Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Prawo do prawdy o katarskim inwestorze (interwencja Blogmedia24.pl)
27 lutego, 2010, 1:22 pm
Filed under: Paliwa | Tagi: , ,

Prawo do prawdy o katarskim inwestorze

Danuta Frey , b.ch. 27-02-2010, ostatnia aktualizacja 27-02-2010 03:38

Treść umowy z inwestorem katarskim, który miał kupić stocznie w Gdyni i Szczecinie, jest informacją publiczną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał ministrowi Skarbu Państwa i spółce Bud Bank Leasing rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia Blogmedia24.pl o udostępnienie informacji o nieudanej sprzedaży stoczni w Gdyni i Szczecinie katarskiemu inwestorowi (sygn. II SAB/Wa 172/09 i II SAB/Wa 192/09).[…]

Chociaż w uzasadnieniu wyroków sąd zaznaczył, że trzeba będzie jeszcze rozważyć, czy wspomniane dokumenty zawierają informacje niejawne bądź tajemnicę przedsiębiorstwa, prezes zarządu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl. Elżbieta Szmidt jest usatysfakcjonowana. Uznanie tych dokumentów za informację publiczną otwiera bowiem drogę do żądania (jeśli trzeba będzie – przed sądem) ich udostępnienia.

– Może wreszcie opinia publiczna się dowie, co zawierała umowa z SPF Greenrights, na podstawie której podjęto decyzje skutkujące likwidacją produkcji, zwolnieniami i sprzedażą majątku stoczni. I czy rzeczywiście wpłacono 36 mln zł wadium – mówi.

Spółka wylicytowała najważniejsze aktywa obu stoczni. Gwarancji udzielił katarski bank inwestycyjny QInvest. Właściwym inwestorem miał być najprawdopodobniej rządowy Qatar Investment Authority. Pieniędzy jednak nie wyłożył. Transakcja nie doszła do skutku.

Stowarzyszenie konsekwentnie twierdziło, że skoro chodziło o gospodarowanie majątkiem publicznym, wszelkie związane z tym dokumenty są informacją publiczną.

 http://www.rp.pl/artykul/4,439887_Prawo_do_prawdy_o_katarskim_inwestorze.html

Link żródłowy http://blogmedia24.pl/node/25450Strona główna » Blogi » kejow – blog

Po raz pierwszy zostałem wezwany przez sąd do opuszczenia sali sądowej jako prasa z posiedzenia Sądu Rejonowego XIV Wydział Karny sygn. akt. XIV Kp 6/10 w sprawie dotyczącej umorzenia postępowania Prokuratora Rejonowego w Słupsku przeciwko biegłemu sądowemu  Janowi K. i komornikowi sądowemu . Ciekawostka w tej sprawie jest iż biegły jest bliska rodziną sędziego S.R. w Słupsku A.K-R. która cieszy się tradycją rodzinna w wymiarze sprawiedliwości od lat 40-tych z czasów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Sprawa z gatunku prostych tj. biegły wycenił grunt na około 400 tys zł a, komornik jego oszacował . Właściciel gruntu firma A. sp. z o.o. zaprotestowała , ponowna wycena wykazała wartość gruntu na 4.000.000,00zł . Czy to była pomyłka , czy niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości – do dzisiaj nie wiadomo – prosta kwalifikacja czynu z katalogu karnego to wyczerpanie przesłanki czynu z Art 271 KK jak też czynu z Art 233 Par 4 KK. 
Firma A. zrozumiała że nie wygra w uczciwym procesie  i będzie poważnie pokrzywdzona majątkowo w znanych rozmiarach , pomimo iż jest w tarapatach finansowych jak firmy w czasie kryzysu, złożyła wniosek o przeniesienie sprawy do innego sądu w trybie art.37 k.p.k. poza apelację gdańską.
Rzadko zajmuję się taka problematyka lecz zainteresowało mnie bardzo pismo Prokuratury Krajowej z dnia 16.02.2010 sygn PR-I-Ko2 1154/10 , które skierowało problem  Prokuraturę Apelacyjna w Szczecinie.
Nieco zbulwersowany
Kejow
Ps.
Zasada Jawności postępowania karnego i interes społeczny dostępu społeczeństwa do informacji
————–
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) z 1950 r. i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOP) z 1966 r., inkorporowane do prawa krajowego, uznawane są powszechnie za normy gwarantujące przedstawicielom środków masowego przekazu prawa do „zdobywania, gromadzenia i przekazywania w dowolny sposób informacji i idei”.
————–
Z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wynika, że każdy ma prawo do otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Oznacza to zatem, że prawem człowieka jest otrzymywanie informacji także o przestępczości i o wymiarze sprawiedliwości.
W praktyce w Polsce dziennikarze bardzo chętnie powołują się na ten artykuł , bo czują się „przywiązani” do takiego standardu wolności słowa, który narzuca konwencja,Wiele konfliktów pomiędzy wymiarem sprawiedliwości i mediami ma swoje źródło w tym, że prasa niejako przejmuje kompetencje „trzeciej” władzy wypowiadając tak zwane „przedsądy” . Zakaz wypowiadania opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sadowym, czyli „przedsądów”, obwarowany jest w polskim prawie granicą zapadnięcia orzeczenia w pierwszej instancji (art. 13.1 Prawa Prasowego). Łączy się on nierozerwalnie z koniecznością respektowania zasady niezawisłości sądu i domniemania niewinności oskarżonego. W praktyce z zakazem tym łączy się wiele problemów natury interpretacyjnej. Pojawiają się wątpliwości, czy dotyczy on ściśle wyroku jaki ma zapaść, czy też oznacza w ogóle zakaz wypowiadania się na temat składu sędziowskiego , kompetencji sądu i poszczególnych sędziów, zachowania sędziów nie tylko w sądzie, ale i poza nim. Sędziowie są niezwykle uwrażliwieni na wszelkie przejawy krytyki pod swoim adresem i niekiedy gotowi są rozumieć niezawisłość w orzekaniu jako pełną nietykalność sędziego, w tym wolność od wszelkich wypowiedzi krytycznych pod jego adresem.
Tak pisze Ministerstwo Sprawiedliwości

Dla przypomnienia o innym komorniku ze Słupska
Słupscy komornicy mają juz tradycję.http://komornik.republika.pl/Serwis/archiwum.htmManifestacja PIPP przed Min.Finansów
25 lutego, 2010, 4:54 pm
Filed under: bezprawie, polityka | Tagi: , , , , ,

Dowód osobisty do kontroli

 

Dr Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że przez długi okres przedsiębiorcy nie mieli narzędzia prawnego do skontrolowania swoich odbiorców. W ustawie o podatku akcyzowym z marca 2004 r. został zlikwidowany wcześniejszy zapis, zgodnie, z którym sprzedawca oleju opałowego mógł zażądać od nabywcy wylegitymowania się dowodem. Dopiero od stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które pozwalają przedsiębiorcom legitymować nabywcę. Natomiast organy podatkowe mogą na 5 lat wstecz prowadzić postępowania kontrolne.

http://biznes.interia.pl/wiadomosci-dnia/news/95-proc-dystrybutorow-klamie,1443810,4199

Prostest paliwowców przed Min.Fin 25.02.2010

Prostest paliwowców przed Min.Fin 25.02.2010

Prezes PIPP Pupacz poinformowała, że obecnie w Polsce w branży dystrybucji lekkiego oleju opałowego działa ponad 1000 firm, z czego większość jest objętych kontrolami skarbowymi lub celnymi. „W tych firmach jest zatrudnionych ponad 20 tysięcy pracowników; znajdują się one przede wszystkim w tych regionach, gdzie jest wysoki wskaźnik bezrobocia” – dodała. PIPP szacuje, że do końca 2010 roku na rynku zostanie jedynie kilkunastu dystrybutorów, którzy dostarczają to paliwo dużym firmom na cele produkcyjne. Izba domaga się więc od resortu finansów „wydania jasnej wykładni przepisów dotyczących oświadczeń”.

http://paliwa.pl/upload/files/pismo_do_premiera_16_02_2010.pdf

Hasła pikiecie paliwowców

Hasła pikiecie paliwowców

Bezprawie to najlepsze określenia dla sekowania prywatnych firm paliwowych

Popiera żądania prostestujacych z Min. Fin nikt nie wyszedł do prostestujących – totalna negacja.

Wojciech Stefan Jaroń

sympatyk PIPP – paliwowiec

zwany KejowGenocide Karabah – Геноцид в Ходжалы – Ludobojstwo w Górnym Karabachu

KEJOW – Trudna karta Górnego Karabachu – ludobójstwo

Wspólna operacja ormiańskich bandytów i rosyj­skiego oddziału wojskowego przyczyniła się do śmierci 613 ludzi, 487 chodżalińców zostało inwalidami I kategorii, około 200 osób zaginęło bez wieści, 1275 dzieci, kobiet i starszych osób porwano dla okupu, poddane znęcano się nad nimi i poddawano torturom. Około 200 osób za­stało bez kończyn (rąk i nóg) oraz oczu. 7 rodów zostało doszczętnie wymordowanych, w stosunku do 56 chodża­lińców zastosowano szczególne okrucieństwo. W nocy z 25 na 26 lutego 1992 r., ormiańskie wojsko­we ugrupowania przy wsparciu ciężkiej artylerii wojennej 366-go pułku strzelców byłego ZSRR, zameldowanego w mieście Chankendi, dokonały napadu i wymordowaw­szy cywilnych mieszkańców ze szczególnym okrucień­stwem, zajęły Chodżały.

