Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Nieudolne prawo ochrony wizerunku a transparentność mediów
31 grudnia, 2007, 8:56 am
Filed under: media, Uncategorized

Prawo Prasowe (art. 13.2.) daje możliwość ,  zwłaszcza że nikt znany publicznie z takiej możliwości wcześniej nie skorzystał.

Przez od dawna oglądamy i czytamy  w polskich mediach parodię sprawiedliwości polegającą na pozornym ukrywaniu tożsamości oskarżonych , poprzez tzw. czarna opaskę na oczach.

Okazało się, że zgoda na transparentność życia publicznego polegająca na ujawnieniu swoich danych jest… skierowana przeciwko mediom, które wolą używać paska i skrótu nazwiska bo to dodaje atrakcyjności tekstu choć i tak wszyscy wiedzą o co chodzi.

 

Kuriozalna teza  wyrażenia zgody  nawet żądania powoduje że twarz bez przepaski na oczach i opisana jako np. jako  syn b. prezydenta z pełnego imienia i nazwiska – to cios w media??

 

Cytat

Oliwy do ognia dolał biznesmen Ryszard Krauze Zamieszany w aferę gruntową  stawia mediom ultimatum i zrzeka się prawa do ochrony prywatności. Nie chce fotografii z czarną opaską na oczach ani artykułów o prokuratorskich zarzutach wobec Ryszarda K.

Cytat

Z punktu widzenia strategii wizerunkowej wysłanie takiego pisma jest poważnym błędem – mówi Marcin Ciok z agencji AIMCOMMS. – Jest to próba wywarcia nacisku i zastraszenia, czego dziennikarze po prostu nie znoszą. Skutek może być odwrotny od zamierzonego. Tylko zwiększy determinację dziennikarzy – komentuje.

Ale nie wszyscy w to wierzą. – Taki ostry komunikat jest sygnałem dla wydawców: „nie zadzierajcie ze mną, ja nadal rządzę tym krajem”. Większość posłucha – mówi pracownik agencji PR proszący o zachowanie anonimowości

http://www.dziennik.pl/polityka/article101136/Krauze_grozi_mediom_procesami.html

  

Rozważania prawne związane z tematem ochrony wizerunku

Prawo ochrony wizerunku jest jednym z praw obywatela, o których mowa w rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Ochrona wizerunku obywatela wynika z art. 30 i 47 Konstytucji RP. Konstytucja RP, statuując podstawowe prawa i wolności obywatelskie, zapewnia im szczególną ochronę, polegającą na nakazie skierowanym do wszystkich, poszanowania praw innych – art. 31 ust. l zdanie pierwsze Konstytucji RP. Ochrona ta polega również na tym, że Konstytucja RP stanowi w art. 31 ust. 3 zasadę dopuszczalności ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich tylko w przypadkach ustanowionych w ustawie. Ustawodawca konstytucyjny zastrzegł, że ustanowienie takiego ograniczenia dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo wolności i praw innych osób. Te określone w art. 31 ust. 3 przesłanki ustanowienia w ustawie ograniczenia konstytucyjnych praw są, moim zdaniem, nie tylko dyrektywą adresowaną do ustawodawcy zwykłego, lecz także do każdego, kto zamierza skorzystać z ograniczenia ustanowionego w ustawie, o której mowa w tym przepisie Konstytucji RP.

  

Ochrona wizerunku w prawie autorskim

Art. 81 ust. 2 Ustawy Prawo Autorskie  określa dwa wyjątki od zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnianie zezwolenia. Zgody takiej nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy publiczna impreza. W odniesieniu do pierwszego z tych wyjątków może wystąpić wątpliwość, kogo należy uznawać za osobę powszechnie znaną. Ustawa nie wprowadza bowiem definicji tego pojęcia.

