Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Patentowe struktury folwarków orwellowskich – zwalczanie patryjotyzmu i polskości
prawo_pen.gif
 W 2002 roku stanowisko prezesa w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obejmowała, z nadania premiera Leszka Millera, dr.  Alicja Adamczak, mieściło się to w logice działania zwycięskiej partii. Wysokie stanowiska państwowe od zawsze obsadzało się ludźmi zaufanymi. Ci z kolei dokonują obsady dalszych stanowisk w instytucjach. połowie maja 2006 r. procedura konkursu na prezesa Urzędu Patentowego RP była już znacznie zaawansowana. Jak wspomniano wyżej, do konkursu przystąpiła jedynie mieszkanka Kielc, Alicja Adamczak. Również umykają tej szczególnej uwadze niejasne okoliczności objęcia przez Cezarego Pyla funkcji Zastępującego Dyrektora Generalnego UP RP. W momencie powoływania dr Alicji Adamczak na Prezesa UP RP, Przemysław Gosiewski był szefem klubu PiS. Czy wiceszef, Marek Kuchciński, powiadomił go o sytuacji z sądowymi historiami Urzędu Patentowego, nie wiadomo. Wiadomo za to, że z całą pewnością Kazimierz Marcinkiewicz powinien od swoich pracowników otrzymać, kierowane do niego imiennie, informacje wraz z kopią wyroku sądowego.

 

Autor Witold Filipowicz

Nieco szerzej tego samego Autora o Urzędzie Patentowym RP

Link http://unsinn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?68038

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, o dziwo, jak na tę akurat Prokuraturę, podjęła czynności sprawdzające (sygn. akt 1 Ds. 448/07/KĆ) wobec Urzędu Patentowego . Prokurator dostał też niepodważalne dowody wieloletniego łamania prawa przez samą prezes Urzędu Patentowego RP  Alicję Adamczak,  co wynikało jasno z pisma z Urzędu Służby Cywilnej. A taka sytuacja już nasuwa podejrzenia spełniania przesłanek określonych w art. 231 kodeksu karnego. Ze wspomnianego pisma – S.C.-061-25/06 – wynikało coś jeszcze. Mianowicie świadome unikanie przeprowadzania konkursów na te stanowiska. A to już oznaczało, że Prezes UP RP naruszał zarówno przepisy ustawy jak i Konstytucji.

http://nono.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?295995

Urząd Patentowy przeciwko Janowi Pawłowi II znak towarowy Z-295 156

 

Sprawa typowo komunistycznej postawy Urzędu Patentowego  pod rządami [post – komunistów]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie – na podstawie art. 143 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej przedstawiamy uwagi w kwestii braku możliwości udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Pokolenie JP 2 w odniesieniu do wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu przedmiotowego znaku towarowego do Urzędu Patentowego w celu rejestracji. Przedmiotowy znak towarowy nie powinien być przedmiotem prawa ochronnego ze względu na sprzeczność zgłoszenia tego znaku towarowego z ustawowymi warunkami rejestracji określonych w art. 131 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy.

Z powyższego wynika, że zgłoszenie znaku towarowego „Generation JP 2″ w celu uzyskania wyłączności prawnej na używanie w działalności gospodarczej symbolu religijnego, patriotycznego i społecznego godzi w uczucia osób identyfikujących się z osobą i nauczaniem Jana Pawła II i należących do zbiorowości określanej mianem Pokolenie JP 2. Fakt użycia terminu w języku angielskim „Generation” – odpowiednik polskiego słowa „Pokolenie” nie wyłącza zastosowania przepisu art. 131 ust. 2 pkt 5. To naruszenie uczuć religijnych, patriotycznych i społecznych prowadzi do wyłączenia od rejestracji znak towarowy „Generation JP 2″ (art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp).

Zwrot „Pokolenie Jana Pawła II” pojawił się po Światowych Dniach Młodzieży w 1997 roku w Paryżu, zwracają na to uwagę autorzy różnych opracowań, np. Zbigniew Nosowski, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, który temu pokoleniu poświęcił tekst napisany w lutym 2004 roku. Autor ten sięga nawet dalej, pisząc: „Zaczęło się to jednak w Polsce – od tłumów rozśpiewanej młodzieży otaczającej Papieża w 1979 roku. Ja też tam byłem” (choć dodaje, że wtedy nie było to dla niego oczywiste). O roku 1997 pisze też m.in. Tomasz Wiścicki w piśmie „List”, kiedy mówi o obecnych tam „setkach tysięcy młodych ludzi pełnych entuzjazmu”.

Autorzy różnie rozszyfrowują hasło „pokolenie JP2″, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieliby to pokolenie tworzyć.

 

Urząd Patentowy przeciwko ochronie znaku „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” W 115688; 

 

Stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Patentowego

 

Sz.P. red. Wojciech Jaroń

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej uprzejmie informuję, że w związku ze skargą skierowaną do WSA przez p. Jerzego Dobrowolskiego na decyzję Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgłoszenia  „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” Urząd Patentowy wniósł o oddalenie tej skargi jako bezzasadnej. 

Przedmiot w/w zgłoszenia, zdaniem Urzędu, nie mieści się w definicji wzoru użytkowego zawartej w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej, gdyż nie rozwiązuje żadnego zagadnienia technicznego, a zatem nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Zgłoszony projekt dotyczy rozważań odnoszących się do zagadnień określonych jako „odbudowa moralna państwa”, a więc nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym i nie spełnia wymagań określonych w ustawie – nie można więc udzielić na ten projekt prawa ochronnego. 