Bez wątpienia po tragedii Chodżały nadal wiele jest pytań, na które nie ma odpowiedzi. Duże znaczenie ma rola wojskowych i Moskwy. Oczywiste jest to, że żoł­nierze wojskowych ugrupowań Armii Sowieckiej, żołnie­rze państwa, które już nie istniało, walczyli po stronie Ormian. 366-y pułk strzelców, będący w składzie 23-ej Dywizji Strzelców Brandenburskiego Ordenu Lenina, Kra­snoznamiennaja Ordena Suworowa, podczas wydarzeń w Chodżały przemieszczony został do Stepanakertu

W latach 1994-1996 Ministerstwo Obrony Rosji bezpłatnie i niezgodnie z prawem przekazało Armenii kilkadziesiąt czołgów i pojazdów bojowych, których war­tość wynosiła 271 miliardów rubli, tak przynajmniej wynika ze słów generała Lwa Rochlina, byłego kierownika Komi­tetu ds. Obrony Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (FR). Potwierdził to minister obrony FR Igor Rodionow, który zainicjował dochodzenie dotyczące tej sprawy wśród czołowego kierownictwa administracji Prezydenta. Wzbu­dziło to niezadowolenie w politycznych kręgach Rosji, zaś Ormianie starali się zapobiec dalszemu śledztwu na temat zdarzenia. Przedstawiciele ormiańskiej diaspory prowa­dzili propagandę „o biednym chrześcijańskim narodzie, hi­storycznie poddanym holokaustowi przez Turków”. Jednak obecne idee ormiańskich pseudo-patriotów utworzeniu „Wielkiej Armenii”, „Armenii od morza do morza” już nie in­teresują organizacji światowych.

Region kaspijski jest obszarem ogromnych złóż ropy naftowej i gazu, porównywanych czasami ze złożami rejonu Zatoki Perskiej. Zasoby te do początku lat 90-tych wykorzystywane były na zasadzie monopolu przez Zwią­zek Sowiecki, w warunkach scentralizowanej gospodarki, przynosząc dochody przede wszystkim centrum. Szcze­gólnie groźnym, z rosyjskiego punktu widzenia, jest fakt, że złoża kaspijskie bardzo szybko stały się obiektem za­interesowania wielu koncernów i państw zachodnich, któ­re w przeciwieństwie do Moskwy, dysponowały środkami i nowoczesnymi technologiami wydobycia ropy naftowej i gazu.

W kwietniu 1999 roku na szczycie NATO w Waszyngtonie prezydenci Azerbejdżanu i Armenii Hejdar Alijew i Robert Koczarian podjęli dialog bezpośredni, którego kulminacją były spotkania w Paryżu w obecności prezydenta Francji Jacquesa Chiraca w marcu 2001 roku i w Key West na Florydzie w obecności sekretarza stanu USA Colina Powella w kwietniu 2001 roku. W toku rozmów rozważano m.in. plan opracowany w 1992 roku przez amerykańskiego dyplomatę Paula Goble’a, zakładający uznanie przez Azerbejdżan niepodległości Nagornego Karabachu i przekazanie Armenii korytarza Lachin w zamian za przekazanie przez Armenię Azerbejdżanowi pasa ziemi umożliwiającego dostęp do enklawy Nachiczewań. Dyskusje nie doprowadziły jednak do rozwiązania konfliktu, a ciężka choroba i w końcu śmierć Alijewa w grudniu 2003 roku spowolniła znacząco negocjacje.
     W celu ożywienia dialogu w kwietniu 2004 roku Grupa z Mińska zainicjowała serię spotkań ministrów spraw zagranicznych obu państw w Pradze – tzw. „proces praski.” W jego ramach wielokrotnie odbyły się spotkania Koczariana i prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, m.in. w Astanie w obecności prezydenta Rosji Władimira Putina we wrześniu 2004 roku, w Warszawie przy okazji szczytu Rady Europy w maju 2005 roku i we francuskim Rambouillet w lutym 2006 roku. Mimo trwania dialogu perspektywa znalezienia rozwiązania sporu o Nagorny Karabach wydaje się być odległa w świetle deklaracji mediatorów Grupy z Mińska z lipca 2004 roku, kiedy oświadczono, że nowe propozycje pokojowe nie będą formułowane, a odpowiedzialność za dalsze negocjacje spada na samych zainteresowanych.

Terminologia ludobójstwa wg. Wikipedii

Termin „ludobójstwo” (a dokładnie genocide, który później został przetłumaczony na ludobójstwo) wprowadził polski prawnik Rafał Lemkin (1900–1959; po emigracji do USA używający imienia Raphaël) w swojej pracy „Axis Rule in Occupied Europe” („Rządy Osi w okupowanej Europie”) wydanej w 1944 r. w USA. Użyto go w akcie oskarżenia w procesie norymberskim (choć Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie wymieniała expressis verbis ludobójstwa, lecz jedynie zbrodnie przeciwko ludzkości, których kwalifikowaną postacią jest właśnie ludobójstwo). Do języka prawnego termin ludobójstwo wszedł za sprawą Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 r., której wstępny projekt był współtworzony przez Lemkina.

Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich [taki jak]:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.”

W pierwotnej wersji Konwencji z 1946 r. definicja ta obejmowała również zbrodnie popełnione z przyczyn „politycznych”, lecz zostały one usunięte ze względu na naciski m.in. Związku Radzieckiego, prawdopodobnie w obawie Stalina przed odpowiedzialnością[1]

Konwencja ta wskazuje, że karane jest nie tylko ludobójstwo, ale także podżeganie do niego, współuczestnictwo, usiłowanie jego popełnienia oraz zmowa w celu jego popełnienia. W celu skutecznego ścigania zbrodni, zapowiedziano karanie winnych bez względu na ewentualne sprawowanie przez nich funkcji państwowych. Karanie za zbrodnię ludobójstwa zostało powierzone sądownictwu wewnętrznemu państw-członków konwencji oraz sądownictwu międzynarodowemu, o ile dane państwo jest członkiem tego systemu.

Геноцид в Ходжалы

До первой половины февраля 1992 года армяне захватили населенные пункты в окрестностях дороги Шуша-Ходжалы и Шуши. Ходжалы оказался полностью окруженным и был лишен связи воздушным путем. Зенитно-ракетные комплексы и зенитная артиллерия врага не позволяли вертолетам летать в Ходжалы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования совместно с 366 мотострелковым полком оккупировали город Ходжалы и аэропорт расположенный поблизости. Армянские вооруженные формирования и 366 мотострелковый полк Российской армии осуществили чудовищный геноцид против жителей Ходжалы. Ходжалы являлся только одним из 57 населенных пунктов Нагорного Карабаха, в которых проживали только лишь азербайджанцы. Этот город занимал стратегическую позицию вдоль дорог Агдам-Шуша и Ханкенди-Аскеран. Население Ходжалы в 1991 году составляло 7 тысяч человек и здесь наряду с местным азербайджанским населением проживали Азербайджанские тюрки изгнанные из Армении, Ханкенди и других частей Нагорного Карабаха , а также тюрки-месхетинцы изгнанные из Узбекистана. Во время атаки на Ходжалы армяне применили тактику «выжженной земли». В течении нескольких часов до атаки город был непрерывно подвержен обстрелу из пушек и бронетехники и был превращен в пепелище. В тот же период президент Армении Л.Тер-Петросян обращаясь к армии армян говорил: «Вы, армяне, убивая врага не должны проявлять милосердия. До тех пор пока вы не истребите в Нагорном Карабахе всех кого называют азербайджанцами и не восстановите там нашу цивилизацию, вы не должны жалеть врага». Позже взятые в плен армянские солдаты подтверждали, что эта зверская политика претворялась в жизнь. Михаил Газарян (житель Гадрутского района)  заявлял, что «конечно же, я понимал, что иду на войну, но я даже представить не мог, что буду стрелять в детей и даже убивать их». Ашот Бархударян (житель Мегринского района) так описывал события «люди кричали, плакали, выносили наших раненных, азербайджанцы же остались посреди дороги, танки, бронетехника, грузовые машины проезжали по ним». Рантик Мирзоян (житель города Еревана) так вспоминал события «И здесь я увидел зверства совершенные нашими. Я никогда не видел ничего подобного. Запах разлагавшихся трупов распространялся повсеместно. Везде лежали трупы». Нынешний президент Армении Серж Саркисян раскрывая истинный облик армян заявил в своем интервью иностранному журналисту: «До событий в Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не поднимут руки на гражданское население. Мы разрушили этот стереотип. Именно это и произошло». Жители Ходжалы оставшиеся в живых приходят в ужас от одних только воспоминаний. Санубер Алекперова рассказывает, что «образовалась большая гора трупов, была расстреляна моя мать, дочери Севиндж и Хиджран были ранены, пуля настигла и меня, молодые женщины и дети умирали на снегу».  Джамиль Мамедов вспоминает, что «взяв с собой 5 летнего внука и денег, 14 тысяч рублей я побежал в сторону леса, к утру я понял, что ребенок не выдержит холода и поэтому я пошел в находящееся поблизости селение Нахчываник, там армяне взяли нас в плен, они выдернули мои ногти, били ногами в лицо, отняли у меня внука, и до сегодняшнего дня я ничего не знаю о его судьбе». Сарийя Талыбова же стала свидетельницей страшных событий: «Нас привели на армянское кладбище…Здесь на могиле армянского боевика зарезали как жертв 4 тюрок-месхетинцев и 3 азербайджанцев… Затем на глазах у родителей стали истязать детей и убили их… Вскоре привели 2 азербайджанцев в форме национальной армии и куском железа с заостренным концом выкололи им глаза». Одиннадцатилетний Рамиль Гасанов говорит, что «не могу забыть как погибли в лесу мои друзья Эльчин и Эльгиз, их ноги замерзли, они не могли бежать вместе с нами, они беззвучно лежали на снегу и медленно закрывали глаза».