  

Ochrona wizerunku w prawie karnym

Dopuszczalność publikacji wizerunku osoby, przeciwko, której jest prowadzone postępowanie karne, jest zbadanie, czy jest ustanowione w ustawie ograniczenie konstytucyjnego prawa ochrony wizerunku. Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. nr 5, póz. 24 z późn. zm.) reguluje kwestię dopuszczalności publikacji wizerunku osoby, przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. W przepisie art. 13 ust. 2 tej ustawy ustanowione jest zezwolenie publikacji wizerunku osoby za jej zgodą, czyli w przypadku zrzeczenia się przez nią samą ochrony zapewnionej przez Konstytucję. Z kolei w przepisie art. 13 ust. 3 Prawa prasowego jest sformułowane ograniczenie prawa konstytucyjnego, gdyż przepis ten zezwala na publikację wizerunku bez zgody tej osoby albo nawet wbrew jej woli. Aby zaistniało takie prawo publikacji, musi nastąpić zgoda właściwego prokuratora lub sądu udzielona ze względu na ważny interes społeczny. Przez właściwego prokuratora lub sąd należy rozumieć prokuratora, który prowadzi postępowanie przygotowawcze, i sąd uprawniony do rozpoznania takiej sprawy. Powołany przepis jest podstawą prawną dopuszczalności publikacji w prasie wizerunku osoby, przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Pewne zdarzenia mogą ujść uwagi prasy, a ze względu na dobro publiczne dopuszczalna będzie publikacja wizerunku sprawcy. Jak już wyżej wspomniałem, takie zezwolenie z racji swojej treści nie jest dla prasy zobowiązaniem do publikacji takiego wizerunku.


 

Pytania do dziennikarzy dla dyskusji na blogu

Ww. sformułowanie wskazuje na to, że adresatami norm zawartych w art. 13 Prawa prasowego są nie tylko media dziennikarze i prasa, lecz także prokuratorzy i sądy jest realne w czasach czarnego PR , brutalizacji zachowań utrzymanie wszelkich wymogów prawa.Czy inwestycje Polski w złoża surowcowe energetyczne są trafne

  Przegląd wydatków z podziałem na regiony daje obraz kierunku nakładów na poszukiwani i wydobycie surowców energetycznych
Pomocna publikacja „A Forecast Report on Capital Expenditure in Key Global Oil & Gas Markets Spends & Trends 2006” co jest odniesiem do trafności polskich inwestycji w surowce energetyczne

http://www.scottish-enterprise.com/publi…

$ billionNakłady inwestycyjne

w regionach na poszukiwania ropy naftowej i gazu

2001-2005

2006- 2010 % change% zmian
UKCS

68.7

65.8

-4.2

Norway

65.8

83.0

12.9

US Gulf of Mexico

95.3

67.8

-15.2

Middle East

80.0

83.7

+25.7

Mediterranean

18.0

25.6

+42.2

West Africa

65.2

97.4

+49.4

South America

44.3

55.5

+25.3

Asia-Pacific

107.1

149.9

+40.0

Caspian

15.5

42.2

+172.3

Total –

560.6

670.9

+19.7

 

Jednak jeśli przyjrzeć się poszczególnym segmentów poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, to rysuje się nam ciekawy obraz.

 

1. Poszukiwania (exploration) – największe wydatki od 1985 roku, jednak ich poziom w porównaniu z początkiem lat 80-tych jest niewysoki.

2. Zagospodarowanie złóż (development) – tutaj wzrost koszów jest ogromny, co oznacza, że firmy intensywnie (i wysokim kosztem) przygotowują istniejące pola do wydobycia. Większość ich nakładów pochłonęły rosnące wymagania państw producentów (np. ekologiczne), rosnące koszty usług.