Powyższe wyjaśnienia wyczerpują stanowisko Urzędu Patentowego w tej sprawie.

Z poważaniem 

Adam Taukert

Rzecznik Prasowy

Urzędu Patentowego RP

 

Z relacji z rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie  sygn. akt VI SA/Wa 1596/07 w dniu 26-02-2008

 

Wypowiedzi twórcy Jerzego Dobrowolskiego z Warszawy  zakończonej nieprawomocnym oddalenie skargi na decyzje Urzędu Patentowego zarejestrowałem; Niekompletne przepisy prawa patentowego w Polsce w dowolny sposób odrzucają wszystkie rozwiązania o charakterze techniczno społecznym i obrony cywilnej obywateli w RP w czasie pokoju .

Po okupacji komunistycznej zostały w mocy przepisy prawa komunistycznego, blokujące okres odnowy moralnej Państwa Polskiego. W ten sposób Odnowa Moralna, rozpoczęta przez Polskiego Św. Papieża  Jana Pawła II jest blokowana przez urzędy wyższej użyteczności publicznej RP. Trwa blokada cyfrowego rejestru Polaków gotowych poręczyć materialnie całym osobistym majątkiem swą fachowość i  bezgraniczną  chęć obrony  swego Narodu.

Oczkuję na pomoc prawną od Kościoła Polskiego i Inteligencji Polskiej, Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jako autentycznych autorytetów moralnych, potwierdzających, „Osobistą  Odpowiedzialność Materialną w służbie Narodu”, za słuszne rozwiązanie.

W czasie wojny, obowiązkiem nakazowym obywatela, jest poświęcić majątek i życie do obrony Państwa. W czasie pokoju obywatel nie ma jawnych autorytetów moralnych odpowiedzialnych materialnie w służbie Narodu. 

– W tej sprawie złożę o kasację Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA powiedział

 

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

. l. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, , może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;

towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także,

 usługi;  znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;

 

PODSUMOWANIE

Pozostaniemy przy tym właśnie Urzędzie Patentowym  i programie tanie państwo, wdrożonego przez reprezentantów poprzedniej ekipy [SLD] i [PIS].

Natomiast w uznaniu zasług na polu programu taniego państwa o lewicowych utrwalonych postawach , wartościa ideologii marksistowskiej dla prezes Alicji Adamczak,  poprzedni minister gospodarki, Piotr Woźniak, sprawnie zorganizował konkurs na to stanowisko aby realizowała politykę antynarodową i antykościelną , a premier Kazimierz Marcinkiewicz  stanowisko Prezesa Urzetu Patentowanego  powołał.

 

W następnym odcinku folwarku patentowego – niewolnictwo w zakresie patentów na oprogramowanie – przy bezczynności Urzedu Patentowego

Dyrektywa patentowa stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. Przygotowany przez Komisję Europejską akt prawny ma umożliwić patentowanie algorytmów, czyli elementów programów komputerowych, nawet tak banalnych jak kliknięcie myszką.

Projekt dyrektywy popierają wielkie koncerny (m.in. Microsoft, Nokia), sprzeciwiają się mu stowarzyszenia niezależnych informatyków oraz małe i średnie firmy. Także z Polski. Nasi informatycy argumentują, że patentowanie wynalazków informatycznych zabije w zarodku polską branżę programistyczną. Polskich autorów nie będzie stać ani na rejestrowanie swoich wniosków, ani na sprawdzanie, czy nie naruszają czyichś praw, nie mówiąc już o kosztach ewentualnych procesów o naruszenie obcych patentów. W USA, gdzie zastrzeganie elementów programów jest już dozwolone, wielkie koncerny złożyły ich tysiące.

Odnosząc się w szczególności do Konstytucji, chciałbym wyrazić swoją troskę co do jednego paragrafu, który mówi po prostu, że „własność intelektualna będzie chroniona” (art. II-17). Biorąc pod uwagę, że wielu ludzi uznaje patenty na oprogramowanie za własność intelektualną, wydaje się to prawie czynić jakąkolwiek dyrektywę wykluczającą patenty na oprogramowanie niekonstytucyjną. (…) Błędne mniemanie, że „każda idea” musi być czyjąś „własnością intelektualną” jest coraz bardziej propagowane, co oznacza, że taka ogólna klauzula jest skrajnie niebezpieczna”.Ping Pong J&S vs. OLPP vs. ARM w świetle kary a procedura biletowa oraz komisja śledcza
21 lutego, 2008, 9:15 pm
Filed under: Paliwa | Tagi: , , , , ,

REWELACJA  z ZAPASAMI ROPY NAFTOWEJ

Naftobazy, a poźniej Operator Logistyczny [OLPP], zawsze starali się w miarę możliwości odpowiedzieć na zapotrzebowanie swoich klientów, do których również od kilku lat należy spółka J&S Energy S.A. W praktyce przedstawiciele firm od wielu lat spotykają się systematycznie, precyzując zapotrzebowanie i możliwości realizacyjne. W przypadku spółki J&S Energy S.A. najlepiej poziom współpracy obrazuje wartość obrotów pomiędzy firmami. Faktem jest, że wielkość magazynowanych w OLPP zapasów obowiązkowych firmy J&S Energy S.A. od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. wzrosła 9-krotnie.

OŚWIADCZENIE PRASOWE z 20.02.2008

Chcę również podkreślić, że kara, która została nałożona na spółkę J&S Energy S.A. dotyczy zapasów obowiązkowych składowanych w ropie naftowej czym OLPP nie zajmuje się. OLPP świadczy wyłącznie usługi składowania benzyn i oleju napędowego.