Геноцид в Ходжалы несравним ни с какой трагедией в мире. А народу, сотворившему эту трагедию нет места в мировом сообществе. Мировое сообщество когда либо поймет это и примет решение. Согласно официальной статистике, во время геноцида в Ходжалы с особой жестокостью было убито 613 человек мирного населения, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. В Ходжалы 56 человек было убито с особой жестокостью, более 1000 человек, в том числе 76 детей стали инвалидами от полученных ран, 8 семей было полностью истреблено, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей, 1275 человек было взято в заложники. Армяне не позволили вывезти из города большую часть трупов убитых и поэтому стало возможным похоронить только 335 человек. До сегодняшнего дня нет никаких сведений о судьбе 150 человек жителей Ходжалы. Они до сих пор находятся в заложниках у армян. Атакой на Ходжалы руководили майор Сейран Оханян (в настоящее время он министр обороны Армении), Евгений Набокихин, Валерий Читчян и более 50 офицеров и прапорщиков армянского происхождения. В тот период была проведена судебно-медицинская экспертиза 181 трупа привезенного из Ходжалы в Агдам (130 мужчин, 51 женщин, 13 из них трупы детей). В результате было выявлено, что 151 человек было убито пулями, 20 человек осколками снарядов, 10 человек тупыми орудиями, у большинства трупов была содрана кожа головы, отрезаны носы, уши и другие органы.

Армяне атаковали Ходжалы не с целью проведения военной операции. Их целью являлось жестокое уничтожение мирного населения. Они прекрасно понимали, что в Ходжалы нет значительной военной силы. Немногочисленные защитники города состояли из одной роты ОМОН, взвода самобороны и минометной батареи. Эти силы руководимые Алифом Гаджиевым до последнего оказывали сопротивление, но не смогли противостоять многократно превышающей вражеской силе и технике. Почти все защитники города геройски погибли.

События, произошедшие в Ходжалы должны быть признаны всем мировым сообществом как геноцид против азербайджанцев со стороны армян. Потому что, все объективные признаки геноцида присутствовали в событиях имевших место в Ходжалы.

Геноцид это международное преступление с целью полного или частичного уничтожения какой либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы и проводимое нижеследующими путями:

– уничтожение членов этих групп;

– нанесение тяжелых увечий;

– насильственные препятствия рождению детей;

– насильственное переведение детей принадлежащих одной группе в другую группу;

– насильственное переселение;

– создание ситуации, нацеленное на уничтожение группы.

Преступление геноцида впервые получило международный правовой статус 9 декабря 1948 года по резолюции 260 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с тем, существует множество международных правовых норм и соглашений дающих основу для оценки событий в Ходжалы как геноцида:

Устав Нюрнбергского Военного Трибунала (здесь действия составляющие геноцид определены как преступления против человечества и военные преступления).

4 статья Устава Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.

1 статья Устава Международного уголовного Трибунала по Руанде.

6-ая статья Статута Международного Уголовного Суда.

103-я статья Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Указ Президента Азербайджанской Республики от 26 марта 1998 года «О геноциде Азербайджанцев».

Приняв все вышеуказанное во внимание правовая норма «Геноцид» как преступление порождает нижеследующие юридические последствия на основе международного права:

a) Уголовное преследование и наказание лиц совершивших преступление геноцида неизбежно.

б)  состав преступления включает не только совершение акта геноцида, но и попытка с целью совершения геноцида, прямое и открытое подстрекание на совершение геноцида, попытка совершения геноцида и участие в геноциде.

в) к лицам совершившим геноцид должны быть применены принципы универсальной юрисдикции.

г) ссылка на выполнение приказа  при совершении геноцида не освобождает от ответственности.

д) руководители несут ответственность за непринятие мер по предотвращению преступления геноцида.

е)  в случаях преступления геноцида не применяется ограничений на период привлечения к уголовной ответственности

ж) в отношении преступления геноцида позволяется ретроатическое применение закона.

з) для привлечения к уголовной ответственности лиц совершивших преступления геноцида они должны быть выданы в страну требующую их выдачи.

Таким образом,  зверства армян против азербайджанцев в Ходжалы согласно международным правовым документам определяются как геноцид.

Принимая все это во внимание Азербайджанское государство должно представить в Международный Суд все соответствующие доказательства.

В свою очередь Международный Суд должен:

  • Признать как геноцид резню в Ходжалы
  • На основе специального положения выработанного по всем приведенным доказуемым фактам создать трибунал, который должным образом наложит наказание на лиц совершивших геноцид. Если это окажется невозможным, Международный Трибунал и национальный суд должны в соответствии с нормами параллельной юрисдикции наказать лиц, считающихся виновными в совершении геноцида.

На этой странице истории были грубо нарушены Права и свободы человека защищаемые общепринятыми нормами международного права. Вандализм армян совершенный против азербайджанцев в Ходжалы прямо противоречит международному праву.

В событиях имевших место в Ходжалы резко нарушены и попраны естественные права азербайджанцев – в частности право на жизнь, свободы, личной неприкосновенности и право на собственность. В этом геноциде совершенном армянами против Азербайджанского народа были всерьез нарушены Женевская конвенция отражающая Права и свободы человека, Всеобщая декларация прав человека принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, Европейская Конвенция «О защите  прав человека и основных свобод», положения Пакта ООН о Гражданских и Политических правах.

Права указанные в вышеперечисленных нормативных актах  были нарушены со стороны армян в Ходжалинском геноциде. Были нарушены нижеследующие статьи Всеобщей Декларации прав человека принятой 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН:

а) статья 2: Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

б) статья 3: Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность

в) статья 5: Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию

г) статья 9: Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию

д) статья 17: Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими и никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Были также нарушены статьи Международного Пакта о гражданских и политических правах ООН принятого наряду со Всеобщей Декларацией прав человека по Резолюции 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН и вступившего в силу 23 марта 1976 года:

a) статья 6: Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

б) статья 7: Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.

в) статья 8: Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

г) статья 9: Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.

Разве не нарушены права людей погибших, получивших увечья и попавших в плен в Ходжалы?

Конечно же грубо нарушены, 26 февраля 1992 года Азербайджанское население в Ходжалы было лишено своих прав со стороны армян и подвержено убийствам и насилию. Принимая во внимание все эти факты, Азербайджанское государство с целью защиты прав своих граждан должно обратиться в Комитет ООН по правам человека. 

Вместе с тем в акте геноцида в Ходжалы были нарушены также статьи Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»:

а) Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.

б) статья 3: Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

в) статья 4: Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии

г) статья 5: Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность

д) статья 8: Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

613 человек погибших, свыше 1000 человек ставших инвалидами, факты захвата в плен и подвергания насилию около 1500 человек открыто противоречат указанным статьям конвенции. Принимая все это во внимание Азербайджанское государство должно обратиться в Европейский Суд по правам человека и потребовать наказания армян нарушивших эти права.

Трагедия случившаяся сегодня с нами завтра может случиться с любым другим народом. Потому что Армения все еще существует и занята распространением своих террористических идей. Человечество не должно забывать о том, что армяне являются ТЕРРОРИСТАМИ.

История ничего не забывает.

Малолетние жертвы геноцида в Ходжалы:

– Оруджова Хатира Али гызы (8 лет), пулей разбиты плечо, грудная клетка, легкие и ребра. Чудом девочка осталась жива.

– Абдуллаева Вюсаля Илхам гызы (4 года), отрезаны пальцы обеих ног в результате обморожения в лесу.