3. Wydobycie (production) – tutaj zainwestowano także dużo więcej (prawie 2 razy więcej niż w 1999 roku).

 

Jeśli więc popatrzeć na strukturę wydatków 2006 roku, można wysnuć wniosek: firmy wydawały dużo więcej na bieżące wydobycie i przygotowanie istniejących złóż. Dzięki temu wydobyły 0,4% więcej ropy naftowej i 1,5% gazu więcej niż w 2005r. Natomiast poszukiwania, choć wzrosły, nie przyniosły efektów.

http://szczesniak.pl/node/680#comment-2005

Zakupu 15 proc. udziałów w złożach Skarv i Snadd PGNiG podpisało w lutym a w listopadzie zawarto ostateczna po uzyskaniu zgód. Złoża znajdują się na Morzu Norweskim, ok. 200 km na zachód od Sandnessjoen na głębokości 300-400 m. Rozpoczęcie wydobycia przewidywane jest na połowę 2011 roku. PGNiG szacuje, że całość nakładów inwestycyjnych konsorcjum na rozwój złóż zamknie się w kwocie 5 mld dol., z czego nakłady inwestycyjne PGNiG wyniosą około 600 mln dol. Dostęp do tych złóż ma PGNiG zapewnić uczestnictwo w konsorcjum mającym realizować projekt budowy gazociągu Scanled.

PGNiG nabędzie udziały od ExxonMobil, szacowana objętość złoż jest na około:

 • 35,8 mld m3 gazu ziemnego;
 • 18,3 mln m3 ropy naftowej i kondensatu (ok. 15 mln ton);
 • 5,8 mln ton NGL (Natural Gas Liquids).

================================================
KOMENTARZ WŁASNY

 • Jest wyraźny spadek nakładów na Morzu Północnym a Polacy [PGNiG]zainwenstowali w  Mobil Development Norway A/S wraz z ExxonMobil Production Norway Inc. („ExxonMobil”) $ 600 mln USD,.
 • Dynamiczny wzrost nakladów w regionie morza Kaspijskiego jest interesujący , co może ukierunkowyła politykę energetyczną bloku prezydenta Kaczyńskiego typu rurociag Odessa Brody Gdansk lub Suth Stream lub Kazachstan
 • .Czy analitycy za czasów PIS w MG odpowiedzialni za „bezpieczeństwo energetyczne” rozważali ten aspekt „prezydencki” pod wodzą b.v-ce Min. Naimskiego?
 • 29.11.2007r. Polski Koncern Naftowy Orlen zainwestuje 200 mln euro do 2012 r. w rozwój sieci detalicznej na Litwie i Łotwie – powiedział podczas konferencji prasowej w czwartek Wojciech Heydel, wiceprezes PKN Orlen.
 • Nowy rząd, tak jak poprzednie, nie zdoła uciec od problemu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy gazu.
 • Trafił w 10-tkę na pewno polski Petrobaltic z grupy LOTOS odkrywając i wydobywając rope z Bałtyku w Władysławowa.


Analiza dot. procesu budowy autostrad i dróg krajowych a rynek asfaltów
28 grudnia, 2007, 7:21 am
Filed under: autostrady, Uncategorized

Dzięki funduszom unijnym Polska już w tym roku może stać się jednym z największych placów budowy dróg w Europie. Aż 11 mld euro z programu „Infrastruktura i środowisko” zostanie przeznaczone na drogi.

 • Za te pieniądze do 2013 roku ma powstać ponad 600 km autostrad i ok. 2250 km dróg ekspresowych.
 • Rząd ze środków budżetowych powiększy tę kwotę o 30 proc. Od niedawna w Ministerstwie Transportu funkcjonuje Departament Rządowego Programu Dróg i Autostrad.
 • Drogi samorządowe stanowią 95 proc. dróg publicznych w kraju. Ich permanentne niedofinansowanie w końcu spowoduje, że nawet przy imponująco wielkich inwestycjach zrealizowanych na sieci dróg krajowych, polskie drogownictwo na tle Europy nadal będzie wypadać miernie.

