Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Patentowe struktury folwarków orwellowskich – zwalczanie patryjotyzmu i polskości
prawo_pen.gif
 W 2002 roku stanowisko prezesa w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obejmowała, z nadania premiera Leszka Millera, dr.  Alicja Adamczak, mieściło się to w logice działania zwycięskiej partii. Wysokie stanowiska państwowe od zawsze obsadzało się ludźmi zaufanymi. Ci z kolei dokonują obsady dalszych stanowisk w instytucjach. połowie maja 2006 r. procedura konkursu na prezesa Urzędu Patentowego RP była już znacznie zaawansowana. Jak wspomniano wyżej, do konkursu przystąpiła jedynie mieszkanka Kielc, Alicja Adamczak. Również umykają tej szczególnej uwadze niejasne okoliczności objęcia przez Cezarego Pyla funkcji Zastępującego Dyrektora Generalnego UP RP. W momencie powoływania dr Alicji Adamczak na Prezesa UP RP, Przemysław Gosiewski był szefem klubu PiS. Czy wiceszef, Marek Kuchciński, powiadomił go o sytuacji z sądowymi historiami Urzędu Patentowego, nie wiadomo. Wiadomo za to, że z całą pewnością Kazimierz Marcinkiewicz powinien od swoich pracowników otrzymać, kierowane do niego imiennie, informacje wraz z kopią wyroku sądowego.

 

Autor Witold Filipowicz

Nieco szerzej tego samego Autora o Urzędzie Patentowym RP

Link http://unsinn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?68038

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, o dziwo, jak na tę akurat Prokuraturę, podjęła czynności sprawdzające (sygn. akt 1 Ds. 448/07/KĆ) wobec Urzędu Patentowego . Prokurator dostał też niepodważalne dowody wieloletniego łamania prawa przez samą prezes Urzędu Patentowego RP  Alicję Adamczak,  co wynikało jasno z pisma z Urzędu Służby Cywilnej. A taka sytuacja już nasuwa podejrzenia spełniania przesłanek określonych w art. 231 kodeksu karnego. Ze wspomnianego pisma – S.C.-061-25/06 – wynikało coś jeszcze. Mianowicie świadome unikanie przeprowadzania konkursów na te stanowiska. A to już oznaczało, że Prezes UP RP naruszał zarówno przepisy ustawy jak i Konstytucji.

http://nono.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?295995

Urząd Patentowy przeciwko Janowi Pawłowi II znak towarowy Z-295 156

 

Sprawa typowo komunistycznej postawy Urzędu Patentowego  pod rządami [post – komunistów]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie – na podstawie art. 143 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej przedstawiamy uwagi w kwestii braku możliwości udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Pokolenie JP 2 w odniesieniu do wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu przedmiotowego znaku towarowego do Urzędu Patentowego w celu rejestracji. Przedmiotowy znak towarowy nie powinien być przedmiotem prawa ochronnego ze względu na sprzeczność zgłoszenia tego znaku towarowego z ustawowymi warunkami rejestracji określonych w art. 131 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy.

Z powyższego wynika, że zgłoszenie znaku towarowego „Generation JP 2″ w celu uzyskania wyłączności prawnej na używanie w działalności gospodarczej symbolu religijnego, patriotycznego i społecznego godzi w uczucia osób identyfikujących się z osobą i nauczaniem Jana Pawła II i należących do zbiorowości określanej mianem Pokolenie JP 2. Fakt użycia terminu w języku angielskim „Generation” – odpowiednik polskiego słowa „Pokolenie” nie wyłącza zastosowania przepisu art. 131 ust. 2 pkt 5. To naruszenie uczuć religijnych, patriotycznych i społecznych prowadzi do wyłączenia od rejestracji znak towarowy „Generation JP 2″ (art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp).

Zwrot „Pokolenie Jana Pawła II” pojawił się po Światowych Dniach Młodzieży w 1997 roku w Paryżu, zwracają na to uwagę autorzy różnych opracowań, np. Zbigniew Nosowski, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, który temu pokoleniu poświęcił tekst napisany w lutym 2004 roku. Autor ten sięga nawet dalej, pisząc: „Zaczęło się to jednak w Polsce – od tłumów rozśpiewanej młodzieży otaczającej Papieża w 1979 roku. Ja też tam byłem” (choć dodaje, że wtedy nie było to dla niego oczywiste). O roku 1997 pisze też m.in. Tomasz Wiścicki w piśmie „List”, kiedy mówi o obecnych tam „setkach tysięcy młodych ludzi pełnych entuzjazmu”.

Autorzy różnie rozszyfrowują hasło „pokolenie JP2″, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieliby to pokolenie tworzyć.

 

Urząd Patentowy przeciwko ochronie znaku „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” W 115688; 

 

Stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Patentowego

 

Sz.P. red. Wojciech Jaroń

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej uprzejmie informuję, że w związku ze skargą skierowaną do WSA przez p. Jerzego Dobrowolskiego na decyzję Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgłoszenia  „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” Urząd Patentowy wniósł o oddalenie tej skargi jako bezzasadnej. 

Przedmiot w/w zgłoszenia, zdaniem Urzędu, nie mieści się w definicji wzoru użytkowego zawartej w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej, gdyż nie rozwiązuje żadnego zagadnienia technicznego, a zatem nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Zgłoszony projekt dotyczy rozważań odnoszących się do zagadnień określonych jako „odbudowa moralna państwa”, a więc nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym i nie spełnia wymagań określonych w ustawie – nie można więc udzielić na ten projekt prawa ochronnego. 