– Абышова Чинара Назим гызы (10 лет), захвачена в плен, судьба неизвестна.

– Агаев Вюсал Саттар оглу (10 лет), погиб от пулевого ранения в лесу Кетик, тело не удалось вынести из леса.

– Агайарова Севиндж Иса гызы (7 лет), осталась в лесу Дехраз вместе с 11 летним братом Наби и 6 летним братом Романом, ничего об их судьбе неизвестно.

– Джафаров Самир Таджир оглы ( 5 лет), был взят в плен со стороны армян, ничего неизвестно о судьбе ребенка.

– Чобанова Незакет Тапдыг гызы (8 лет), была убита вблизи Гара гая.

– Алекперов Сехавет Тевеккюль оглы (9 лет), погиб от пулевого ранения.

– Алиев Ельгиз Фирдовси оглы (8 лет) пропал без вести вместе с 10-летним братом Эльчином.

– Алиев Эльшан Абил оглы (5 лет), был убит осколком ракеты «Алазань».

– Алиева Егана Магеррам гызы (полтора года), была убита вражеской пулей.

– Алиева Егана Тевеккюль гызы (6 лет), была убита армянами в окрестностях Гара гая.

– Азимов Натиг Аббасгулу оглы (6 лет), был убит вблизи села Нахчываник.

– Гасанов Эльгюн Назим оглы (4 года), был убит вблизи села Нахчываник.

– Гасанова Айгюн Назим гызы (полтора года), убита вблизи села Нахчываник.

– Гусейнова Марал Камиль гызы (6 лет), была убита на дороге в село Нахчываник.

– Халилова Лала Тахир гызы (4 года), была убита при выходе из Ходжалы.

– Гасымова Расмиййе Ага гызы (11 лет), пропала без вести во время трагедии в Ходжалы, судьба неизвестна.

– Гамбарова Эсмира Сафар гызы (7 лет), была убита в Ходжалы.

– Гулиев Самир Талех оглы (2 года), армянский офицер разбил голову ребенка прикладом ружья и убил.

– Гулиева Нурана Гарйагды гызы (13 лет), пропала без вести, ничего не известно о ее судьбе.

– Гулиева Равана Гарйагды гызы (16 лет), пропала без вести, ничего не известно о ее судьбе.

– Гулиев Шюкюр Гарйагды оглу (7 лет), пропал без вести, ничего не известно о его судьбе .

– Гулиева Севиндж Акбер гызы (8 лет), убита.

– Мехдиева Айсель Мурад гызы (5 лет), была убита по дороге в Нахчываник.

-Мехдиева Гюльмира Мурад гызы (2 года), была убита по дороге в Нахчываник.

– Мурадова Айшен Зохраб гызы (год), убита осколком ракеты брошенной армянами в преддверии Ходжалинской трагедии.

– Набиева Марал Камиль гызы (8 лет), была убита в окрестностях Ходжалы.

– Оруджова Хейале Тельман гызы (6 лет), была убита около села Нахчываник.

– Оруджова Натаван Наби гызы (2 года), убита.

– Сафиев Сарван Эльхан оглы (год), замерз до смерти в лесу в окрестностях села Нахчываник.

– Шюкюрова Антига Вагиф гызы (год), была убита в окрестностях Ходжалы.

– Велиев Агасиф Закир оглы (6 лет), был убит в окрестностях села Нахчываник.

– Юсифова Натаван Панах гызы (5 лет), была убита в Ходжалы.

– Зейналова Айнура Тофиг гызы (6 лет), был убит в лесу.

Офицеры и прапорщики 366-го полка осуществивщие геноцид в Ходжалы:

– Зарвигаров Юрий Юрьевич. Командир полка, полковник.

– Читчиян Валерий Исакович. Заместиель начальника штаба первого батальона полка, майор

– Агрян Вачаган Григорьевич. Начальник разведки полка, майор.

– Оханян Сейран Мушегович. Командир 2-го батальона полка, майор.

– Арутюнов Александр Александрович. Командир первого батальона полка, майор.

– Акопян Нерсес Грантович. Командир роты, старший лейтенант.

– Арутюнов Владислав Владимирович. Командир роты, капитан.

– Бейлерян Армен Володиевич. Техник, прапорщик.

– Айрапетян Вачик Гургенович. Старшина.

– Мирзоян Вачик Грантович. Старшина.

– Шиханян Андрей Артушевич. Заместитель командира батальона.

– Хачатурян. Старшина.

– Захарян. Командир зенитного взвода, прапорщик.

– Богдасарян Валерий. Старшина.

– Кисебян Григорий Акапович. Командир взвода, прапорщик.

– Петросян Ашот, Начальник спец. части, прапорщик.

– Набоких Евгений. Командир 3-го батальона (жена была армянкой).

– Лиходей Игорь Иванович. Командир артиллерийского отделения.

– Кузнецов Андрей. Командир роты химической защиты.

– Гармаш Виктор. Командир танковой роты, главный лейтенант. И другие.

Материалы следствия указывают, что армянскими боевиками, атаковавшими села Керкиджахан и Малыбейли руководил командир 2-го батальона Сейран Оханян. Нападением же на Ходжалы  руководили командир 3-го батальона Евгений Набоких и командир 2-го батальона Сейран Оханян.

Genocide in Khojaly

By the first half of February of 1992 Armenians captured settlements in surroundings of highway Shusha-Khojaly and Shusha. Khojaly was totally besieged and devoid of communication by air. Missiles and air-defense artillery of the enemy prevented helicopters flying to Khojaly. At night from February 25th to 26th of 1992 Armenian armed forces together with 366 motorized infantry regiment occupied town of Khojaly and nearby airport. Armenian armed forces and 366 motorized regiment of Russian army fulfilled atrocious genocide against people of Khojaly. Khojaly was only one of 57 settlements of Daglyg Garabagh, which was populated only by Azerbaijani. The town held strategic position along the highways Agdam-Shusha and Khankendi-Askeran. In 1991 population of Khojaly constituted 7 thousand people and along with local Azerbaijani population there were living Azerbaijani Turks forced to flee from Armenia, Khankendi and other parts of Daglyg Garabagh and also Meskheti Turks withdrawn from Uzbekistan. Armenians applied tactics of “scorched earth” during the attack to Khojaly. For several hours before the attack the town was under continuous shelling from artillery guns and armored vehicles and was turned into the ashes. At that time L.Ter-Petrosyan, the president of Armenia, addressed to Armenians: “You, Armenians, while killing the enemy must not show mercy. You must not have a mercy for the enemy until you will exterminate in Daglyg Garabagh all those who are named Azerbaijani and restore there our civilization”. Armenian soldiers later taken as war-prisoners confirmed that this atrocious policy was implemented. Mikhail Gazaryan (inhabitant of Gadrut region) said: “of course, I knew that I am going to fight, but I did not imagine that I will be shooting into the children and even kill them”. Ashot Barkhudaryan (from Megri region) described the events as the following: “people were shouting, crying, took out our wounded people, while Azerbaijani were lying in the middle of the road and tanks, armored vehicles and trucks drove over them”. Rantik Mirzoyan (from Yerevan) recalled: “And there I saw atrocities done by our people. I have never seen something like that. The smell of decayed corpses spread all over. Corpses were everywhere”. Current president of Armenia Serj Sarkisyan, unmasking true image of Armenians, said in his interview to a foreign journalist: “Until the events in Khojaly, Azerbaijani thought that they can joke to us, they thought that Armenians will not fight against civil population. We broke this stereotype. Namely this has happened”. Survived citizens of Khojaly aghast at the only remembrance of the events. Sanuber Alekperova also recalls: “There was a large hill of corpses, they shot my mother and wounded my daughters Sevinj and Hijran, the bullet reached me also. Young women and children were dying on the snow”. Jamil Mamedov remembers: “taking with me my 5 years old grandchild and money, 14 thousand roubles, I run toward the forest, by the morning I understood that the child would not stand the frost, so I went to nearby village Nakhchyvnik. There Armenians captured us, they pulled out my finger-nails, beat me in my face by legs, took away my grandchild and up to now I do not know what happened to him”. Sariyya Talybova witnessed more awful events: “We were brought at Armenian cemetery … There, on the grave of Armenian fighter they killed 4 Meskheti Turks and 3 Azerbaijani as sacrifice …Then before eyes of parents they tortured the children and killed them… Soon after they brought 2 Azerbaijani in the uniform of national army and by piece of iron with sharpened end poked through their eyes”. Ramil Hasanov, 11 years old, said that “I can not forget how my friends Elchin and Elgiz died in the forest, their legs frozen, they could not run with us, they were silently lying in the snow and slowly closing their eyes”.