PIERWSZY ODCINEK AUTOSTRADY A1 JUŻ OTWARTY

W sobotę, 22 grudnia 2007 roku, Gdańsk Transport Company otworzył 25-kilometrowy odcinek autostrady A1 z Rusocina do Swarożyna. Dwie pierwsze sekcje autostrady zostały oddane do użytku rok przed planowanym terminem. Przez pierwsze tygodnie przejazd nowo otwartym fragmentem Bursztynowej Autostrady będzie bezpłatny.

  

Rynek asfaltów
Budownictwo drogowe w Polsce bazuje głównie na produktach bitumicznych (asfalty drogowe i modyfikowane) produkowanych przez polskie rafinerie należące do Grupy ORLEN S.A. w Płocku i Trzebini oraz do Grupy LOTOS S.A. (rafineria Gdańska).
   Dostawcą asfaltów jest także koncern NYNAS, mający w Szczecinie jedyne w Polsce, ponad regionalne centrum dystrybucyjno- logistyczne. Polskie rafinerie sprzedają swoje produkty bitumiczne do Niemiec i państw skandynawskich, natomiast produkty NYNAS ze Szczecina trafiają do państw Europy środkowej.

   W 2002 r. wyprodukowano w Polsce około 776 tys. ton asfaltów, z czego dla odbiorców krajowych sprzedano 667 tys. ton.

   Grupa LOTOS S.A., której udział w rynku krajowym wynosi 32 %, sprzedała 262 tys. ton asfaltów. Wszyscy dostawcy dostosowali swoją produkcję asfaltów do nowych wymagań określonych w polskiej normie PN-EN 12 591:2002.
   Rafinerie w Płocku i Trzebini wytwarzają asfalty drogowe i asfalty dla przemysłu przy użyciu instalacji utleniania pozostałości próżniowej.
   Rynek asfaltów modyfikowanych w Polsce intensywnie się rozwija. Produkty modyfikowane znajdowały się w ofercie handlowej Grupy LOTOS, Grupy ORLEN SA, BP, Nynas i PL-Bitunova.

Wg. Performance Magazyn  INFORMACJE ŻRÓDŁOWE

Czy na ten boom AUTOSTRADOWY  przygotowani są najwięksi nasi krajowi producenci ?

Lotos Asfalt oraz Orlen Asfalt ich łączne zdolności produkcyjne wynoszą około 1,8-1,9 mln ton (z tego 850-900 tys. ton Orlen Asfalt)

 Analiza produktów w budownictwie drogowym 

GRUPA LOTOS  ASFALT Spółka wyprodukowała w tym czasie prawie 800 tys. ton asfaltów i stała się liderem rynku krajowego z udziałem w sprzedaży na poziomie 47%. 

W Gdańsku produkowana jest

szeroka gama asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591, m.in. asfalt drogowy typu: 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 oraz najpopularniejsze typy asfaltów modyfikowanych stosowanych w Polsce, tj.: MODBIT 30 B, MODBIT 80 B, MODBIT 80 C

.

W Jaśle produkowane są

asfalty przemysłowe PS-y, masy asfaltowe oraz pełna gama emulsji asfaltowych: szybko, średnio i wolnorozpadowych oraz nadstabilnych. Rozwijana jest również technologia produkcji emulsji do związań międzywarstwowych (na bazie twardszych asfaltów). Istnieje także możliwość produkcji emulsji na specjalne żądanie klienta. W Jaśle także ulokowana jest produkcja asfaltów drogowych specjalnych np. asfalty drogowe 20/30 i asfalty typu multigrade UNIBIT 35/50.

W Czechowicach produkowane są

 asfalty modyfikowane MODBIT 30 B, 80 B i 80 C. Znajduje się tam również nowoczesna baza redystrybucji asfaltów drogowych. 

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest liderem w produkcji asfaltów drogowych o znakomitej jakości, produkowanych zgodnie z nową normą PN-EN 12591, na nowoczesnej instalacji utleniania pozostałości próżniowej BITUROX.