Dlatego też łączenie otrzymanej kary, czy wręcz obarczanie OLPP współodpowiedzialnością za nią jest co najmniej nadużyciem”.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych (d. Naftobazy) zaprzecza, jakoby nałożenie kary na J&S Energy było elementem kampanii skierowanej przeciwko spółce. Taki zarzut przedstawił Grzegorz Zambrzycki, prezes J&S Energy.
Link http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=51192c3f-340a-466d-b67e-ea1e4706c41b
Link OLPP http://www.naftobazy.pl/index.php?page_id=7&subpage_id=90&news_id=106
 J&S kontratakuje

Dołączenie informacji o wycofaniu się OLPP z usługi biletowej do prezentacji kulisów nałożenia kary na spółkę J&S Energy było konieczne żeby pokazać jak trudne warunki panowały w 2006 roku w obszarze tworzenia rezerw – zapewnia J&S Energy w przesłanym do nas oświadczeniu.

W niedawnym komunikacie przesłanym do prasy Operator Logistyczny Paliw Płynnych zarzucił spółce J&S Energy nierzetelność, w związku z informacjami na temat wycofania się OLPP z usługi biletowej magazynowania paliw w 2006 roku, przekazanej przez J&S na specjalnej konferencji prasowej.

„Niniejszym komunikatem OLPP potwierdza fakty wskazane przez zarząd J&S Energy na konferencji prasowej w dniu 18 lutego, bo prawdą jest, że 16 sierpnia 2006 roku ówczesne Naftobazy (obecnie OLPP) wstrzymały się na jakiś czas z oferowania usługi biletowej” – czytamy w oświadczeniu J&S Energy.

wg. WNP  Link http://nafta.wnp.pl/j-s-wyjasnia-ze-nie-oskarzal-olpp,43336_1_0_0.html

CZY BEDZIE KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE J&S

Mercuria Energy Group, do której należy spółka J&S Energy, wezwała do powołania sejmowej komisji śledczej, która wyjaśniłaby kulisy nałożenia na tę spółkę kary przez Agencję Rezerw Materiałowych, za niedopełnienie obowiązku gromadzenia zapasów obowiązkowych paliw.

– Cała sprawa ma znamiona skandalu, polegającego na naciskach wywieranych przez część urzędników poprzedniego rządu na spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, by nie udostępniały nam dokumentów, które udowodniłyby Agencji Rezerw Materiałowych, że J&S Energy posiadała wymagane strategiczne rezerwy paliwa w Polsce – powiedział na konferencji prasowej David Ensor, wiceprezes Mercuria Energy Group ds. komunikacji.

Grzegorz Zambrzycki, prezes J&S Energy, wyjaśnia, że spółka przez cały rok 2006 i 2007 fizycznie posiadała w kraju zdecydowanie większe rezerwy ropy niż wynikało z obowiązku tworzenia zapasów, natomiast ze względu na obstrukcję państwowej spółki PERN i kontrolowanego przez państwo PKN Orlen nie była w stanie udowodnić tego przy pomocy odpowiednich dokumentów. Link

http://nafta.wnp.pl/j-s-energy-chce-powolania-komisji-sledczej,43055_1_0_0.html

Minister Gospodarki odmawia odroczenia terminu spełnienia ustawowego obowiązku

W konsekwencji tego, na przestrzeni od września 2006 do stycznia 2007, Spółka cztero krotne występowała do Ministra Gospodarki z wnioskiem o odroczenie terminu tworzenia zapasów obowiązkowych w związku z obiektywnymi, będącymi poza kontrolą J&S warunkami uniemożliwiającymi terminowe wykonanie tego obowiązku. Minister Gospodarki czterokrotnie odmówił Spółce możliwości takiego odroczenia argumentując, iż brak umów bilateralnych z innymi krajami UE, brak wystarczających powierzchni zbiornikowych dla utrzymywania zapasów obowiązkowych, bierna postawa OLPP (Naftobazy) oraz PERN w procesach budowy zbiorników mających zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Państwa, oraz stosunkowo szybkie wprowadzanie przepisów dotyczących tworzenia zapasów, były ryzykami biznesowymi nie dającymi podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki.

Dziwna reakcja ze strony PKN Orlen i PERN

Od jesieni 2006, J&S Energy prowadziło długie i trudne negocjacje z PKN Orlen w sprawie umowy magazynowej.

Orlen odmawiał składowania zapasów J&S Energy, co było pogwałceniem umowy magazynowej podpisanej w kwietniu 2007. J&S Energy jednocześnie starało się wynegocjować i zawrzeć z operatorem polskiego odcinka ropociągu „Przyjaźń’ – PERN „Przyjaźń” S.A. ? kontrakt na transport surowca. Jako, że wypełnienie przez spółkę ustawowych obowiązków dotyczących zapasów paliw i ropy naftowej zależało od podpisania obu dokumentów, jeden proces natychmiast wpływał na drugi. Skoro Orlen odmówił przyjęcia rezew surowca należących do J&S Energy, spółka zwróciła się do PERN.

Obstrukcja ze strony PERN była tak silna, że w pewnym momencie operator odmówił przyjęcia dostawy ropy, która była wcześniej z nim ustalona. PERN w końcu powtórzył odbiór dostaw, jednak przeciągał negocjacje w sprawie podpisania umowy magazynowej na składowanie surowca. Tak więc mimo, że rezerwy ropy naftowej J&S Energy były już na tereniu kraju, jednak nie istniały ?oficjalnie?. Dopiero po presji ze strony mediów, PERN przyznał się do posiadania rezerw ropy naftowej J&S Energy i w końcu podpisał stosowną umowę.

Link http://www.sprawajands.pl/index.php?j=134

Komentarz własny

Kolejna burza medialna wywołana umorzeniem kary ma też inny wymiar, czego poza branża można nie dostrzeć.

Walka o słowa to jest „zdaniem J&S Energy – niezbędne dla pokazania trudnych warunkóws panujących wówczas na rynku rezerw„.Pracujące kobiety-kieszonkowe dla męża- nowy model rodziny

  Algierski system kieszonkowego dla męża

Naima jest mężatką, ma dwoje dzieci. Jej miesięczna pensja, podobnie jak męża, wynosi około 100 tys. dinarów – dobre 1000 euro – ale ona dostaje jeszcze napiwki. – Przynoszę do domu więcej pieniędzy niż mąż. Co rano daję mu 200 dinarów na papierosy i obiad – mówi, śmiejąc się. Świat na opak w Algierii. Algieria to młody kraj. Prawie połowa mieszkańców ma mniej niż 25 lat. Wśród młodych mężczyzn grasuje bezrobocie, ich rówieśniczki natomiast często gorliwiej zdobywają wiedzę, są bardziej elastyczne i lepiej wykorzystują swoje szanse. Biorą to, co dostają.

Artykuł Amira El Ahl  De Spiegel

 Statystycznie o zatrudnieniu  kobiet i mężczyzn w Polsce

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy oraz z badania zatrudnienia i wynagrodzeń według zawodów.

W latach 1995-1998 obserwowano systematyczny wzrost liczby pracujących kobiet. Natomiast w roku 1999 liczba ta uległa znacznemu obniżeniu i w następnym roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zaś od 2001 r. ulegała stopniowemu spadkowi.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1994-2003
Lata Mężczyźni Kobiety
w %
1994 58,8 44,0
1995 58,5 43,7
1996 59,4 43,8
1997 59,8 44,0
1998 58,9 43,9
1999 55,9 40,7
2000 55,2 40,3
2001 52,5 39,0
2002 50,7 38,1
2003 50,9 38,2

Do pomiaru wykorzystania zasobów pracy stosuje się wskaźnik zatrudnienia, który obrazuje udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI
W LATACH 1994 – 2003 na podstawie BAEL

Lata

Mężczyźni

Kobiety

w %

1994

12,3

15,7

1995

12,1

14,4

1996

9,9

13,4

1997

8,7

12,0

1998

9,3

12,2

1999

13,0

18,1

2000

14,2

18,1

2001

17,3

20,0

2002

19,0

20,6

2003

18,4

20,3

Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszukującym pierwszej pracy.

Dane wg. GUS :

Praca kobiet podstawowe założenia encykliki „Laborem exercens” według Jana Pawła II w rozwijącej  ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i pracy

Papież opowiada się za dowartościowaniem zadań macierzyńskich, trudu, jaki jest z nimi związany, troski, miłości i uczucia, których dzieci nieodzownie potrzebują, aby mogły się rozwijać jako osoby odpowiedzialne, moralnie i religijnie dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone. Należy zdaniem Papieża tak zorganizować życie społeczne, aby nie ograniczając wolności matki, nie dyskryminując jej psychologicznie lub praktycznie, nie pogarszając jej sytuacji w zestawieniu z innymi kobietami, umożliwić jej oddanie się trosce o wychowanie dzieci odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. Zaniedbanie tych obowiązków spowodowane koniecznością podjęcia pracy zarobkowej poza domem jest niewłaściwe z punktu widzenia dobra społeczeństwa i rodziny, skoro uniemożliwia lub utrudnia wypełnienie pierwszorzędnych celów posłannictwa macierzyńskiego. Papież przyznaje, że w wielu społeczeństwach kobiety pracują niemal we wszystkich dziedzinach życia. Powinny one jednak mieć możliwość podjęcia zatrudnienia, przy niepomniejszaniu poszanowania dla ich aspiracji rodzinnych jak też i dla ich szczególnego wkładu, jaki wraz z mężczyznami wnoszą do społeczeństwa. Prawdziwy awans społeczny kobiet wymaga takiej struktury pracy, aby kobieta nie musiała za to płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności ze szkodą dla rodziny, w której jako matka posiada rolę niezastąpioną.

Autor dr Krzysztof Walczak

Alegorycznie historycznie wg. PIS

Posłanka Anna Sobecka (niezrzeszona) nie wyobraża sobie bowiem „zdrowej moralnie” rodziny z pracującą matką. Nasuwa się pytanie, czy posłanka Sobecka, która posiada dzieci, zrezygnuje z pracy? I ile ma dzieci? Czworo, siedmioro, dziesięcioro? Niech się pochwali. Niech pozuje do zdjęć, które trafią na billboardy: „Wybrałam rodzinę. Anna Sobecka”. Widzicie to?