Genocide in Khojaly can not be compared to any other tragedy in the world. And the nation guilty in this tragedy, has no place in international community. Some time the international community will understand this and made appropriate decision. According to official statistics, during the genocide in Khojaly 613 people of civil population were killed with an extreme atrocity and of these 63 were children, 106 women and 70 elderly. 56 people in Khojaly were killed with an extreme atrocity, over 1000 people, including 76 children became disabled, 8 families were exterminated, 25 children had lost both parents, 130 children lost one of the parents, 1275 people were taken as hostages. Armenians did no allow to take out most of the corpses from town, so only 335 people were buried. Up to now there is no information about the destiny of 150 citizens of Khojaly. They are still in Armenian captivity. Attack to Khojaly was headed by Major Seyran Okhanyan (currently he is the Defense Ministry of Armenia), Evgeniy Nabokikhin, by Valeriy Chitchyan and over 50 officers and warrant officers of Armenian origin. Medico-legal expertise of 181 corpses brought from Khojaly to Agdam (130 men, 51 women and of these 13 corpses of children) evidenced that 151 people were killed by bullets, 20 by fragments of missiles, 10 by blunt tools, in most corpses the skin of head, noses, ears and other parts of body were cut.

Armenians attack to Khojaly was not just the military operation. The aim was atrocious extermination of civil population. They clearly understood that there are no significant armed forces in Khojaly. A small number of defense consisted of one squadron of OMON, platoon of self-defense and mine-throwing brigade. These forces leaded by Alif Hajiyev fiercely resisted attackers, but failed to defeat multiply excessing forces and weapons of the enemy. Almost all defendants of the town died as heroes.

Events in Khojaly must be recognized by international community as genocide against Azerbaijani by Armenians. All objective features of genocide existed during the events in Khojaly.

Genocide is international crime in aim of total or partial extermination of any national, ethnic, racial or religious group and committed as the following:

–          extermination of members of these groups;

–          inflicting severe wounds;

–          violent impediment to childbirth;

–          violent transfer of children from one group into the other;

–          violent resettlement;

–          development of situation aimed at extermination of group.

Crime of genocide for the first time adopted legal status on December 9 of 1948 based on resolution of 260 A (III) of General Assembly of UN.

At the same time, there are a number of international law norms and agreements, which give basis for evaluation of events in Khojaly as genocide:

Charter of Nurnberg War crimes Tribunal (actions, which compose genocide are defined as crimes against humanity and military crimes).

Article 4 of charter of International War Crimes Tribunal for former Yugoslavia.

Article 1 of charter of International War crimes Tribunal for Rwanda.

Article 6 of Statute of International Criminal Court.

Article 103 of Criminal Code of Azerbaijan Republic.

Decree of President of Azerbaijan Republic dated from March 26 of 1998 “On genocide of Azerbaijani”.

Taking into account all abovementioned the legal norm “Genocide” generates the following juridical consequences based on international law:

a)      criminal prosecution and punishment of those who committed crime of genocide.

b)      crime includes not only the act of genocide, but also the attempt to commit genocide, direct and open instigation in aim to fulfill genocide, attempt to commit genocide and participation in genocide.

c)      principles of universal jurisdiction must be applied to those who committed genocide.

d)      reference on order while participation in genocide does not take off the responsibility

e)      leaders are responsible for not taking measures for prevention of crime of genocide.

f)       in cases of crime of genocide there are no restrictions for period of commencement of criminal prosecution.

g)      in case of crime of genocide the retroatic application of law is permitted.

h)      for commencement of criminal prosecution of those who committed crimes of genocide they have to be extradited to the country demanding their extradition.

Thus, according to international law standards the atrocities of Armenians against Azerbaijani in Khojaly are defined as genocide.

Taking all this into account the Azerbaijani government has to submit to the International Criminal Court all required proofs.

International Criminal Court in its turn has to:

  • Recognize as genocide the massacre in Khojaly
  • Establish tribunal based on special regulations developed on the basis of all shown provable facts in order to appropriately punish those who committed crimes. If it turns to be impossible, International Tribunal and national court have to punish those, who considered guilty in committing of genocide according to norms of parallel jurisdiction.

On this page of history there were seriously violated Human rights and freedoms protected by norms of international law. Atrocities of Armenians against Azerbaijani in Khojaly directly contradicted international law.

While the events in Khojaly the rights of Azerbaijani were severely violated – in particular rights for life, for freedom, for personal immunity and rights for property. Genocide committed by Armenians against Azerbaijani nation seriously violated Geneva Convention on Human Rights and freedom, Universal Declaration of Human Rights adopted on December 10, 1948 by General Assembly of UN, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, regulations of International Covenant on Civil and Political Rights.

The rights indicated in abovementioned documents were violated by Armenians in Khojaly genocide. There were violated the following articles of Universal Declaration of Human Rights adopted on December 10, 1948 by General Assembly of UN:

a)      Article 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

b)      Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person.

c)      Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

d)      Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

e) Article 17: Everyone has the right to own property alone as well as in association with others and no one shall be arbitrarily deprived of his property.

There were also violated the rights indicated in the International Covenant on Civil and Political Rights adopted together with Universal Declaration on Human Rights by General Assembly Resolution 2200 A (XXI) and entered into force on March 23, 1976:

a)      Article 6: Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

b)      Article 7: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

c)      Article 8: No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

d)      Article 9:  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

Are not violated the rights of people killed, wounded or taken as war-prisoners in Khojaly?

Certainly, their rights are severely violated, February 26 of 1992 the Azerbaijani people in Khojaly were deprived of their rights by Armenians and were exposed to killings and violence. Taking into account all these facts, Azerbaijan have to appeal to UN Committee on Human Rights in order to defend rights of its people.

The act of genocide in Khojaly also violated stipulations of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms:

a)      Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

b)      Article 3: No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

c)      Article 4: No one shall be held in slavery or servitude.

d)      Article 5: Everyone has the right to liberty and security of person.

e)      Article 8: Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

613 people killed, over 1000 disabled, facts of imprisonment and violation of about 1500 people are openly contradict to indicated articles of convention. Taking all this into account, Azerbaijan had to appeal to European Court for Human Rights and demand punishment of Armenians violated these rights.

Tragedy happened today with our nation tomorrow may happen to any other nation. Because Armenia still exists and is involved with spreading of its terrorist ideas. Humanity must not forget that Armenians are TERRORISTS.

History does not forget anything.

Children – victims of genocide in Khodjaly

–         Khatira Ali gyzy Orujova (8 years old), bullet broke up her shoulder, chest, lungs and ribs. Just by a miracle the girl stayed alive.

–          Vusale Ilham gyzy Abdullayeva (4), due to freezing in the forest she had lost fingers of both legs.

–          Chinara Nazim gyzy Abyshova (10), captured, her destiny is unknown.

–          Vusal Sattar ogly Agayev (10), killed by a bullet wound in forest of Ketik, it was impossible to take out his body from forest.

–          Sevinj Isa gyzy Agayarova (7), left in forest of Dehraz together with her brothers Nabi and 6 years old Roman, nothing is known about their fate.

–          Samir Tajir ogly Jafarov (5), was captured by Armenians, nothing is known about the child.

–          Nezaket Tapdyg gyzy Chobanova (8), she was killed nearby Gara gaya.

–          Sekhavet Tevekkul ogly Alekperov (9), killed by bullet wound.

–          Elgiz Firdovsi ogly Aliyev (8) went missing together with his 10 years old brother Elchin.

–          Elshan Abil ogly Aliyev (5) was killed by fragment of missile “Alazan”.

–          Yegana Maherram gyzy Aliyeva (year and a half) was shot by enemy.

–          Yegana Tevekkul gyzy Aliyeva (6) was killed by Armenians in surroundings of Gara gaya.

–          Natig Abbasgulu ogly Azimov (6) was killed nearby village of Nakhchyvanik.

–          Elgun Nazim ogly Hasanov (4) was killed nearby to village of Nakhchyvanik.

–          Aygun Nazim gyzy Hasanova (year and a half) was killed nearby to Nakhchyvanik.

–          Maral Kamil gyzy Huseynova (6) was killed along the road to Nakhchyvanik.

–          Lala Tahir gyzy Khalilova (4) was killed on the way out of Khodjaly.

–          Rasmiyye Aga gyzy Gasymova (11) went missing during the tragedy in Khodjaly, her destiny is unknown.

–          Esmira Safar gyzy Gambarova (7) was killed in Khodjaly.

–          Samir Taleh ogly Guliyev (2), an Armenian officer crashed to death the head of a child by butt of a rifle.

–          Nurana Garyagdy gyzy Guliyeva (13) went missing, her destiny is unknown.

–          Ravana Garyagdy gyzy Guliyeva (16) went missing, her destiny is unknown.

–          Shukur Garyagdy ogly Guliyev (7) went missing, his destiny is unknown

–          Sevinj Akber gyzy Guliyeva (8) was killed.

–          Aysel Murad gyzy Mekhdiyeva (5) was killed along the road to Nakhchyvanik.

–          Gulmira Murad gyzy Mekhdiyeva (2) was killed along the road to Nakhchyanik.

–          Ayshen Zohrab gyzy Muradova (1) was killed by a fragment of missile shelled on the eve of Khodjaly tragedy.

–          Maral Kamil gyzy Nabiyeva (8) was killed in surroundings of Khodjaly.

