Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Prawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Prawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Odpady radioaktywne w elektrwni jaadrowej w Japonii

Wyczerpujący materiał o składowanych odpadach będących największym zagrożeniem dla Japonii

 http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Containment%20Pools.pdf

Widok basenu z wodą i pretami radioaktywnymi wypalonymi – składowisko na dachu

Podsumowanie z raportu

W opracowaniu nikt nie przewidział z projektantów japońskich i amerykańskich licencjonodawców

  • trzesienia ziemi w skali 9
  • fal 30 stopowych  tsunami
  • wody z basenówgdzie zatopiono radiaktywne pręty

Opracował Tyler Duren

Schemat reaktora

Opis z rysunkiem reaktora

 http://econtent.unm.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/nuceng&CISOPTR=33&filename=51.pdf

Podsumowanie

Mówienie o parze wodne radioaktywne to odwracanie uwagi i głownego niebezpieczeństwa składowuska pretów w tys. ton. materiału radioaktywnego.

Bezpieczne przechowywanie odpadów w japońskich elektrowniach jest fikcją i zawiodło.

600.000 szt wypalonych radioaktywnych pretów  jest składowanych na dachu reaktora

NHK podało że temperatura wody w basenie Fukishima   w który składuje się pręty wypalone i wynosi 84 st. C i ciagle jej ubywa.

Kejow

W Polsce rejon  Góry Sobótka  koło Wrocławia promieniowanie wzrosło o 20% mikorsV/h  skali na prostym mierniku na dzień dzisiejszy informacja z netuNauka i badania jako procesy komercyjne i etyczne

Nauka i badania jako procesy komercyjne i etyczne

Nauka spełnia funkcje:

1. opisową – odpowiada na pytanie: „jak jest?” ,
2. wyjaśniającą – odpowiada na pytanie: „dlaczego?” ,
3. poznawczą – służy poszerzeni zasoby wiedzy.
4. utylitarną – odpowiada na pytanie: „jakie korzyści?”
5. psychologiczna – odpowiada na pytanie: „jak wpływa na psychikę człowieka” ,
6. prognostyczną – odpowiada na pytanie: ” jak będzie?”
 
Ogólnie metody badań  dzielimy na:
  • metody heurystyczne;
  • metody matematyczne;
  • Metody heurystyczne – tą metodą są rozwiązywane problemy o strukturze nieokreślonej.
Do metod heurystycznych zaliczmy: za i przeciw, dialog sokratejski, metodę pytań, programowanie heurystyczne, metodę Kartezjusza, metodę morfologiczną, metodę Poly’a, burzę mózgów, seminarium rozwiązywania zadań, inwentykę, metodę rekursji, grę ze słowami, syntetykę, algorytm rozwiązywania zadań Altszullera, IPID, gra ze słowami, metodę systemową.
 
Klasyfikacja metod badawczych
 
podstawowe (poznawcze)
mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej poprzez formułowanie
ogólnych praw naukowych.

 

stosowane (empiryczne)
realizowane są dla umożliwienia sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne.

 

jakościowe, ilościowe
 można je postrzegać i opisywać na poziomie koordynacji badawczych czynności, stanowiących swoiste schematy badawcze: eksperyment; badanie porównawcze; badanie przeglądowe; studium przypadku; badanie etnograficzne,

 

diagnostyczne
najczęściej mówi się o nich w sporcie, dotyczą stwierdzeń, które orzekają o istniejącym stanie faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu.

 

predyktywne
 chodzi w nich o sformułowanie prognozy rozwoju danego obiektu a tym samym jego przydatności w szkoleniu na danym etapie procesu treningowego.

 

 
KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH
 
Komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem bardzo złożonym i sformułowanie krótkiej definicji tego pojęcia wydaje się karkołomne; można jednak pokusić się o jednozdaniową próbę opisania tego procesu jako: tworzenie wartości biznesowej dla rezultatów pracy laboratoryjnej badaczy i naukowców. W praktyce oznacza to ścisłą współpracę między naukowcami a przedstawicielami przemysłu i biznesu, którzy wspólnie dążą do praktycznego zastosowania technologii, będących efektem pracy naukowej i doświadczalnej.
 