Cytat z wypowiedzi posłanki

Dzietność jest istotną cechą rodziny. Należy przyjąć, że rodzina i to wielodzietna jest normą, nie ekscesem. Stąd propozycje, by matki wychowujące dzieci otrzymywały pensje i nabywały prawa do emerytury…

Model kobiety  w kulturze islamu i cywilizacji zachodniej

Kobiecie muzułmańskiej Koran gwarantuje opiekę męża, jeżeli spodziewa się ona jego dziecka, nawet w przypadku gdy mąż chciał się z nią rozwieść. Europejka wraca zmęczona z pracy do domu, by wywiązać się z trudnych obowiązków matki i gospodyni. Zarobione przez siebie pieniądze przeznacza raczej nie na osobiste wydatki, lecz w większości na utrzymanie domu. Pracując kobieta najczęściej nie zarabia tyle co mężczyzna na równorzędnym stanowisku. Jako pracująca matka zbyt mało czasu poświęca swym dzieciom, zaniedbuje je i dlatego później one nie znajdą dla niej czasu. Nie należą do rzadkości sytuacje, że własne dzieci oddają rodziców do domu starców, bo są oni przeszkodą w wygodnym życiu i brak jest rodzinnych więzi. Zachodnia kobieta z punktu widzenia islamu jest fizycznie przemęczona, utraciła swoją kobiecość, wyrzekła się nawet naturalnej potrzeby posiadania rodziny i dzieci oraz opieki nad nimi. Właśnie dlatego stała się niewolnicą krzywdzących i niesprawiedliwych obyczajów. W islamie, to mąż ma zapewnić utrzymanie rodzinie, zwalniając tym samym kobietę z konieczności podejmowania pracy zarobkowej, a ona oddaje się pracom domowym i wychowaniu dzieci. Powszechny jest model rodziny wielopokoleniowej, która opiekuje się wszystkimi członkami rodziny, zwłaszcza najstarszymi. Zachodnia kobieta zdaniem muzułmanów jest godna pożałowania i tylko z nazwy jest wolna.   Cytat za Ściąga.pl

Opinia z Salonu 24.pl – blog  Castaneda

Cytat

Oczywiście mężczyzna w XXI wieku również może karmić dziecko butelką, ale jest to dla dziecka nieoptymalne, bo traci np. przeciwciała dostarczane mu w mleku matki. Zaś mleko krowie jest zoptymalizowane dla potomstwa krowy, a nie człowieka. Przy wychowaniu dzieci natomiast podstawowym pytaniem jest nie „czy da się coś zrobić” tylko jak zrobić to z największą korzyścią dla dziecka (optymalnie). W praktyce najczęściej sprawdza się robienie tego co podpowiada ludzka natura (fizys i psyche), z uwzględnieniem zdobyczy techniki.

Link http://castaneda.salon24.pl/986,index.html

Babska determinacja

Tymczasem transformacja, a także globalizacja i dostęp do Internetu przeorały świadomość polskich kobiet. To one najszybciej zrozumiały i zareagowały na największe wyzwanie nowych czasów – konieczność inwestowania w siebie, bo wykształcenie najbardziej zwiększa życiowe szanse i pozycję na rynku pracy. W latach 2004-2005 w typowym dla studiowania wieku 21-23 lat kształciło się aż 58 proc. kobiet i tylko 38 proc. mężczyzn.

Babska determinacja, by nawet będąc już matką nie wykruszyć się z rynku pracy, jest ogromna. Z badań wynika, że w okresie transformacji kobiety w wieku 25-44 lat, w przeciwieństwie do mężczyzn, w ogóle nie zmniejszyły swojej aktywności zawodowej. Z powodzeniem starają się dotrzymywać kroku mężczyznom, a nawet być od nich lepsze: w tym wieku pracuje o 0,1 proc. pań więcej niż mężczyzn.

Autor Joanna Solska POLITYKA

WŁASNA OPINIA

Brak własnej opinii , byłem ok. 6 m-cy na utrzymaniu żony , kilka lat temu.Recepta ukraińska jak dzielić prowizje w gazie ziemnym

HISTORIA OBRAZKOWA GAZOWA

Schemat dostaw gazu ziemnego na Ukrainę

gaz ukraina 1

Schemat polityczno – geograficzny  podziału cen / prowizji

 Schemt ukraTransEnergo

Komentarz

Wzorując się na schemacie blogierki  Katrine Obrazki trudniejsze

tematy dla zainteresowanych nośnikami energetycznymi obrazują

w sposób następujący j.w.

Schematy Agencja RIA/Szcześniak.plPaliwa alternatywne a ekologia odpadów w emisji CO2
Paliwa alternatywne węglowodorowe  przynoszą wymierne  korzyści w postaci eliminacji odpadów stałych  ze środowiska, odzysku energii, mniejszej skali emisji czy też ochrony nieodnawialnych paliw naturalnych i wreszcie obniżenia kosztów produkcji zwłaszcza w procesach energetyczno chłonnych.

Definicja  paliw alternatywnych funkcjonuje już od dobrych kilkunastu lat, a ich udział w krajowym  rynku energii ciągle rośnie, chociaż była zapaść po cofnięciu ulgi w podatku akcyzowym .

 

 Technologie w cementowniach  

Takie paliwa  np.  z odpadów plastiku PP , PE, odpady komunalne i komunalno podobne  są z powodzeniem wykorzystywane np. w cementowniach. Paliwa alternatywne to odpady palne, które nie mogą być poddane recyklingowi, a właśnie piece cementowe (procesy spalania przebiegają tam w temperaturach sięgających 2000 st. C) są jednymi z nielicznych instalacji przemysłowych, zapewniających bezpieczne dla środowiska i efektywne współspalanie paliw alternatywnych z paliwami kopalnymi.

  

W piecach cementowniczych panują temperatury gazów 1550 – 1800°C, materiału wsadowego ok. 1400°C, co powoduje bezpieczne wykorzystanie odpadów palnych w procesie odzysku energii. Poziom temperatur, długie przebywanie w komorze pieca, turbulencje, alkaliczne środowisko, duża bezwładność cieplna pieca, konieczność utrzymywania nadmiaru tlenu w piecu, brak produktów spalania, powodują, że współspalanie paliw zastępczych w piecach obrotowych najbardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w odpadach i ich zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie.

   

Według prawodawstwa polskiego i hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.

   

Wykorzystanie paliw alternatywnych w latach 1997 do 2005 w Polsce zaczęło rosnąć i ma stałą tendencję wzrostową, w roku 2005 zużyto prawie 330 tys. Mg paliw zastępczych, co dało prawie 14% wszystkich paliw zużytych w produkcji cementu.

 

 

PROTOKÓŁ Z KIOTOWspólnota międzynarodowa (w tym Polska) przyjęła zapisy Protokołu z Kioto, który zobowiązuje do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GC) w latach 2008-2012 o 5,2 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Każdy kraj, który podpisał ten Protokół, otrzymał zobowiązanie lub określony poziom emisji docelowej (AAUs) na ten okres. Międzynarodowy handel emisjami wprowadzony przez ten dokument umożliwi uczestnikom (rządom i pojedynczym firmom) handel swoimi Gaus. Ma to na celu zmniejszenie całkowitego kosztu wypełniania zobowiązań Protokołu.

W handlu emisjami weźmie udział pięć głównych sektorów: elektroenergetyka i ciepłownictwo, rafinerie ropy naftowej, hutnictwo żelaza i stali, sektor papierniczy oraz sektor produkcji materiałów budowlanych. Pierwsza faza przedsięwzięcia planowana jest na lata 2005-2007. Do końca 2007 r. kraje członkowskie mogą wnioskować o wyłączenie określonych zakładów z listy zobowiązanych protokołem. Może się to odbyć jedynie za zgodą Komisji Europejskiej i będzie uwarunkowane poddaniem wyłączonych podmiotów równie rygorystycznym regulacjom, co pozostałych emitentów. Kraje członkowskie mogą oczywiście również dołączać niektóre zakłady do tej listy.

 

FORMY HANDLU EMISJAMI:Mechanizm klosza (ang. Bubbles): maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń (pułap emisyjny) jest przydzielany grupie zakładów tak, iż mogą one łącznie dokonywać najbardziej efektywnych kosztowo redukcji emisji (zakłady te mogą działać w ramach jednego przedsiębiorstwa).

Mechanizm kompensat (ang. Offsets): zakłady chcące rozszerzyć skalę swojej działalności, mogą dokonać inwestycji redukcyjnych w innych zakładach.

Kredyty redukcji emisji (ang. Emission Reduction Credits): zakłady o emisjach poniżej określonego progu (standardu) mogą otrzymywać kredyty redukcji i następnie sprzedawać je zakładom o emisjach powyżej progu.

Ograniczenie-handel (ang. Cap-and-Trade): całkowity limit emisji (tzw. czapka, czyli cap) ustalany jest dla grupy zakładów i/lub sektorów, a następnie uprawnienia do emisji odpowiadające całkowitemu limitowi rozdzielane są pomiędzy te zakłady – emitentów zanieczyszczeń. Zakłady mogą wykorzystać uprawnienia do wypełnienia swych celów redukcyjnych, sprzedać je lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe.
Cap-and-Trade to najbardziej zaawansowana, skuteczna i efektywna ekonomicznie forma handlu emisjami mająca najszersze zastosowania praktyczne. Broszura niniejsza poświęcona będzie zatem handlowi cap-and-trade.

Link http://www.ekoinfo.pl/art.php?action=more&id=122&idg=5

 Podstawy prawne 

1. Odpady z udziałem materiałów wysokiego i szczególnego ryzyka w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. Nr 106, poz. 1001) mogą być przekształcane termicznie w piecach obrotowych lub fluidalnych w instalacjach wymienionych w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.    

2. Odpady z pozostałości płyt wiórowych i forniru mogą być przekształcane termicznie w piecach obrotowych, fluidalnych lub rusztowych w instalacjach wymienionych w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.    

3. Odpady mogą być przekształcane termicznie w piecach cementowych obrotowych, piecach wapienniczych obrotowych lub w kotłach energetycznych i przemysłowych o mocy powyżej 50 MW.    

4.  Odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych z instalacji współspalania odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).  

 

  

  Kwestia ograniczeń emisyjnych CO2 

 

Według  Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) polskie  elektrownie i elektrociepłownie dostały zezwolenia na emisję 116 mln ton CO2 rocznie. Huty miały dostać 14,4 mln ton, firmy chemiczne – 6,8 mln ton, a np. cementownie – 12,5 mln ton.

 

 

Szachowa gra emisjami w przemysle

 

Gra

Foto Amsterdam

 

W obronie energetyki stanęli wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister skarbu Aleksander Grad. Ten drugi twierdził, że tak mały przydział limitów CO2 utrudni prywatyzację energetyki, bo spadnie wartość spółek. Za Gazetą Wyborczą

 

  Podsumowanie  

 

Wielką zaletą alternatywnych źródeł energii jest to, że zapewniają zerową emisję szkodliwych gazów i spalin jako proces ekologiczny. Problem jednak w tym, że są to nadal technologie rozwojowe i zbyt kosztowne, dlatego wymagają dalszych prac badawczo-rozwojowych, zanim będą mogły być wprowadzone na polski rynek. Bat reglamentacji emisji powoli dotyka polskie cementownie i elektrownieMisja ukraińskich spódniczek mini w polityce gazowej a skuteczność wizyty Tuska

  Gazprom zagroził w czwartek po południu wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę od 11 lutego br., jeśli Kijów nie ureguluje należności w wysokości 1,5 mld dol.