Ustalone wewnętrznie zakresy docelowej produkcji wynoszą (penetracja w 25°C):

 • dla asfaltu drogowego 35/50 45±2 x 0,1 mm zakres normowy: 35÷50;
 • dla asfaltu drogowego 50/70 65±2 x 0,1 mm zakres normowy: 50÷70.

Polecam linki

 LOTOS Asfalt – asfalty z klasą.
www.lotosasfalt.pl
ORLEN Asfalt – standard jakości i jednorodności.
www.orlen-asfalt.pl

 

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTRY

 Departament Rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad

Do zadań Departamentu należy prowadzenie spraw dotyczących rządowych programów
budowy dróg krajowych, a w szczególności:


1) przygotowanie i aktualizacja programów wieloletnich i planów rocznych w
zakresie dróg krajowych;
2) koordynowanie i monitorowanie realizacji programów wieloletnich i planów
rocznych w zakresie dróg krajowych;
3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania źródeł finansowania projektów
ujętych w planach rocznych oraz programach wieloletnich w zakresie dróg
krajowych oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie przez inne
komórki organizacyjne Ministerstwa;
4) przygotowywanie i aktualizacja Programów rzeczowo- finansowych dla
inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego
Funduszu Drogowego;
5) nadzór nad realizacja Programu rzeczowo-finansowego przez Generalna Dyrekcje
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK);
6) przygotowanie i aktualizacja porozumienia w sprawie obsługi Krajowego
Funduszu Drogowego, zawieranego z BGK, oraz wykonywanie postanowień
zawartych w tym porozumieniu;
7) współpraca z Rada do Spraw Autostrad oraz obsługa jej prac;
8) przygotowywanie dokumentów rządowych upoważniających do podpisania umów
kredytowych w sprawach finansowania dróg krajowych oraz wykonywanie
postanowień wynikających z tych dokumentów;
9) opracowywanie koncepcji opłat za korzystanie z dróg krajowych, w tym
opracowywanie aktów normatywnych w tym zakresie;
10) opracowywanie projektów aktów wykonawczych do ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
11) opracowywanie koncepcji kryteriów wyboru projektu do realizacji w trybie
przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym oraz w innych
systemach finansowania;
12) opracowywanie koncepcji kryteriów oceny poszczególnych etapów postępowania
przetargowego w zakresie autostrad płatnych;
13) opiniowanie projektów instrukcji negocjacyjnych, założeń prac zespołu
negocjacyjnego oraz projektów umów o budowę i eksploatacje albo wyłącznie
eksploatacje autostrady płatnej;
14) współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz bankami
komercyjnymi w zakresie finansowania zadań drogowych i innych zadań
realizowanych przez resort;
15) opracowywanie koncepcji zmian instytucjonalnych w sektorze drogowym;
16) wykonywanie zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem
Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w zakresie:
a) przygotowania i koordynacji budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji
autostrad płatnych,
b) tworzenia mechanizmów optymalizacji systemów i mechanizmów pobierania
opłat za przejazd autostrada,
c) wprowadzenia systemów elektronicznego poboru opłat,
d) opracowywania planów i programów rozwoju dróg krajowych,
e) opracowywania planów i programów finansowania inwestycji drogowych,
f) wypracowywania i wdrożenia skutecznych procedur bieżącego współdziałania
pomiędzy GDDKiA a Ministerstwem oraz innymi jednostkami w ramach
resortu;
17) współpraca z Departamentem Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej
w zakresie realizacji polityki transportowej w wieloletnich i rocznych planach i
programach rozwoju dróg krajowych;
18) współpraca z Departamentem Funduszu Spójności oraz Departamentem Funduszy
Strukturalnych w zakresie planowania i alokacji środków pochodzących z
funduszy UE na programy i projekty inwestycyjne w części dotyczącej sieci dróg
krajowych;
19) współpraca z Departamentem Budżetu i Finansowania w zakresie planowania
środków budżetowych na drogi krajowe;
20) współpraca z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w zakresie kart
opłaty drogowej oraz zmiany kategorii dróg.
 