Jednym z narzędzi wykorzystywanych przy komercjalizacji wyników badań, oprócz sprzedaży patentów i licencji, jest tworzenie spółek spin-off lub spin-out. Typologia firm spin-off ściśle wiąże się z podmiotem, z jakiego się wywodzą (spin-off to w tłumaczeniu dosłownym „firma odpryskowa”, jej struktura wyłania się z firmy lub instytucji macierzystej i powstaje na bazie nowej technologii, pomysłu lub projektu ). Najczęściej są to firmy działające w tych obszarach, które są bardzo dynamiczne i stanowią przyszłość w nauce, jak np. biotechnologia, nanotechnologia czy technologie informatyczno-komunikacyjne. Sztuka tworzenia firmy typu spin-off polega na stworzeniu interfejsu między czystą formą technologii wywodzącej się z laboratorium a jej modelem biznesowym, sposobem zarządzania, marketingu i sprzedaży. Choć jest to zadanie trudne i obciążone sporym ryzykiem, to właśnie tego rodzaju spółki generują największe dochody.
 
Przemysław Hałub
 
Prezentacja Power Point – Etapy procesu badawczego
 
Link http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Etapy%20procesu%20badawczego.pdf
 
DEFINICJE
 
Opracowany w USA przez National Science and Technology Councildokument pod tytułem „Proposed Federal Policy on Research Misconduct”.Został on
wydany jesienią 1999 przez powołane przez Prezydenta U.S.A. Office of Science and Technologyi odnosi się do federalnych agencji naukowych. Dokument ten określa że:
 
Nierzetelność w nauce(scientific misconduct) są to występki przeciwko etyce
w nauce polegające na zmyślaniu, fałszowaniu lub plagiatorstwie przy aplikowaniu o
fundusze, przy prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych, lub też prezentowaniu
ich wyników.
 
Zmyślaniepolega na preparowaniu, rejestrowaniu i publikowaniu wyników nie
uzyskanych.
 
Fałszowaniepolega na manipulacji materiałem badawczym, wyposażeniem
lub metodą oraz na zmienianiu lub pomijaniu danych doświadczalnych w ten sposób,
że wyniki badań nie zostają prawdziwie przedstawione w raportach.
 
Plagiatorstwo(plagiarism) polega na przywłaszczeniu cudzych idei, metod,
wyników lub określeń bez właściwego odniesienia. Plagiatem jest także nieautoryzowane
wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie poufnego recenzowania
wniosków i rękopisów.
http://www.fnp.org.pl/files/dobra_praktyka.pdf
 
Etyka badań naukowych
 
W czasie ostatnich 30 lat wyłoniono konsensus dotyczący podstawowych zasad kierujących badaniami biomedycznymi, które brzmią: szacunek dla ludzi, dobroczynność i sprawiedliwość.Wyraźnie są one przedstawione w Raporcie Belmont(a)i wytycznych Rady dla Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych.
 
http://www.temple.edu/lawschool/phrhcs/rpar/tools/poland/Module%20V_Ethics_Training%20Materials_EngPol_03_09_05.pdf
 
Na czym polega komercjalizacja technologii?
Innowacja obejmuje wiele złożonych, a zarazem trudnych działań, których efektywna realizacja wymaga formalnego procesu. Pod pojęciem procesu innowacyjnego należy rozumieć generowanie idei innowacyjnej (niezależnie od tego, czego dotyczy lub na jakim obszarze działalności innowacyjnej powstaje), tworzenie, projektowanie oraz pierwszą praktyczną realizację,
 
 Fazy procesu innowacji
 
Podstawowe strategie komercjalizacji to :
·     sprzedaż praw własności,
·     licencjonowanie,
·     alians strategiczny,
·     joint venture,
·     samodzielne wdrożenie
 
Unijne rozwiąznie systemowe
 
Zgodnie ze Strategią Lizbońską Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 roku uzgodniła, że wydatki ogółem na badania i rozwój technologiczny oraz innowacje w UE powinny zostać zwiększone tak, aby do 2010 roku zbliżyć się do poziomu 3% PKB. Dwie trzecie tych wydatków ma pochodzić z sektora prywatnego. Wyzwanie realizacji tego celu podejmuje 7.PR poprzez szereg nowych inicjatyw takich jak Europejskie Platformy Technologiczne (European Technology Platforms – ETP) oraz Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI).
 