Powyższe wyjaśnienia wyczerpują stanowisko Urzędu Patentowego w tej sprawie.

Z poważaniem 

Adam Taukert

Rzecznik Prasowy

Urzędu Patentowego RP

 

Z relacji z rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie  sygn. akt VI SA/Wa 1596/07 w dniu 26-02-2008

 

Wypowiedzi twórcy Jerzego Dobrowolskiego z Warszawy  zakończonej nieprawomocnym oddalenie skargi na decyzje Urzędu Patentowego zarejestrowałem; Niekompletne przepisy prawa patentowego w Polsce w dowolny sposób odrzucają wszystkie rozwiązania o charakterze techniczno społecznym i obrony cywilnej obywateli w RP w czasie pokoju .

Po okupacji komunistycznej zostały w mocy przepisy prawa komunistycznego, blokujące okres odnowy moralnej Państwa Polskiego. W ten sposób Odnowa Moralna, rozpoczęta przez Polskiego Św. Papieża  Jana Pawła II jest blokowana przez urzędy wyższej użyteczności publicznej RP. Trwa blokada cyfrowego rejestru Polaków gotowych poręczyć materialnie całym osobistym majątkiem swą fachowość i  bezgraniczną  chęć obrony  swego Narodu.

Oczkuję na pomoc prawną od Kościoła Polskiego i Inteligencji Polskiej, Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jako autentycznych autorytetów moralnych, potwierdzających, „Osobistą  Odpowiedzialność Materialną w służbie Narodu”, za słuszne rozwiązanie.

W czasie wojny, obowiązkiem nakazowym obywatela, jest poświęcić majątek i życie do obrony Państwa. W czasie pokoju obywatel nie ma jawnych autorytetów moralnych odpowiedzialnych materialnie w służbie Narodu. 

– W tej sprawie złożę o kasację Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA powiedział

 

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

. l. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, , może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;

towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także,

 usługi;  znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;

 

PODSUMOWANIE

Pozostaniemy przy tym właśnie Urzędzie Patentowym  i programie tanie państwo, wdrożonego przez reprezentantów poprzedniej ekipy [SLD] i [PIS].

Natomiast w uznaniu zasług na polu programu taniego państwa o lewicowych utrwalonych postawach , wartościa ideologii marksistowskiej dla prezes Alicji Adamczak,  poprzedni minister gospodarki, Piotr Woźniak, sprawnie zorganizował konkurs na to stanowisko aby realizowała politykę antynarodową i antykościelną , a premier Kazimierz Marcinkiewicz  stanowisko Prezesa Urzetu Patentowanego  powołał.

 

W następnym odcinku folwarku patentowego – niewolnictwo w zakresie patentów na oprogramowanie – przy bezczynności Urzedu Patentowego

Dyrektywa patentowa stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. Przygotowany przez Komisję Europejską akt prawny ma umożliwić patentowanie algorytmów, czyli elementów programów komputerowych, nawet tak banalnych jak kliknięcie myszką.

Projekt dyrektywy popierają wielkie koncerny (m.in. Microsoft, Nokia), sprzeciwiają się mu stowarzyszenia niezależnych informatyków oraz małe i średnie firmy. Także z Polski. Nasi informatycy argumentują, że patentowanie wynalazków informatycznych zabije w zarodku polską branżę programistyczną. Polskich autorów nie będzie stać ani na rejestrowanie swoich wniosków, ani na sprawdzanie, czy nie naruszają czyichś praw, nie mówiąc już o kosztach ewentualnych procesów o naruszenie obcych patentów. W USA, gdzie zastrzeganie elementów programów jest już dozwolone, wielkie koncerny złożyły ich tysiące.

Odnosząc się w szczególności do Konstytucji, chciałbym wyrazić swoją troskę co do jednego paragrafu, który mówi po prostu, że „własność intelektualna będzie chroniona” (art. II-17). Biorąc pod uwagę, że wielu ludzi uznaje patenty na oprogramowanie za własność intelektualną, wydaje się to prawie czynić jakąkolwiek dyrektywę wykluczającą patenty na oprogramowanie niekonstytucyjną. (…) Błędne mniemanie, że „każda idea” musi być czyjąś „własnością intelektualną” jest coraz bardziej propagowane, co oznacza, że taka ogólna klauzula jest skrajnie niebezpieczna”.


6 Komentarzy so far
Dodaj komentarz

a gdzie ???? Ignacy Łukasiewicz pierwsza dystylacja ropy naftowej!!!!!

Komentarz - autor: mar

I got this web site from my pal who shared with me on
the topic of this site and at the moment this time I am visiting this web site and reading very informative posts at this place.

Komentarz - autor: Art

It’s awesome to pay a visit this website and reading the views of all friends concerning this article, while I am also eager of getting knowledge.

Komentarz - autor: startgalerie.favos.nl

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence
on just posting videos to your site when you could be giving
us something informative to read?

Komentarz - autor: locksmithlord.wordpress.com/2013/05/08/insurance-for-locksmiths-is-important-both-for-the-customers-and-the-locksmiths/

Wonderful site. Lots of useful info here.

I’m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!

Komentarz - autor: fuel octane booster additive

Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the
internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people
think about worries that they just don’t know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can
take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Komentarz - autor: technology
Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s%d blogerów lubi to: