2006 – raport dostępny pod adresem: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/przed_akademicka.pdf,
6.   Grzeszczak M., Szewc A., Zioło K. „Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji”, PARP, Warszawa 2006.
 
Podsumowanie
 
Niniejszy post jest zaczynem do dyskusji w celu popularyzacji wdrożenia wyników badań i rozwiązań innowacyjnych w współpracy z szeroko rozumianą nauką, spojrzenie komercyjnym na zagadnienie wykorzystania polskiego potencjału.
 
Kejow


Noblista Stigliz – skąpstwo się nie opłaca – fetyszyzm fiskalny

Noblista Stigliz – skąpstwo się nie opłaca – fetyszyzm fiskalny

 

Takie ostrzeżenie wygłosił profesor Uniwersytetu Kolumbijskiego w Nowym Jorku, Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.      

Sektor finansowy i ideologia wolnego rynku już doprowadziły świat nad skraj przepaści, wypowiedział się on na stronach gazety „Financial Times Deutschland”. Deregulacja okazała się straszliwą pomyłką. Za każdym razem, gdy tylko gospodarka wstępuje w fazę recesji, dochody spadają, rosną wydatki, między innymi na pomoc bezrobotnym. Wówczas „deficytowe jastrzębie” z sektora finansowego zaczynają domagać się od państwa radykalnej redukcji wydatków. Choć historyczne precedensy dowiodły już zgubności tego typu zachowań.

Prezydent USA Herbert Hoover próbował w 1929 roku zastosować te rekomendacje w praktyce. W wyniku tego gospodarka światowa sięgnęła dna. W tę samą pułapkę wpadł Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1997 roku w Azji Wschodniej. Z powodu jego działań rozpoczęte osłabienie regionalnej gospodarki zamieniło się początkowo w recesję, a z recesji w depresję. Dziś rządy państw Unii Europejskiej, które zajęły się redukcją deficytu budżetowego, igrają z ogniem, a następstwa tego mogą być „katastrofalne”, uprzedza Joseph Stiglitz. Zacznie się upadek produkcji, obniżenie zatrudnienia, redukcja bazy podatkowej i dochodów budżetowych. Zamiast ożywienia koniunktury dojdzie do nowego zastoju.

Racjonalnie obniżyć podatki dla przedsiębiorstw inwestujących w przemysł, i odwrotnie, zedrzeć skórę z tych, którzy tego nie robią, lub zanieczyszczają środowisko naturalne. Państwo powinno stymulować wydawanie kredytów dla małego i średniego biznesu, tworzącego nowe miejsca pracy. Czynić to najlepiej poprzez zaufane instytucje finansowe, zamiast rzucać sumy pochodzące z finansów podatników w nienażarte brzuchy dużych banków. Ona mają tylko jedno w głowie: spekulować na transakcjach z  derywatami, ignorując realny sektor gospodarki.

Państwa Europy oraz Stany Zjednoczone powinny wystrzegać się słodkiego śpiewu finansowych syren z ich standardową ofertą zdezaktualizowanych recept, uważa ekspert. Jeden z głównych postulatów jest prosty i głosi: oszczędzaj, a wszystko będzie dobrze.

RUSSIA VOICE

 PUBLIKACJE

Stiglitz jest autorem nowej książek Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Econom w, których analizuje przyczyny Wielkiej Recesji z 2008 r. i wzywa do przezwyciężenia tego, co nazywa „ersatz kapitalizmu”.
 
Opinia Stigliz
Nie jest za późno dla UE dla wdrożenia reform instytucjonalnych potrzebnych do pracy w strefie  euro, a tym samym sprostać ideałom, oparty na solidarności, które leżały u podstaw tworzenia wspólnej waluty. Lecz jeśli Europa nie może zrobić, to być może lepiej jest przyznać, nie powiodła się i przejść od wyodrębnić wysoką cenę bezrobocia i cierpienia ludzi.
 
Kołodko porównany z Stiglitzem
Powiem krótko – gdybyśmy mieli wymienić nazwiska trzech najwybitniejszych i najbardziej inspirujących ekonomistów na świecie, bez chwili wahania odparlibyśmy: Lester Thurow, Joseph Stiglitz i Grzegorz Kołodko.” (Stefan Adamski, eseista)
 
Stigliz o Baracku Obamie
Stiglitz ma wiele zastrzeżeń do sektora bankowego. Noblista skrytykował prezydenta Obamę, że mimo nazwania pewnych banków „systemowo ważnymi” i poddania ich dokładniejszemu nadzorowi nie zmusza ich do uproszczenia struktury. Noblista nawiązał między innymi do opinii byłego prezesa Rezerwy Federalnej Paula Volckera, który doradzał administracji prezydenta ograniczenie rozmiarów banków (zmniejszenia udziału w rynku).
 
Joseph Stigliz a GLOBALIZACJA
Silne turbulencje, które wstrząsały w latach 90. tzw. wschodzącymi rynkami, mocno wstrząsnęły też przekonaniami amerykańskiego noblisty, doradcy prezydenta Clintona i byłego wiceszefa Banku Światowego Josepha Stiglitza. Nie jest on krytykiem globalizacji z „lewackiej” perspektywy – jak powiedzieliby twardzi liberałowie ze szkoły Miltona Friedmana. Niestety, w Polsce ciągle trzeba powtarzać do znudzenia, że istnieje wiele szkół liberalnego myślenia o gospodarce, społeczeństwie i państwie, a w dzisiejszej dobie pojęcie liberalizmu zostało uprowadzone przez jeden radykalny nurt liberalnego myślenia. Stiglitz nie nawiązuje bynajmniej do marksizmu-leninizmu, lecz do myśli wielkiego liberała Johna M. Keynesa, którego w czasach Wielkiego Kryzysu lat 30. stawiano pod pręgierzem jako socjalistę i krytyka wolnego rynku – podobnie jak dziś Stiglitza.

„Widziałem na własne oczy – pisze Stiglitz – jak bardzo niszczycielski może być wpływ globalizacji na kraje rozwijające się, a zwłaszcza na najuboższe spośród nich. Jestem przekonany, że globalizacja – zniesienie barier krępujących wolny handel i ściślejsza integracja gospodarki w skali międzynarodowej – może być siłą służącą dobru i że potencjalnie może poprawić sytuację wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności ubogich. Ale sądzę też, że aby tak się stało, sposób, w jaki jest ona przeprowadzana, powinno się gruntownie przemyśleć od nowa”.

Artur Domosławski GW
 
Stiglitz źle ocenia pośpiech w zakańczaniu programów stymulacyjnych także w kontekście całej gospodarki. W opinii ekonomisty zbyt wczesne wycofanie środków pobudzających wzrost gospodarczy jest obecnie głównym zagrożeniem. Strach niektórych inwestorów przed nagłym wzrostem inflacji jest bowiem „irracjonalny”.
Noblista Stiglitz  nie spodziewa się drugiego dna kryzysu, ale widzi ryzyko spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego.
FORSAL
 
OPINIA KOŃCOWA
Nie znane jest stanowisko Stiglitza w sprawie stymulacji gospodarki i ratowania budżetu poprzez podniesienie podatku.
 
Kejow


Europejski Kongres Gospodarczy 2010 w oparach wyborów

Europejski Kongres Gospodarczy 2010.

 W oficjalnej inauguracji największej biznesowej imprezy w Europie Środkowej i Wschodniej udział wzięli Marszałek Sejmu RP, p.o. Prezydenta RP Bronisław Komorowski oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wystąpienia inauguracyjne mieli również: minister-członek Rady Ministrów Michał Boni, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego Janusz Lewandowski, Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Finansów Jacek Rostowski oraz Prezydent RP w latach 1990-1995 Lech Wałęsa

KOMOROWSKI BRONISŁAW

KOMOROWSKI BRONISAW

 Marszałek Bronisław Komorowski: Katowice to dobre miejsce, by mówić o sprawach ważnych dla gospodarki.
PAWLAK WALDEMAR

PAWLAK WALDEMAR

 Waldemar Pawlak: To dla mnie wielki honor przemawiać tu, gdzie bije serce polskiej gospodarki. Także tu, na Śląsku jest przemysł decydujący o tym, że jesteśmy bezpieczni energetycznie.
WALESA LECH

WALESA LECH

 Lech Wałęsa: To, co robimy, to kontynuacja „ścigania się”. To była dobra koncepcja, ale przed laty. Wierzyliśmy wtedy w Pana Boga i baliśmy się sąsiadów. Teraz Pana Boga podważyliśmy, a sąsiadów już się nie boimy. Pomyślcie Państwo nad nowymi rozwiązaniami, zastanówcie się, czy oprócz „ścigania” nie potrzeba nowej koncepcji.

Foto Centrum Prasowe materiały oficjalne

INICJATYWA KULCZYKA

Nasza postawa i osiągnięcia dają nam prawo do tego, żeby świat, a szczególnie międzynarodowe środowisko finansów, nie postrzegał naszego regionu tylko jako jednego z wielu „koszyków inwestycyjnych”, posługując się ponadto mało czytelnym pojęciem „rynków wschodzących”.