PODSUMOWANIE ANALIZY

Strona rządowa za okres PIS przygotowała organizacyjnie projekt budowy autostrad.

Zaplecze surowcowe w zakresie asfaltów jest wystarczające na potrzeby inwestycji krajowych dróg i autostrad.Prostytucja na parkingach stacji paliw i przydrożna
27 grudnia, 2007, 4:45 am
Filed under: Paliwa, Uncategorized

Prostytucja1

Zagadnienie etyczne i moralne prostytucji

Sam Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk , bywało, na antenie  Radia Maryja używał  w sądach do drastycznych określeń: „A ta prostytucja na drogach? Jakież to wstrętne. I popatrzcie, kto się koło tych narzędzi diabła zatrzymuje. Popatrzcie… góry mięsa z hormonami – bo przecież nie ludzie. Trzeba siać, siać… tak, tak… zwierzęta z hormonami„.  Cyt. ( Radio Maryja, Toruń)

 Biblia mówi:

 „Wargi kobiety obcej miodem ociekają, a jej usta – świecą się jak olej. Lecz w końcu stają się bardziej gorzkie niż piołun i tną jak miecz o podwójnym ostrzu. Jej stopy prowadzą do krainy umarłych, do zaświatów wiodą jej kroki. Gubi równą drogę do życia i nawet nie widzi, że schodzi na manowce. Posłuchajcie mnie tedy, synowie moi, nie odchodźcie od tego, co me usta mówią! Od tamtych trzymaj się jak najdalej, nie zbliżaj się nawet do drzwi ich domów, żeby ktoś inny nie korzystał z sił twoich, a bezbożnicy – z lat twojego życia; żeby tym, co posiadasz, nie bogacił się obcy, żeby owoce twej pracy nie szły do innego. W końcu musiałbyś tylko wzdychać, gdy wyczerpią się twe ciało i siły. Wtedy musiałbyś wyznać ze wstydem: O, ja nieszczęsny, napomnień nie słuchałem, odrzuciło me serce wszelkie pouczenia. Nie słuchałem głosu moich wychowawców, nie zważałem na wskazania mych nauczycieli. O mało co nie spadły na mnie wszystkie klęski pośród rady i na zgromadzeniach.” PRZYP. 5,3-14 .

  Cnota czystości dla kierowców – porada moralna

Encyklopedia chrześcijaństwa definiuje czystość jako cnotę, dzięki której człowiek jest zdolny kontrolować swoje pragnienia seksualne i mądrze nimi zarządzać. Wymaga ona panowania nad sobą, formacji charakteru i ducha poświęcenia. Czystość odnosi się do moralnej postawy człowieka i jest harmonijnym włączeniem popędu płciowego w całość osobowości. Termin ten można odnieść zarówno do stanu bezżennego, jak i do małżeństwa, gdyż każdy chrześcijanin jest zobowiązany do praktykowania tej cnoty, zgodnie z obranym stanem życia. Można więc mówić o czystości pozamałżeńskiej (młodzieńczej, narzeczeńskiej, wdowieńczej i osób samotnych), wyrażającej się w całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej; czystości małżeńskiej, która odnosi się do współżycia małżeńskiego, będącego wyrazem miłości, wzajemnego szacunku i zgodności z prawami natury ludzkiej; oraz o czystości wynikającej z obowiązku ślubowanego celibatu lub ślubu czystości. Wartość czystości chronią dwa przykazania Dekalogu: szóste i dziewiąte (Wj 20, 14-17). 