–          Kheyale Telman gyzy Orujova (6) was killed nearby to village of Nakchyvanik.

–          Natavan Nabi gyzy Orujova (2) was killed.

–          Sarvan Elkhan ogly Safiyev (1) got frozen to death in forest nearby to Nakhchyvanik.

–          Antiga Vagif gyzy Shukurova (1) was killed in surroundings of Khodjaly.

–          Agasif Zakir ogly Veliyev (6) was killed in surroundings of village of Nahchyvanik.

–          Natavan Panah gyzy Yusifova (5) was killed in Khodjaly.

–          Aynura Tofig gyzy Zeynalova (6) was killed in the forest.

Officers and platoon commanders of 366 regiment committed genocide in Khodjaly:

–          Yuriy Yuryevich Zarvigarov. Commander of regiment, Colonel.

–          Valeriy Isakovich Chitchyan. Deputy head of headquarter of the first battalion of regiment, Major.

–          Vachagan Grigoryevich Agryan. Commander of reconnaissance of regiment, Major.

–          Seyran Mushegovich Okhanyan. Commander of the 2d battalion of regiment, Major.

–          Aleksandr Aleksandrovich Arutyunov. Commander of the 1st battalion of regiment, major.

–          Nerses Grantovich Akopyan. Commander of squadron, senior lieutenant.

–          Vladislav Vladimirovich Arutyunov. Commander of squadron, captain.

–          Armen Volodiyevich Beyleryan. Technician, warrant officer.

–          Vachik Gurgenovich Ayrapetyan. Master sergeant.

–          Vachik Grantovich Mirzoyan. Master sergeant.

–          Andrey Artushevich Shikhanyan. Deputy Commander of battalion.

–          Khachaturyan. Master sergeant.

–          Zakharyan. Commander of air-defense platoon, warrant officer.

–          Valeriy Bagdasaryan. Major sergeant.

–          Grigoriy Akapovich Kisebyan. Commander of platoon, warrant officer.

–          Ashot Petrosyan. Head of special division, warrant-officer.

–          Evgeniy Nabokikh. Commander of the 3d battalion (his spouse was Armenian).

–          Igor Ivanovich Likhodey. Commander of artillery division.

–          Andrey Kuznetsov. Commander of chemical defense squadron.

–          Viktor Garmash. Commander of tank squadron, head lieutenant, etc.

Investigation documents indicate that Armenian fighters attacked villages of Kerkijahan and Malybeyli were headed by Seyran Okhanyan, the Commander of the 2d battalion. Attack to Khojaly was led by Evgeniy Nabokikh, Commander of the 3d battalion and Seyran Okhanyan, Commander of the 2d battalion.

Mapa pogladowa

Wklej

Armenia mapa Górny Karabach

Armenia mapa Górny Karabach

http://www.corazdalej.com/obrazki/armenia/karabach_d.jpg

Wojciech Stefan Jaroń

Kejow

Literatura I filmy YouTube

1 Gasanły D., Двухсотлетие Карабахской трагедии, 525-qazett, 16.02.2005, № 30

2 Junusow A., Karabach – przeszłość, terazniejszość, przyszłość, Eurazja, Ośrodek Studiów Wschodnich, rok III, n 1, 1996, s 50.

3 Gribojedow A.S. Zdór art., t. 2, s. 339-341.

4 Aliyew I, Нагорный Карабах: история, факты, события, Baku 1989, s. 78.

5 Patr., http://www.khojaly.org/ru/win/?id=3008

6 Seidow T., Ходжалинская трагедия – горький урок истории, Бакинский рабочий, 23.02.2005.

7 Wywiad autora z żounierzem Armii Nacjonalnej Azer­bejdżanu, rok 1997.

8 Zakaukazki wojennyj okrug, http://www8.brinkster.com/vad777/sssr-89-91/districts/zkvo.htm

9 Jusifoqlu I., .Aliyev N., Беларусь вооружит Армению, Эхо, 224(469) Сб., 23.11.2002.

10 Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны, http://www.karabakh-doc.gen.az/ru/isegod/isg001.htm#otavtora

11 Patr., Aslanov R., План мирного урегулирования Пола Гоббла, Вышка 25.02.2005

12 Dasztenc Х., Зов пахарей, część 2, rozdżal 2, http://armenianhouse.org/dashtents/novels-ru/ploughmen/chapter22.html

13 Junusov A., Karabach – przeszłość, terazniejszość, przyszłość, Eurazja, Ośrodek Studiów Wschodnich, rok III, n 1, 1996, s 50.

14 Guliyev E, Жириновский хочет в Баку, Каспий 26.02.05.

15 Tabasaran I., Polityka Rosji na Kaukazie, ABC, War­szawa 2002, 1 (9), s. 79.

16 Świętochowski T., Ropa a stabilność polityczna w ba­senie Morza Kaspijskiego, Eurazja, Ośrodek Studiów Wschodnich, rok III, n 1, 1996, s. 27.

17. Rurociągi http://www.rurociagi.com/spis_art/2005_1/pdf/w_holdzie.pdf

18. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Azerbejdzan,problemy,Nagorny_Karabach

19. http://www.youtube.com/watch?v=ON4o9HWi1FY Brutalny film o morderstwach

20. http://www.youtube.com/watch?v=pHC3RJXtHbQ Fund Gerad Ailiejwa film

21. http://www.youtube.com/watch?v=szWA-QYfSSo Relacja z Karabachu

22. http://www.youtube.com/watch?v=bzuEW0FL4Qw Armenia Genocide Ludobójstwo

23. http://www.youtube.com/watch?v=YrFJ3PzUiqI Uciekinierzy z Górnego Karabachu

24. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwoMahniom węgierski MOL za litewskie Możejki – kuszenie Orlenu

Surgutnieftiegaz, jeden z największych koncernów naftowych w Rosji, może oddać swój pakiet akcji węgierskiego MOL polskiemu PKN Orlen w zamian za Orlen Lietuva, tj. rafinerię w Możejkach, na Litwie – informuje w środę dziennik „RBK-daily”.

„RBK-daily” powołuje się na analityka Aleksieja Kokina, który podkreśla, iż „PKN Orlen, od dawna marzy o połączeniu z węgierskim koncernem i będzie rad skorzystać z nadarzającej się okazji”.

Grizon zauważa, że koncern posiada tylko jedną rafinerię – w Kiriszi, 175 km na południowy zachód od Petersburga.

PAP/WNP

http://nafta.wnp.pl/surgutnieftiegaz-moze-oddac-orlenowi-akcje-mol-za-akcje-mozejek,102762_1_0_0.html

KILKA SŁOW O SURGUTNEFTE GAZ

Szacowane zapasy gotówki na inwestycje 20 mld USD.  Niewielki przerób własny ropy naftowej 447.000 baryłek dziennie w stosunku do wydobycia  1.200.000 baryłek dziennie.

Z PUBLIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ

Zdaniem Swietłany Grizon, analityka VTB Capital, wymiana aktywów rozwiązałaby problemy Orlenu i Surgutu. PKN pozbyłby się niedochodowego (m.in. ze względu na problemy z dostawami surowca i logistyką produktów) zakładu, uzyskując pakiet akcji z koncernu naftowego z Europy Środkowej. Surgut nabył w minionym roku akcje MOL w nadziei na nawiązanie bliskiej współpracy z węgierskim koncernem. Choć Surgut jest największym udziałowcem MOL, skupiona wokół zarządu koalicja przyjaznych mu udziałowców oraz zapisy w statucie uniemożliwiają Rosjanom przejęcie węgierskiej spółki.

Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/9211,439013_Rosyjski_plan__za_Mozejki_akcje_MOL.html

 

OPINIA

Rozwiązanie wydaje się być sensowne wobec nakładów na Możejki  poniesionych przez PKN Orlen i różne blokady logistyczne i  dostaw ropy do Możejek. Będzie to test na stosunki polityczne Polski i Litwy. Czy w obecnych realiach staegia ponadnarodowego koncerny paliwowego prezentowana przez Orlen wytrzyma próbę.

Ostatnia próba połączenia polskiej i węgierskiej spółki miała miejsce cztery lata temu. „Połączenie MOL z Orlenem przyniosłoby na pewno więcej korzyści niż fuzja z Austriakami”

KejowO pierwszym twórcy polskiego komputera
22 lutego, 2010, 8:59 am
Filed under: Uncategorized | Tagi: , , ,

O pierwszym twórcy polskiego komputera

 

Tytul dla zmarłego Jacka Karpiskiego jest mylny.
 
Pierwszym Tworca Polskiego komputera byl moj ojciec Romuald Marczynski w latach 50-tych. Jest on laureatem nagrody dla pionierow informatyki przyznanej przez Amerykanow.
 
Nazywal sie EMAL i Potem ulepszony k-202
 
 Pan Jacek Karpinski skonstruowal tylko sprzet, co bylo osiagnieciem w warunkach PRLu Mikrokomputer K-202 mial a oprogramowanie bylo skopiowane z PDP-11.i to byl glowny, ale nie jedyny powod wstrzymania wspolpracy z Brytyjczykami.
 