PARP Wsparcie inowacyjności
http://www.biznes-expert.eu/pliki/regulaminpoig.doc
 
Literatura
 
1.   Janasz W., Kozioł K.„Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007,
2.   Włosiński W., „Transfer Technologii”, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: http://www.fundacja-intech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.php,
3.   Głodek P. w „Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć” PARP, Warszawa 2005,
4.   Głodek P., Gołębiowski M. „Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach – Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy”, Uniwersytet w Białymstoku – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii i inni, tekst dostępny pod adresem: www.stim.org.pl/…/vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf,
5.   Tamowicz P. „Przedsiębiorczość akademicka – spółki spin-off w Polsce”, PARP, Warszawa 2006 – raport dostępny pod adresem: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/przed_akademicka.pdf,
6.   Grzeszczak M., Szewc A., Zioło K. „Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji”, PARP, Warszawa 2006.
 
Podsumowanie
 
Niniejszy post jest zaczynem do dyskusji w celu popularyzacji wdrożenia wyników badań i rozwiązań innowacyjnych w współpracy z szeroko rozumianą nauką, spojrzenie komercyjnym na zagadnienie wykorzystania polskiego potencjału.
 
Kejow


Polimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie

Polimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie 

 

Badania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED.  O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje „Journal of Materials Chemistry”. Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS). Nowa dioda świeci głównie światłem białym z domieszką barwnych promieni wynikających z efektu SRS, które układają się na powierzchni stożka tworząc charakterystyczne kolorowe okręgi. Zjawisko jest unikatowe, bo dotyczy nanostrukturalnego przewodzącego polimeru wzbudzanego elektrycznie.
Sam zespół, którego badania złożyły się na dokonane odkrycie jest również nietypowy: oprócz etatowych pracowników UAM, wśród współautorów występują licznie doktoranci i magistranci z grupy profesora Langera, pracujący w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Śremie.
WNP/PAP

http://it.wnp.pl/w-polsce-powstala-unikatowa-dioda-led,104338_1_0_0.html

 

Schemat poziomów energetycznych  biorących udział w sygnał Ramana.

Efekt Ramana odpowiada w teorii perturbacji,  absorpcji i kolejnych emisji fotonów przez elektron stanie pośrednim, o wirtualny poziom energii (patrz : Diagram Feynmana jak wyżej).

Laureat Nagrody Nobla odkrywca pierwotnego efektu Chandrasekhara Venkata Raman (चन्द्रशेखर वेङ्कट रामन)

Link  http://pl.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhara_Venkata_Raman

* * *

Prof. Jerzy Langer otrzymał 14 nagród za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Wśród nich są m.in. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i 10 Nagród Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe oraz Nagroda Queen Mary and Westfield College, University of London za osiągnięcia naukowe. Przy współpracy z Boston Scool of Education (USA) był recenzentem ponad 15 popularno-naukowych książek dla młodzieży wydanych w USA. W latach 2004-2006 z nominacji European Science Foundation (ESF) został członkiem międzynarodowej komisji oceniającej projekty badawcze w 3 dotychczasowych konkursach EURYI awards, prestiżowego programu dla młodych naukowców. Jest stałym ekspertem ESF do oceny programów wspierania badań naukowych. Był także wielokrotnie ekspertem Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych 6FP w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Fellow of the Royal Society of Chemistry (RSC),GB; a także członkiem prestiżowego Sigma Xi, The Scientific Research Society, USA; European Materials Reseach Society; Euro Science; World Association of Theoretical Organic Chemists (WATOC) i International Society for Molecular Electronics and Biocomputing.Pole elektryczne magazynujące wodór

Applied Electric Field Can Significantly Improve Hydrogen Storage Properties

 
Grupa naukowców Virginia Commonwealth University, Peking University w Pekinie, Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju opracowali proces który za pomocą pola elektrycznego przechwytywania i magazynowania.
Wyzwaniem jest znalezienie materiałów które łatwo się polaryzują po przyłożeniu pola elektrycznego magazynują wodór. Korzystanie z zewnętrznego pola elektrycznego i tworzenie klastrów jonów metali
 
Pole elektryczne magazynujące wodór

Pole elektryczne magazynujące wodór

 
Już 1992 opublikowano teorię polaryzacji  Jena, B.K. Rao, profesor fizyki  oraz student, J.Niu.
 
Publikacje:
  • Virginia Commonwealth University (2010, February 3). Applied electric field can significantly improve hydrogen storage properties.
  • ScienceDaily. Retrieved February 8, 2010
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100202151053.htm
 

Kejow

Informacja nadeszła z USA od sympatycznego R.P z Kaliforni