Zagadnienie prawnokarne prostytucji

Przestępstwa potencjalnie zagrażające właścicielom stacji paliw związane z prostytucją na gruncie polskiego Kodeksu karnego to:

 • stręczycielstwo – nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji – art. 204 § 1 k.k.,
 • kuplerstwo – umyślne ułatwianie cudzej prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – art. 204 § 1 k.k..
 • sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowej z cudzej prostytucji – art. 204 § 2 k.k.
 • stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo w stosunku do osoby małoletniej stanowią typ kwalifikowany przestępstwa – art. 204 § 3 k.k.

Model holenderski  (legalizacja prostytucji)

1 października 2000 r. weszła w Holandii ustawa legalizująca zorganizowane formy prostytucji (domy publiczne, seks-kluby, firmy eskortujące itp.). Tym samym Holandia stała się pierwszym krajem na świecie, który traktuje prostytucję jako pracę, a całą branżę jako sektor gospodarki wraz z wszelkimi konsekwencjami tego posunięcia – ubezpieczeniami zdrowotnymi, zabezpieczeniem emerytalnym, ale także i płaceniem podatków. Pragmatyzm Holendrów tkwi w przekonaniu, że jeśli czegoś nie można zakazać, to należy na to zezwolić, oraz w braku hipokryzji w oficjalnym stwierdzeniu, że prostytucja jako najstarszy zawód świata to sposób zarobkowania i tak też należy ją traktować. Legalizacja finalnie ma doprowadzić do regulacji zjawiska prostytucji i dekryminalizacji branży, ale też spowodować, że wszelkie pogwałcenia prawa w prostytucji będą skuteczniej zwalczane. Pozwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw erotycznych w świetle nowej ustawy przekazane zostały gminom. Prawodawca holenderski wychodzi z założenia, że to lokalne władze winny skupić się na zarządzaniu i sanacji branży oraz polepszeniu panujących w nich warunków pracy.  Władze gminne są więc odpowiedzialne za wytyczenie lokalizacji, określenie ilości oraz specyfiki usług przedsiębiorstw erotycznych, a także za warunki pracy w nich panujące; one też czuwać mają nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz standardami higieny pracy. Władze mają możliwość przeprowadzenia w razie potrzeby kontroli, w której określony ma być także stan fizyczny i psychiczny osób pracujących w prostytucji, ewentualna obecność osób nieletnich czy przymuszanych do prostytucji.   Cyt. (Atest nr.6/2001)

Tirówki ( analiza prasowa prostytucji przedrożnej)

Na których trasach najczęściej spotkać można „tirówki” oraz co oznacza napis „bez prezerwatywy” na ulotce reklamującej salony masażu – takich i wielu innych przydatnych informacji można zasięgnąć podczas obrad sejmowej Komisji Rodziny i Praw Człowieka, kierowanej przez Annę Sołecką (b. LPR). Poseł Gołębiewski (SLD) sięgnął do własnych spostrzeżeń: – Przemieszczamy się po drogach. Od wielu lat są widoczne miejsca, gdzie uprawia się prostytucję przydrożną. Należy w związku z tym wywołać konkluzję, że niektóre komendy powiatowe policji nie korzystają z wzorców innych komend. (Źródło TRYBUNA) Problem ten dotyczy też cudzoziemek zmuszanych do prostytucji w Polsce. Mało kto wie, że kobiety (najczęściej Bułgarki, Rumunki i te pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego), które stoją przy naszych drogach, to również ofiary handlu kobietami. Kontakt z tymi dziewczynami jest bardzo trudny, bo sutenerzy mają je cały czas na oku.