Zasługujemy na to, by oceniano nas nie tylko przez pryzmat naszych aspiracji, ale przede wszystkim, realnych i mierzalnych osiągnięć. A takich nie brakuje. Proponuję więc, by od dzisiaj – zgodnie ze starą sprawdzoną, marketingową regułą „wyróżnij się albo zgiń” – przekonywać świat, że jesteśmy CEED, czyli rodziną dynamicznych gospodarek środkowoeuropejskich”, mówił z entuzjazmem Jan Kulczyk podczas inauguracyjnej sesji plenarnej Kongresu.

Polityczne przesłanie Jerzego Buzka

Jerzy Buzek: Powód przesunięcia Kongresu był bardzo poważny, najpoważniejszy z możliwych. Jesteśmy w stanie, jako kraj, organizować się i to jest doceniane. Przejście Polski przez ostatnie trudne chwile jest wzorowe. Działają instytucje, działają procedury. Opinia ludzi jest także uzależniona od kategorii dostatku. A ten dostatek daje gospodarka. Nadal mamy do czynienia z kryzysem, brakuje środków w niektórych krajach. Tym bardziej potrzebne są reformy. Ważna będzie nasza ucieczka do przodu. Musimy mieć odpowiedni nadzór nad rynkiem finansowym, możliwość oceny ryzyka, a także musimy posiadać rzetelne statystyki. 
Niezbędne będzie odblokowanie tych regionów Europy, które mają ogromny potencjał rozwoju. Uważa się, że kraje, które niedawno weszły do UE, będą stanowić jej siłę napędową. One są bowiem pazerne na sukces. Prezydencja Polski, na którą musimy się odpowiednio przygotować, będzie bardzo istotna. Ważny będzie również budżet UE ustalany na kolejne lata. Ważna będzie europejska wspólnota energetyczna, a także przepływ kapitału i wiedzy. Natomiast dla Polski niezmiernie istotne będzie partnerstwo wschodnie, współpraca w rejonie Morza Bałtyckiego. 

 

PODSUMOWANIE

Odczucie kongresu jako wyborczy miting , atmosfera tłoku i wyczekiwania.

Słaba organizacja ciasno i brak miejsc , ludzie i atmosfera dobra aktywaną rolę spełnia też jako wspóorganizator Wojewoda Śląski. W tłumie dostrzeżono kandydata na senatotora RP Adama Stacha  v-ce Wojewodę Sląskiego oraz wielu działach z przemysłu weglowego i energetycznego .

Jedynie Waldemar Pawlak mówił o CO2 i paliwach kopalnych i Kulczyk o nowy projekcie  CEED (Central & Eastern Europe Development)

KejowPolimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie

Polimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie 

 

Badania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED.  O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje „Journal of Materials Chemistry”. Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS). Nowa dioda świeci głównie światłem białym z domieszką barwnych promieni wynikających z efektu SRS, które układają się na powierzchni stożka tworząc charakterystyczne kolorowe okręgi. Zjawisko jest unikatowe, bo dotyczy nanostrukturalnego przewodzącego polimeru wzbudzanego elektrycznie.
Sam zespół, którego badania złożyły się na dokonane odkrycie jest również nietypowy: oprócz etatowych pracowników UAM, wśród współautorów występują licznie doktoranci i magistranci z grupy profesora Langera, pracujący w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Śremie.
WNP/PAP

http://it.wnp.pl/w-polsce-powstala-unikatowa-dioda-led,104338_1_0_0.html

 

Schemat poziomów energetycznych  biorących udział w sygnał Ramana.

Efekt Ramana odpowiada w teorii perturbacji,  absorpcji i kolejnych emisji fotonów przez elektron stanie pośrednim, o wirtualny poziom energii (patrz : Diagram Feynmana jak wyżej).

Laureat Nagrody Nobla odkrywca pierwotnego efektu Chandrasekhara Venkata Raman (चन्द्रशेखर वेङ्कट रामन)

Link  http://pl.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhara_Venkata_Raman

* * *

Prof. Jerzy Langer otrzymał 14 nagród za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Wśród nich są m.in. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i 10 Nagród Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe oraz Nagroda Queen Mary and Westfield College, University of London za osiągnięcia naukowe. Przy współpracy z Boston Scool of Education (USA) był recenzentem ponad 15 popularno-naukowych książek dla młodzieży wydanych w USA. W latach 2004-2006 z nominacji European Science Foundation (ESF) został członkiem międzynarodowej komisji oceniającej projekty badawcze w 3 dotychczasowych konkursach EURYI awards, prestiżowego programu dla młodych naukowców. Jest stałym ekspertem ESF do oceny programów wspierania badań naukowych. Był także wielokrotnie ekspertem Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych 6FP w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Fellow of the Royal Society of Chemistry (RSC),GB; a także członkiem prestiżowego Sigma Xi, The Scientific Research Society, USA; European Materials Reseach Society; Euro Science; World Association of Theoretical Organic Chemists (WATOC) i International Society for Molecular Electronics and Biocomputing.Pole elektryczne magazynujące wodór