Uprzejmie prosze w miare mozliwosci o rozpowszechnienie tej informacji.
 
Pozdrawiam,
 
Jacek Marczynski

Przekazał Kejow

Link WIKIPEDIA  http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Marczy%C5%84ski

Twórca pierwszego, niedokończonego, polskiego komputera elektronicznego EMAL1 (następnym, ukończonym komputerem był EMAL2, który tworzył głównie z Kazimierzem Balakierem, Andrzejem Harlandem i Lesławem Niemczyckim[4]). Oprócz tych komputerów utworzył XYZ i BINEG[5]. Pomagał też tworzyć komputery ODRA[6].

Ponadto polecam historię i poczatki polskich komputerów.

http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/media/histkomp50.pdf

KejowJoint venture PKN Orlen – Możejki z Rosjanami

Joint venture PKN Orlen – Możejki z Rosjanami

 Bez rosyjskiej ropy funkcjonowanie Możejek nie ma racji bytu. Porozumienie się więc Orlenu i którejś z rosyjskich firm w sprawie wejścia do litewskiej spółki to logiczne rozwiązanie – uważa dr hab. Rober Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha.

Link http://nafta.wnp.pl/gwiazdowski-joint-venture-z-rosjanami-w-mozejkach-ma-sens,102357_1_0_0.html

Od kilku miesięcy media na Litwie i w Polsce spekulują na temat możliwości sprzedaży Rosjanom rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach. Spekulacje te pojawiły się także w kontekście nieudanych dla PKN Orlen starań o przejęcie kontroli operacyjnej nad litewskim, państwowym terminalem morskim w Kłajpedzie, głównym punktem eksportowym produktów Orlen Lietuva.  W ocenie PKN Orlen, brak dogodnego dostępu do eksportu produktów Orlen Lietuva przez morze wpływa niekorzystnie na wyniki działalności litewskiej spółki i obniża rentowność tej inwestycji.  W czwartek biuro prasowe PKN Orlen poinformowało PAP, iż płocki koncern rozważa wariant pozyskania w przyszłości partnera strategicznego dla Orlen Lietuva, jednak dotychczas nie prowadził w tej sprawie żadnych rozmów.

W ostatnim czasie PKN Orlen przyznał, iż przygotowuje skargę do Komisji Europejskiej w Brukseli na państwowe Koleje Litewskie, które w 2008 r. rozebrały, a obecnie zwlekają z odbudową części torów na trasie umożliwiającej krótszy i tańszy transport paliw z litewskiej spółki Orlen Lietuva na Łotwę. Chodzi o tory przez łotewskie Renge.

Link  http://nafta.wnp.pl/kubilius-polska-powinna-zaprzeczyc-pogloskom-o-sprzedazy-mozejek,102342_1_0_1.html

Rzecznik prasowy prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, Linas Balsys poinformował, że Rosja negocjuje z Polską kwestię możliwości nabycia rafinerii w Możejkach. W środę, po spotkaniu z Putinem w Helsinkach, mówiła o tym sama Grybauskaite. „Putin potwierdził, że trwają negocjacje z Polakami w sprawie rafinerii. Pani prezydent powiedziała, że wszystko ma się odbywać zgodnie z ustawodawstwem litewskim i aktami prawnymi Unii Europejskiej” – powiedział Balsys. „RBK-daily”, partner niemieckiego „Handelsblatt”, podkreśla, że rosyjskie koncerny naftowe „nie wykazują otwartego zainteresowania” rafinerią Orlen Lietuva.

Link Forsal/PAP http://forsal.pl/artykuly/397984,rzecznik_premiera_rosji_nie_prowadzimy_konkretnych_negocjacji_ws_mozejek.html

Proroczy głos Skarbu Państwa

Gdyby nie udało się poprawić sytuacji logistycznej rafinerii w litewskich Możejkach, Skarb Państwa nie będzie się przeciwstawiać sprzedaży tej spółki przez  ORLEN – zapewnił wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski.

PULS BIZNAESU/ RP http://www.pb.pl/a/2010/02/05/Skarb_akceptuje_sprzedaz_Mozejek?readcomment=1

KOMENTARZ

Sprzeczne opinie , brak sukcesów w strategii PKN na Litwie. Ekonomiczna klapa w zakresie pozyskania taniego surowca. Strona polska wykazała zniecierpliwienie. Wizja joint – venture jest politycznie trudna.

KejowFalklandy Malwiny – konflikt o ropę naftową
21 lutego, 2010, 7:58 am
Filed under: Paliwa

Falklandy Malwiny – konflikt o ropę naftową

 

Mimo protestów argentyńskiego rządu pierwsza brytyjska platforma wydobywcza „Ocean Guardian” dotarła do punktu przeznaczenia w rejon Falklandów na południowym Atlantyku i przygotowuje się do rozpoczęcia wierceń, Badania geologiczne sugerują, że wokół Falklandów położonych w odległości ok. 500 mil morskich od wybrzeża Argentyny, mogą znajdować się bogate złoża ropy szacowane na 60 mld baryłek. Czyniłoby to je porównywalnymi ze złożami na Morzu Północnym. Jak zauważa Channel 4, to dosyć, by z nawiązką spłacić brytyjski dług narodowy. Władze w Buenos Aires nałożyły na statki płynące w rejon Falklandów obowiązek uprzedniego uzyskania pozwolenia na przepłynięcie przez argentyńskie wody terytorialne. Skutkiem tej decyzji było zablokowanie dostawy rur na Falklandy, które miały być wykorzystane przez Brytyjczyków do budowy rurociągu.
PAP/ONET

REJON FALKLANDÓW MALWIN  WYDOBYCIE PODMORSKIE ( OFFSHORE)

 

Wyniki badań są zachęcające i Wieka Brytania odrobi dług narodowy. Wielkość złoża jest porównywalna do zasadów Morza Północnego.

http://www.desireplc.co.uk/pdfs/Exploringforfansands_030906.pdf

POLITYCZNE AKCJE WIELKIEJ BRYTANII I ARGENTYNY
W najbliższych dniach rząd Argentyny zamierza zaprotestować na forum ONZ przeciwko rozpoczęciu eksploatacji ropy przez Brytyjczyków i chce, by organizacja interweniowała w tej sprawie.

Tymczasem sobotni Daily Telegraph pisze, iż rząd Argentyny nosi się z zamiarem wprowadzenia sankcji wobec czterech brytyjskich koncernów naftowych, zaangażowanych w eksploatację złóż ropy na Falklandach bądź deklarujących taki zamiar. Sankcje uderzyłyby także w firmy powiązane z nimi.

Gazeta wymienia m.in. czołowe brytyjskie banki HSBC i Barclays oraz koncern górniczy BHP Billiton eksploatujący w Argentynie miedź, będący zarazem inwestorem w spółce wydobywczej Falkland Oil and Gas. Z kolei jeden z oddziałów Barclays jest właścicielem udziałów Desire Petroleum – spółki naftowej, do której należy Ocean Guardian.

Premier Gordon Brown oświadczył w czwartek, że Londyn poczynił przygotowania do zwiększenia ochrony wysp. Zdaniem władz w Buenos Aires oznacza to, że rząd brytyjski wskrzesza widmo wojny.

W 74-dniowej wojnie, którą w 1982 roku W. Brytania i Argentyna stoczyły o Falklandy, zginęło 649 Argentyńczyków i 255 Brytyjczyków. Brytyjczycy uznali Falklandy (dla Argentyńczyków Malwiny) za swoje terytorium zamorskie w 1833 roku.

http://news.money.pl/artykul/wielka;brytania;bedzie;wydobywac;rope;na;falklandach,185,0,589753.html

Falklands_Offshore

KOMENTARZ

Chociaż zagadnienie jest geograficznie odległe , widać jak surowce strategiczne (ropa , gaz)  wpływają na politykę międzynarodową. Po ostrej fazie konfliktu militarnego jest nastepna faza blokad ekonomicznych i prostestow oraz sankcji poprzez ONZ.

Wilkość pieniędzy zainwestowanych w poszukiwania i pierwsze ruchy biznesu pod ochroną marynarki wojennej Wielkiej Brytanii wskazuje że sprawa będzie trwala dlugo.

Parę lat ten rozmawialem z Polakiem urodzonych w Argentynie który był zmobilizowany do wojska w czasie konfliktu z Wielką Brytanią, mówił o duzym poparciu narodu argentyńskieo  dla obrony i odzyskania Malwinów.

KejowPOMYSŁY URE – REWELACJE URE- REORGANIZACJA PILNA??

Proponuję aby reorganizować urząd Prezesa URE przenosząc same zagadnienia rynku i konkurencji do UOKiK, który robi to dobrze (casus cement).

 

Proponuję aby utworzyć de facto zupełnie nowy urząd, którego pierwszym zadaniem będzie

(1) bezpieczeństwo energetyczne,

(2) promowanie magazynowania wszelkich paliw,

(3) szerokie kompetencje wobec planów rozwoju przedsiębiorstw przesyłu,

(4) ingerencja w strukturę terminów kontraktów na dostawy paliw zawieranych przez podmioty współodpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne,

(5) analiza kierunków dostaw i wpływanie na nie pośrednio (cła, ograniczenia pozataryfowe, ograniczenia jakościowe itp.),

(6) wydawanie zgody na strategiczne zasady współpracy międzynarodowej,

(7) wydawanie prawa do układania rurociągów tranzytowych i  tranzytowych linii przesyłowych,

(8) określanie zasad prezentacji raportów w tym zakresie,

(9) uprawnienia prokuratorskie w stosunku przedsiębiorstw energetycznych naruszających zatwierdzone plany rozwoju lub odmawiające przygotowania planu rozwoju zgodnego z polityką bezpieczeństwa energetycznego,

(10) ocena makroekonomicznych skutków dyrektyw i przepisów unijnych,

(11) prawo do przeprowadzania procedur środowiskowych dla rurociągow i linii ważnych

strategicznie (tak jak FERC w USA),

(12) prawo ustalania zapasowego korytarza wokół linii lub rurociągu dla

późniejszej jej rozbudowy,

(13) prawo ustalania taryf indeksowanych (od zmiennych parametrów),

(14) prawo do ustalania zasad „MIE” czyli obowiązkowej puli energii do zakupu z przedsięwzięć ważnych strategicznie (w formule BOOT),

(15) prawo do inicjatywy legislacyjnej z pominięciem rządu,

(16) prawo do wetowania nominacji w spółkach sektora elektroenergetycznego dystrybuujących, produkujących lub przesyłających paliwa, energię itp. w ilości większej niż równoważnik 1000 MW w sytuacji gdy kwalifikacje tych osób na kierowniczych stanowiskach nie są optymalne biznesowo,

(17) prawo do ustalania lokalizacji i sposobu działania Podziemnych Wolnych Obszarów Celnych itd. itp.

(18) potwierdzenie konstytucyjnej zasady, że w sprawach bezpieczeństwa energetycznego jw. ważniejsze są przepisy krajowe a nie unijne. Tzn. rozstrzygnięcia nowego urzędu w tych sprawach nie podlegają jakiejkolwiek ingerencji organów unijnych.

Autor Dr Piotr Stryczyński  publikacja strona 9-15

Link http://www.rurociagi.com/spis_art/2010_1/pdf/rurociagi_59.pdf

 

URE: jakość dostaw energii wg. scenariusza Stanisława Barei

Krajowy system obsługi klienta z wieloma detalami jak np. ilość call – center wśród 14 operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce, średni czas odpowiedzi na list klienta przesłany e – mailem oraz zasady tworzenia wskaźników opisujących ciągłość dostaw energii dla sieci dystrybucyjnej i średni czas jaki odbiorca musi poświecić w (biurze) centrum obsługi odbiorców na załatwienie sprawy – patrz grafika poniżej.

Aby lepiej zrozumieć sytuację odbiorcy warto odwołać się do danych porównawczych prezentowanych w raportach benchmarkingowych opracowywanych przez Radę Europejskich Regulatorów Energii (CEER). I tak w opublikowanym 10 grudnia 2008r. 4 raporcie CEER (4th Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply 2008) Polska zajmuje pierwsze miejsce w ilości nieplanowanych przerw długich (bez wykluczania zdarzeń spowodowanych ekstremalnie niesprzyjającymi warunkami pogodowymi). W „kategorii” czasu braku dostawy w ciągu roku wśród 18 badanych krajów Polska zajęła pierwsze (ostatnie w hierarchii jakości) miejsce (rok 2007), podobnie było badaniu określającym ilość przerw w dostawie w ciągu roku tu miejsce przedostatnie (przed Finlandią). Trochę lepiej było w przypadku planowanych przerw długich (bez wykluczania zdarzeń spowodowanych ekstremalnie niesprzyjającymi warunkami pogodowymi): minuty (braku dostawy) w ciągu roku – 3 miejsce (15 w hierarchii jakości) na 18 badanych krajów.

Miłośnicy filmów Stanisława Barei doskonale pamiętają „kryzysowe” wyłączenia energii elektrycznej i kolejność „planowego” pozbawiania energii odbiorców, o której decydowało rzucanie monetą…

http://energetyka.wnp.pl/ure-jakosc-dostaw-energii-wg-scenariusza-stanislawa-barei,102401_1_0_2.html

Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

19.02.2010r. 17:44

Raport wykonany z inicjatywy i przy wsparciu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Praca została zrealizowana przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk w ramach projektu nr 2006/018-180.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” Nr ref. 2006/018-180.02.04.02 – Część B.

Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk
Autorzy:
Franciszek Głowacki – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Henryk Koseda – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Bogdan Czarnecki – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Mieczysław Wrocławski – Energa-Operator S.A. , URE

PEŁNY TEKST RAPORU

http://www.cire.pl/pokaz pdf%252Fpliki%252F2%252FKrajowy_raport_benchmarkingowy.pdf

WNIOSKI Z RAPORTU I AWARYJANOŚCI POLSKIEJ ENERGETYKI

 

Czy niedawne awarie sieci elektroenergetycznej w Polsce były wynikiem zaniedbań ze strony firm energetycznych?

Dla wielu energetyków śnieg padający w zimie jest ogromnym zdumieniem. Jeden z ekspertów tłumaczył, że gdy się robi wycinkę drzew wokół linii energetycznych, to drzewa rosnące wzdłuż krawędzi lasu rosną niesymetrycznie i znacznie więcej gałęzi rośnie od wolnej strony, czyli od strony przewodów. Na tych gałęziach zbiera się śnieg, drzewo jest jednostronnie obciążone i się przewraca. Patrząc na takie tłumaczenia łatwo zrozumieć kto i jaki błąd popełnił. Takie wyjaśnienie usłyszałem od osoby tłumaczącej dlaczego nic się nie dało zrobić, moim zdaniem wyjaśnienie jest takie, jak się nic nie robi, to się nic nie da zrobić. Wystarczyło regularnie obcinać gałęzie drzew od strony linii energetycznych. Przepisy mówią, że regulacja drzewa do 1/3 korony nie wymaga żadnych uzgodnień środowiskowych.

Rozwama z Prof. Żmijewskim  
http://energetyka.wnp.pl/k-zmijewski-zimowych-awarii-sieci-energetycznych-mozna-uniknac,101065_1_0_2.html

WNIOSEK KOŃCOWY

Trzeba dokonać reorganizacji URE – w obecnym kształcie nie reguluje rynku paliw ( poza restrykcjami rynku paliw ciekłych sektora wyłącznie prywatnego) .

W taryfach gazowych  widać kunktatorstwo polityczne i beztroskość w umowie gazowej z Rosją.

KejowWystawa Martyny Dakowicz-Galeria Schody
20 lutego, 2010, 8:36 am
Filed under: Uncategorized | Tagi: , ,

Martyna Dakowicz zajmuje się sztuką multimedialną inspirowaną problematyką teorii krytycznej i semiotyki. W 2007 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów komunikacji wizualnych na Uniwersytecie w Toronto. Nieobecny Znaczony to praca dyplomowa z multimediów pod kierunkiem Prof. Wiktora Jędrzejca, na nowym wydziale sztuki mediów i scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dotychczas prace z zakresu sztuki wideo i performance, fotografii, malarstwa, i grafiki komputerowej przedstawiała w Warszawie i w Toronto. Martyna Dakowicz urodziła się w 1985 roku w Warszawie.

Autorka Martyna Dakowicz

Autorka Martyna Dakowicz

WYSTAWA w Galerii Schodki przy Nowym Świecie w Warszawie jako prezentacja dyplomu.

Temat : Nieobecny Znaczony

Nieobecny Znaczony to praca dyplomowa z multimediów pod kierunkiem Prof. Wiktora Jędrzejca, na nowym wydziale sztuki mediów i scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

AbsentReferentsFINA Medialna prezentacja

AbsentReferentsFINA Medialna prezentacja

Monolit - motyw wystawy

Symbole runiczne

Symbole runiczne

Atmosfera wystawy odmienna od typowych prezentacji

Spowita w dymie projekcja konia ze zdjęcia malowideł naściennych w Lascaux ze zmienioną kolorystyką i z ilustracji dźwiękowej przedstawiającej melodię autorską zagraną na instrumencie wodnym zwanym hydraulofon (wynalezionym przez Prof. Steve Mann w Toronto) wraz z dźwiękami prymitywnych i współczesnych narzędzi piśmiennych z nałożonymi echami jaskini.   

Mimo że zestaw znaków konotuje skojarzenia z innymi znakami. np. runicznymi

WŁASNE ODCZUCIE

Dostrzegam znaki wczesnego chrześcijańswa powiązane z  europejskimi alfabetami Skandynawów i Germanów .

Kejow