Moja znajoma, zresztą pani prokurator, opowiadała mi, jak niedawno próbowała podrzucić dziewczynom ulotki z numerem telefonu La Strady. Postanowiła umieścić kilka nalepek w toalecie, ale za każdym razem, kiedy stamtąd wychodziła, zjawiał się postawny facet, który wszystko zdzierał. W końcu wpadła na pomysł, żeby wykorzystać do tego swoją 12-letnią córkę, która na szczęście nie wzbudzała podejrzeń. Dzięki temu co jakiś czas udaje im się przemycić kilka ulotek do miejsc, gdzie potencjalnie mogą znaleźć się ofiary – na stacje benzynowe, do moteli i zajazdów. Ulotki, drukowane są w języku rosyjskim i bułgarskim, mają zawsze tę samą treść: „Jeśli pracujesz w sexbiznesie, jeśli zostałaś oszukana, jeśli pracodawca cię wykorzystuje, jeśli jesteś zmuszana do tej pracy – zadzwoń pod telefon zaufania Fundacji La Strada. Telefon/fax +48 (0 prefiks 22) 625-73-27  telefon zaufania +48 (0 prefiks 22) 628-99-99 (Źródło „ Niebieska Linia )

 Porada z Internetu (sposób na tirówki)

Do niedawna pracowały wyłącznie przy głównych szlakach komunikacyjnych , parkingach stacji paliw i blisko granic państwa. Od pewnego czasu rozprzestrzeniły się po całym kraju lecz statystycznie wykrywalnaość i zjasko w 2006 spada. Tak się dzieje zawsze, gdy wskutek nadmiernego wzrostu liczebności populacji traci ona możliwość wyżywienia się w danym ekosystemie. Wówczas najbardziej przedsiębiorcze osobniki wyruszają w poszukiwaniu nowych rewirów. Zasada ta dotyczy wilków, lecz i „tirówek” (warto zauważyć, że oba gatunki występują najobficiej na obszarach leśnych). W tym drugim przypadku chodzi także o wyjście naprzeciw popytowi. „Tirówek”, w przeciwieństwie do wilków, nie obejmują żadne okresy ochronne. Od czasu do czasu policja organizuje na nie obławy, zmobilizowana nagonką lokalnych aktywów. Wypłoszone z lasu okazy są przewożone do komisariatów, gdzie zaczynają się kłopoty, ale dla organów ścigania i porządku. „Tirówki” legitymują się bowiem z reguły zagranicznymi paszportami i mówią wyłącznie w obcych, choć słowiańskich językach. W pracy im to nie przeszkadza, lecz w obliczu funkcjonariuszy tracą umiejętność komunikowania się z mężczyznami.
Podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych wymaga ściągnięcia tłumacza z bułgarskiego czy starocerkiewnego. Drugi problem jest poważniejszy. Polega na trudnościach ze znalezieniem przeciwko „tirówkom” odpowiedniego paragrafu. W jednym z województw usiłowano zarzucić im, że stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od tej chwili zaczęły ubierać się bardziej jaskrawo niż służby drogowe – fluorescencyjnie zielone bluzeczki, transparentowo czerwone szorty itp. Argument przepadł, a dziewczyny na przebraniu zyskały nawet marketingowo.  Podobnie nieskuteczne okazują się próby udowodnienia „tirówkom”, że pracują w Polsce bez zezwolenia. Prostytucja nie jest przecież u nas traktowana jako normalne zajęcie zarobkowe. W wypadku oficjalnego usankcjonowania musiałaby zostać objęta ogólnymi zasadami: bhp, podatki, płatne urlopy itp.

 Prosimy o listy do redakcji ( artykułu nie opublikowano w czasopismach fachowych) w celu określenia skali zjawiska i sposobu rozwiązania tego zjawiska społecznie niepokojącego zjawiska wokół stacji paliw , często dezawuujący  obraz i markę stacji  w kategorii  bezpieczna stacja paliwjest to pierwsza próba analizy i opracowania stanowiska w tej sprawie w szerokim aspekcie.

Wojciech Stefan Jaroń Hello WorldPress! Witaj na nowym blogu Wojciecha Stefana Jaroń

Witam po raz pierwszy w blogu Word Press

Welcome first time on my home page  Word Press blog

Autor bloga

Wojciech Stefan Jaroń

Warszawa