Siła spokoju z ambasady ukraińskiejPawlak, jeszcze w czwartek wieczorem odbyły się rozmowy z przedstawicielami ambasady Ukrainy w Polsce.  Oni oceniają sytuację mniej dramatycznie (…), traktują to jako „normalne negocjacje” – powiedział wicepremier.  Pawlak dodał, że strona polska podjęła „działania prewencyjne” na poziomie UE.Sejmowe wystąpienie Pawlaka w sprawie gazu ziemnego

Wicepremier Pawlak przypomniał, że w ogólnym bilansie gazowym (dane za 2006 r.) na 14,5 mld m sześc. gazu składają się trzy źródła jego pochodzenia. – Ponad 4,2 mld m sześc. gazu pochodzi z wydobycia krajowego, które według ocen ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej może być zwiększone – dodał. Podkreślił, że byłoby to najlepsze zabezpieczenie naszych potrzeb, zwłaszcza, że gaz z krajowego wydobycia jest znacznie tańszy od importowanego. Kolejne 7 mld m sześc. pochodzi z Federacji Rosyjskiej z kontraktu jamalskiego, który będzie obowiązywał do 2022 r. Trzecim źródłem pochodzenia gazu, który trafia do Polski jest Uzbekistan z którego Polska importuje 2,3 mld m sześc. – Są to dostawy z Azji środkowo-wschodniej: Uzbekistanu i Kazachstanu w zależności od tego skąd spółka RusUkrEnergo pozyskuje surowiec – powiedział minister Pawlak.

Z portalu informacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Trochę z historii negocjacji gazowych rosyjsko – ukraińskich wg. pomarańczowej Julii

W swoim czasie, gdy trzeba było załagodzić sprawy z Moskwą i skłonić do siebie szefa Gazpromu, Julia zdecydowała się na „cyrkowy” numer. Na spotkanie z Wiachirewem poszła w mini spódniczce i kozaczkach za kolana. Szefowi Gazpromu [Rem Wiachiriew] szczęka opadła, przymknął oko na jej łapownictwo i długi i dał gaz, oraz trafik dla gazu u Turkmenii.
Pojechała do Turkmenii i zrobiła to, co powinien zrobić każdy, gdy chce robić biznes na Wschodzie. Zaproponowała schemat pośrednictwa, ale jedynm z dyrektorów w firmie pośredniku (Iterze) został syn Turkmenbaszy. Wywołało to szok u innych, ale nie zamilczeli, gdyż ten schemat nie obrażał rodziny, co na tam uważa się za najważniejsze (ważniejsze od państwowych interesów!) Gdy Putin już dobrze usadowił się w prezydenckim fotelu i do „Gabinetu cieni” weszli już jego pogwładni z KGB, to pojawiło się RosUkr Energo. Im Turkmenbasza nie zakon i tak brutalnie mu to pokazali. Teraz na scenę wychodzi Julia. Znowu będzie starać się kupić Wschód nie obrażając rodzin „panujących”.   

Za Waldemarem M.

Nowa polityka gazowa Ukrainy

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) poparła strategię jej rządu w sferze bezpośrednich dostaw surowców energetycznych.Premier Ukrainy niejednokrotnie już zapowiadała, że Kijów powinien zrezygnować z usług pośredników w handlu gazem z Rosją: RosUkrEnergo i UkrGazEnergo.

– Przechodzimy na bezpośrednie kontrakty z państwami importerami gazu. Zmiany będą wdrażane stopniowo i nie spowodują zakłóceń w tranzycie rosyjskiego surowca przez terytorium naszego kraju – zapewniła Julia Tymoszenko.

W ciągu najbliższych dziesięciu dni zostanie opracowana strategia niezbędna do prowadzenia rozmów z Rosją i państwami Azji Środkowej (m.in. Turkmenistanem i Uzbekistanem) w sprawie podpisania kontraktów na dostawy surowców energetycznych

Cytat z Rzeczypospolitej

Foto Alexander Amsterdam 

Pozostaja pytania po wizycie Premiera Tuska u Putina w Moskwie

  • W ten sposób można usprawiedliwić nawet zgodę na rosyjskie inspekcje w polskiej bazie antyrakietowej czy przyłączenie się do gazociągu północnego.
  • Koncernem budującym bałtycki rurociąg kieruje były agent Stasi?
  • Festiwal Piosenki Radzieckiej (teraz Rosyjskiej) będzie satyryk Janusz Rewiński. – Ten festiwal to był największy obciach i symbol dominacji sowieckiego Wielkiego Brata
  • Prawdą jest, że za poparcie „pomarańczowej rewolucji” niczego nie otrzymaliśmy.

Przemilczana teza

W „Strategii energetycznej Rosji do 2020 r.” W obowiązującym dokumencie mówi się o oddziaływaniu na międzynarodowe ceny nośników energii poprzez dialog z państwami-producentami i konsumentami. Zgodnie z koncepcją „Strategii… 2030 r.” wpływ na zagraniczne rynki poza cenami obejmować ma możliwość sterowania międzynarodowymi energetycznymi potokami transportowymi. Powinno to pomóc Rosji w zapewnieniu warunków przebudowy energetyki (w tym w obszarze węglowodorów i podsektorze gazu) i opartej na energetyce gospodarki.

Portal Morski

Adam Daniel Rotfeld:

Nie wiem. Ja przyznam, że uważam, że takim optymalnym rozwiązaniem byłaby decyzja o zawieszeniu prac nad tą budową gazociągu północnego. Bo, prawdę powiedziawszy, i z punktu widzenia gospodarczego on jest znacznie droższy, z punktu widzenia politycznego on jest jednym z bardzo niedobrych instrumentów, który prowadzi do podziałów wewnątrz Unii, że Unia ma trudności z wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawach polityki energetycznej. I jeżeli mówię, o tym, czego można oczekiwać, to wydaje mi się, że warto byłoby podnieść i prawdopodobnie to będzie podjęte w rozmowach z Rosjanami, że do tego porozumienia Unii z Rosją będzie deklaracja energetyczna i ta deklaracja energetyczna powinna wyrażać wspólne stanowisko. Otóż Rosjanie przekonali swoich głównych partnerów w Unii Europejskiej, którzy uważają, że może ten rurociąg być na dnie Bałtyku i nie ma żadnych przeszkód. Jest wiele państw, Polska również, które uważają, że nie tylko ze względów gospodarczych, politycznych, ale również ekologicznych i bezpieczeństwa ten rurociąg nie powinien być konstruowany. Bo to, co się rzadko podnosi, to oczywiście jeżeli on będzie zbudowany, to w jakimś momencie powstanie problem, co z tymi rurociągami, które biegną przez Polskę, tymi lądowymi, jakie będzie ich wykorzystanie. Nie tylko chodzi o to, że Polskę się omija, tylko może się okazać, że te rurociągi nie będą wykorzystywane. Innymi słowy, on zbyt wiele zastrzeżeń wzbudza.

Wywiad w TOK FM

Czy Polska strategia gazowo – energetyczna jest celowa

Polska różni się z Rosją m.in. w sprawie Gazociągu Północnego czy też oceny wpływów Kremla na Białorusi i Ukrainie. Z drugiej strony rosyjskie elity żyją w poczuciu odradzającej się potęgi. – Antyzachodnie nastawienie Kremla to w średniej perspektywie czynnik niezmienny. Jeśli zatem będziecie gwałtownie protestować przeciw geopolitycznym celom Rosji, temperatura naszych relacji będzie gwałtownie spadać.

Przestroga

Na Ukrainę jedź, a nie do Rusków, premierze Tusku”. Spiewał Janusz RewińskiKulisy mafii gazowej po aresztowaniu Mogilewicza szefa mafii – TVN daje mały wstrzas polski
4 lutego, 2008, 6:14 pm
Filed under: Paliwa | Tagi:
 Dzisiaj kulisy w TVN mafijnej gry gazowejLudzie z TVN dotarli do ludzi, którzy twierdzą, że o tym, kto stoi za dostawami gazu dla Polski wiedział polski rząd, polskie instytucje zajmujące się energetycznym bezpieczeństwem kraju, polskie organa bezpieczeństwa. Dlaczego mimo to zdecydowały się na ofertę wielkiego mafiosa?

Mogilewicz działał również na terenie Polski. 5 lat temu spółka, za którą stał Mogilewicz, podpisała z polskim rządem kontrakt na strategiczne dostawy gazu. Cała konkurencja, różnymi sposobami, została wyeliminowana. Dochodziło nawet do strzelanin i prób zabójstwa. W ten sposób, przez wiele miesięcy do naszego kraju płynął gaz od rosyjskiej mafii.

Uwaga: znam cześć scenariusza publikacji  dzisiejszej 23.15 w magazynie reporterów TVN – to będzie mały wstrząs.

Treśc nowinka z wywiadu z Dimitrim Firtaszem

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2008/02/03/493816.html

Co łaczy Firtasza i aresztowanym Mogilewiczem oraz dziwnym kontraktem z PKN Orlen według red. Pińskiego z WPROST

W połowie 2006 r. na łamach „Wprost” ujawniliśmy, że do PKN Orlen zaczęła dostarczać ropę zarejestrowana w Szwajacarii spółka KD Petrotrade (w pierwszym kwartale 2006 r. zapewniała 3 proc. dostaw). KD Petrotrade – jak ustaliliśmy wówczas, to spółka córka ukraińskiej firmy związanej z Dmytro Firtaszem i Iwanem Fursinem – dwoma biznesmenami z otoczenia prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko.

Ten sam duet biznesmenów miał 50 proc. udziałów w firmie RosUkrEnergo, monopoliście w dostawach gazu na Ukrainę. Firtasz (90 proc. udziałów) i Fursin (10 proc). Pozostałe 50 proc. miał rosyjski gigant Gazprom (od 18 stycznia 2007 ma już 100 proc.).

Gdy wyszło na jaw, że rodzina prezydenta Juszczenki korzystała z samolotu należącego do Firtasza wybuchł skandal. Ukraińskie media wiążą bowiem Firtasza z Siemionem Mogilewiczem, uznawanym za bossa rosyjskiej mafii z Sołncewa, ściganym przez FBI m.in. za pranie pieniędzy. Firtasz jest prezesem filii Highrock Holdings Ltd., spółki należącej do Mogilewicza.

 News z dzialania ukrainskiegiej wersji

Украинский совладелец газовой компании RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ (45% акций) считает неосуществимыми планы премьер-министра страны Юлии Тимошенко относительно строительства газопровода „Белый поток”. Właściciel 45% akcji ukraińskiej firmy Ros UKrEnergo Dimitrij Firtasz  ocenił  jako nierealny  plan premier Julii Timoszenko budowy gazociągu Biały Potok. KOMENTARZ 

Kto wyjdzie  z twarzą z tej gry dla teatrzyku Unii Europejskiej kontra Gazprom ?

– Żelazna Julia – zwana pomarańczową premier Ukrainy

– Dmitrij Firtasz  RosUkrEnergo 45% udzialowiec akcji

– Kto z polskich polityków zawał umowy z mafią

– Czy PGNiG było skorumpowane czy tylko bezsilne poprzez nadzór  polityczny SP

 

Czy negocjacje Tuska w Moskwie będą licytacja polityczna czy odkręcaniem mafijnych struktur gazowo naftowych ?