Applied Electric Field Can Significantly Improve Hydrogen Storage Properties

 
Grupa naukowców Virginia Commonwealth University, Peking University w Pekinie, Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju opracowali proces który za pomocą pola elektrycznego przechwytywania i magazynowania.
Wyzwaniem jest znalezienie materiałów które łatwo się polaryzują po przyłożeniu pola elektrycznego magazynują wodór. Korzystanie z zewnętrznego pola elektrycznego i tworzenie klastrów jonów metali
 
Pole elektryczne magazynujące wodór

Pole elektryczne magazynujące wodór

 
Już 1992 opublikowano teorię polaryzacji  Jena, B.K. Rao, profesor fizyki  oraz student, J.Niu.
 
Publikacje:
  • Virginia Commonwealth University (2010, February 3). Applied electric field can significantly improve hydrogen storage properties.
  • ScienceDaily. Retrieved February 8, 2010
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100202151053.htm
 

Kejow

Informacja nadeszła z USA od sympatycznego R.P z KaliforniJak wyrocznia z Omaha zarobił 3 mld USD na kryzysie
26 września, 2009, 10:28 am
Filed under: Fundusze inwestycyjne | Tagi: ,

Goldman zobowiązał się płacić Buffettowi 10 proc. rocznej dywidendy z akcji uprzywilejowanych, wynoszącej 500 mln USD, bez względu na wahania ceny rynkowej akcji banku. Ale umowa przewidywała jeszcze coś, co Buffett określał „premią”. Goldman dał słynnemu inwestorowi prawo do kupna w okresie pięciu lat swoich akcji zwykłych po kursie 115 USD za łączną kwotę 5 mld USD. Oznaczało to przyznanie mu prawie 43,5 tys. warrantów. Niedługo po ogłoszeniu transakcji akcje Goldman staniały do 47,41 USD. Wywołało to głosy, że “Wyrocznia z Omaha” być może straciła już smykałkę do biznesu. Do marca tego roku kurs banku zbliżył się jednak do 115 USD, a dziś notowane są one po ok. 186,50 USD. Oznacza to, że gdyby dziś Buffett zdecydował się zrealizować warranty, a następnie sprzedać objęte po 115 USD za sztukę akcje, osiągnąłby 3,1 mld USD.

MD, cnbc.com Puls Biznesu

CZEGO WARTO SIĘ NAUCZYĆ OD WARRENA BUFFETA

Tani obiad

Zhao Danyang, zarządzający funduszem inwestycyjnym Pureheart China Growth Investment Fund z siedzibą w Hongkongu, zaoferował za możliwość spożycia posiłku w towarzystwie Buffetta 2 110 100 dol.

Strategia na kryzys

Buffett po raz kolejny powtórzył, że nadeszła pora na kupowanie akcji amerykańskich spółek, i to pomimo kłopotów sektora finansowego, rosnącego bezrobocia i nieuchronnej, najprawdopodobniej głębokiej recesji. Analitycy jednak przypominają, że Buffett, którego firma osiągała rok po roku ponad 20-proc. zyski, jest przede wszystkim inwestorem długoterminowym. Nie jest jednocześnie w pełni odporny na kryzys.

Warren Buffett jest więc uważany za inwestycyjnego guru i najlepszego na świecie specjalistę przy wyborze akcji, w które należy lokować pieniądze. Jest twórcą nie tylko własnej fortuny, ale także tysięcy ludzi, którzy przez lata kopiowali zachowania miliardera. „Bezwstydnie kradłem jego pomysły i zarobiłem na tym ogromne pieniądze” – przyznał niedawno inwestor Mohnish Pabrai, który kilka miesięcy temu zdecydował się zapłacić 630 tys. dol. za przyjemność zjedzenia lunchu z Buffettem. Pieniądze przeznaczano na cele charytatywne. Inwestycji w GE i Goldman Sachs nie będzie można powielić, ponieważ Buffett wynegocjował przejęcie preferowanych akcji, niedostępnych dla zwykłego zjadacza chleba.

Recepta dla Polski np. Ministerstwo Finansów powinno wylicytować obiad z Warrenem Buffetem i wysłać kompetentnego człowieka ( Balcerowicz?) – przynajmiej WIG by podskoczył na warszawskiej giełdzie

KejowRurociągi nieznany obszar ryzyk – artykuł w RUROCIĄGACH

 

UBEZPIECZENIA RUROCIĄGOW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ , SEKURYTYZACJI I STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI ORAZ ZAGADNIEŃ PRAWNO PODATKOWYCH

Autor Wojciech Stefan Jaroń

Polecam artykuł link: http://www.rurociagi.com/spis_art/2009_1/pdf/ubezpieczenia.pdf