Jaronwoj Blog Warszawa Polska


POMYSŁY URE – REWELACJE URE- REORGANIZACJA PILNA??

Proponuję aby reorganizować urząd Prezesa URE przenosząc same zagadnienia rynku i konkurencji do UOKiK, który robi to dobrze (casus cement).

 

Proponuję aby utworzyć de facto zupełnie nowy urząd, którego pierwszym zadaniem będzie

(1) bezpieczeństwo energetyczne,

(2) promowanie magazynowania wszelkich paliw,

(3) szerokie kompetencje wobec planów rozwoju przedsiębiorstw przesyłu,

(4) ingerencja w strukturę terminów kontraktów na dostawy paliw zawieranych przez podmioty współodpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne,

(5) analiza kierunków dostaw i wpływanie na nie pośrednio (cła, ograniczenia pozataryfowe, ograniczenia jakościowe itp.),

(6) wydawanie zgody na strategiczne zasady współpracy międzynarodowej,

(7) wydawanie prawa do układania rurociągów tranzytowych i  tranzytowych linii przesyłowych,

(8) określanie zasad prezentacji raportów w tym zakresie,

(9) uprawnienia prokuratorskie w stosunku przedsiębiorstw energetycznych naruszających zatwierdzone plany rozwoju lub odmawiające przygotowania planu rozwoju zgodnego z polityką bezpieczeństwa energetycznego,

(10) ocena makroekonomicznych skutków dyrektyw i przepisów unijnych,

(11) prawo do przeprowadzania procedur środowiskowych dla rurociągow i linii ważnych

strategicznie (tak jak FERC w USA),

(12) prawo ustalania zapasowego korytarza wokół linii lub rurociągu dla

późniejszej jej rozbudowy,

(13) prawo ustalania taryf indeksowanych (od zmiennych parametrów),

(14) prawo do ustalania zasad „MIE” czyli obowiązkowej puli energii do zakupu z przedsięwzięć ważnych strategicznie (w formule BOOT),

(15) prawo do inicjatywy legislacyjnej z pominięciem rządu,

(16) prawo do wetowania nominacji w spółkach sektora elektroenergetycznego dystrybuujących, produkujących lub przesyłających paliwa, energię itp. w ilości większej niż równoważnik 1000 MW w sytuacji gdy kwalifikacje tych osób na kierowniczych stanowiskach nie są optymalne biznesowo,

(17) prawo do ustalania lokalizacji i sposobu działania Podziemnych Wolnych Obszarów Celnych itd. itp.

(18) potwierdzenie konstytucyjnej zasady, że w sprawach bezpieczeństwa energetycznego jw. ważniejsze są przepisy krajowe a nie unijne. Tzn. rozstrzygnięcia nowego urzędu w tych sprawach nie podlegają jakiejkolwiek ingerencji organów unijnych.

Autor Dr Piotr Stryczyński  publikacja strona 9-15

Link http://www.rurociagi.com/spis_art/2010_1/pdf/rurociagi_59.pdf

 

URE: jakość dostaw energii wg. scenariusza Stanisława Barei

Krajowy system obsługi klienta z wieloma detalami jak np. ilość call – center wśród 14 operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce, średni czas odpowiedzi na list klienta przesłany e – mailem oraz zasady tworzenia wskaźników opisujących ciągłość dostaw energii dla sieci dystrybucyjnej i średni czas jaki odbiorca musi poświecić w (biurze) centrum obsługi odbiorców na załatwienie sprawy – patrz grafika poniżej.

Aby lepiej zrozumieć sytuację odbiorcy warto odwołać się do danych porównawczych prezentowanych w raportach benchmarkingowych opracowywanych przez Radę Europejskich Regulatorów Energii (CEER). I tak w opublikowanym 10 grudnia 2008r. 4 raporcie CEER (4th Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply 2008) Polska zajmuje pierwsze miejsce w ilości nieplanowanych przerw długich (bez wykluczania zdarzeń spowodowanych ekstremalnie niesprzyjającymi warunkami pogodowymi). W „kategorii” czasu braku dostawy w ciągu roku wśród 18 badanych krajów Polska zajęła pierwsze (ostatnie w hierarchii jakości) miejsce (rok 2007), podobnie było badaniu określającym ilość przerw w dostawie w ciągu roku tu miejsce przedostatnie (przed Finlandią). Trochę lepiej było w przypadku planowanych przerw długich (bez wykluczania zdarzeń spowodowanych ekstremalnie niesprzyjającymi warunkami pogodowymi): minuty (braku dostawy) w ciągu roku – 3 miejsce (15 w hierarchii jakości) na 18 badanych krajów.

Miłośnicy filmów Stanisława Barei doskonale pamiętają „kryzysowe” wyłączenia energii elektrycznej i kolejność „planowego” pozbawiania energii odbiorców, o której decydowało rzucanie monetą…

http://energetyka.wnp.pl/ure-jakosc-dostaw-energii-wg-scenariusza-stanislawa-barei,102401_1_0_2.html

Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

19.02.2010r. 17:44

Raport wykonany z inicjatywy i przy wsparciu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Praca została zrealizowana przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk w ramach projektu nr 2006/018-180.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” Nr ref. 2006/018-180.02.04.02 – Część B.

Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk
Autorzy:
Franciszek Głowacki – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Henryk Koseda – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Bogdan Czarnecki – Instytut Energetyki Oddział Gdansk
Mieczysław Wrocławski – Energa-Operator S.A. , URE

PEŁNY TEKST RAPORU

http://www.cire.pl/pokaz pdf%252Fpliki%252F2%252FKrajowy_raport_benchmarkingowy.pdf

WNIOSKI Z RAPORTU I AWARYJANOŚCI POLSKIEJ ENERGETYKI

 

Czy niedawne awarie sieci elektroenergetycznej w Polsce były wynikiem zaniedbań ze strony firm energetycznych?

Dla wielu energetyków śnieg padający w zimie jest ogromnym zdumieniem. Jeden z ekspertów tłumaczył, że gdy się robi wycinkę drzew wokół linii energetycznych, to drzewa rosnące wzdłuż krawędzi lasu rosną niesymetrycznie i znacznie więcej gałęzi rośnie od wolnej strony, czyli od strony przewodów. Na tych gałęziach zbiera się śnieg, drzewo jest jednostronnie obciążone i się przewraca. Patrząc na takie tłumaczenia łatwo zrozumieć kto i jaki błąd popełnił. Takie wyjaśnienie usłyszałem od osoby tłumaczącej dlaczego nic się nie dało zrobić, moim zdaniem wyjaśnienie jest takie, jak się nic nie robi, to się nic nie da zrobić. Wystarczyło regularnie obcinać gałęzie drzew od strony linii energetycznych. Przepisy mówią, że regulacja drzewa do 1/3 korony nie wymaga żadnych uzgodnień środowiskowych.

Rozwama z Prof. Żmijewskim  
http://energetyka.wnp.pl/k-zmijewski-zimowych-awarii-sieci-energetycznych-mozna-uniknac,101065_1_0_2.html

WNIOSEK KOŃCOWY

Trzeba dokonać reorganizacji URE – w obecnym kształcie nie reguluje rynku paliw ( poza restrykcjami rynku paliw ciekłych sektora wyłącznie prywatnego) .

W taryfach gazowych  widać kunktatorstwo polityczne i beztroskość w umowie gazowej z Rosją.

KejowSzkodliwe działanie regulatora URE w rynku polskiego gazu
5 stycznia, 2010, 8:28 pm
Filed under: gaz, polityka | Tagi: , , , , , ,

Zarówno branża gazownicza jak i chemiczna chcą, aby URE szybciej reagowało na zmiany na rynku. W innym przypadku regulator zamiast pomagać szkodzi.

Obie strony jako przykład pokazują miniony rok. Wówczas najpierw straty ponosił PGNiG, później drogi gaz kupowały zakłady chemiczne. URE nie interweniował, tymczasem zdaniem obu stron przydałaby się bardziej elastyczna polityka taryfowa.
– Uważamy, że Urząd powinien elastyczniej brać pod uwagę możliwość zmian taryf. Obecnie jest pod tym względem dość konserwatywny – mówi Jerzy Majchrzak, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Najbardziej branżę chemiczną zabolał fakt, gdy okazało się, że spadek cen gazu w krajach starej Unii spowodował, że nagle nasze zakłady chemiczne przestały być konkurencyjne w stosunku do zagranicznych rywali. Doszło do sytuacji, że polskie firmy chemiczne za surowiec płaciły nawet dwa razy więcej niż zagraniczne.

WNP.PL  http://chemia.wnp.pl/branza-gazownicza-i-chemiczna-apeluje-niech-ure-bedzie-bardziej-elastyczne,98159_1_0_0.html

Polecam uwadze analityczny tekst Ministra  Gospodarki Waldemar Pawlaka w sprawie taryf gazowych o modelu Entry-=Exit dla zasady TPA.

Link do dokumentu

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/92FD5B95-6FC2-4CEB-84E7-8ABC6E56E307/46900/InterpelacjaPoselKaminski.pdf

W modelu dostępu do sieci przesyłowej Entry-Exit paliwo gazowe zostaje wprowadzane do systemu w punktach wejścia (Entry) i wyprowadzone z niego w punktach wyjścia (Exit), może ono pochodzić zarówno od producenta (kopalnia gazu ziemnego), innej sieci (import) lub z magazynu gazu.

Aby liberalizacja gazownictwa nie była tylko terminem teoretycznym, na rynku musi istnieć odpowiednia ilość podmiotów, które mogą funkcjonować na konkurencyjnych zasadach, jak również rozbudowana infrastruktura sieciowa. Niestety, ocena systemu przesyłowego w Polsce dokonana w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.03.2007 roku „Polityka dla przemysłu gazowego” , stwierdza, że wykonanie zakresu rzeczowego i poziomu nakładów na inwestycje w rozbudowę sieci przesyłowej należy ocenić jako niewystarczające. Polska sieć przesyłowa różni się zasadniczo od swoich zachodnich odpowiedników. Ilość transportowanego gazu ziemnego w ciągu roku 2007 przypadająca na 1 km gazociągu sieci przesyłowej wynosiła ok. 1,5 mln nm3 (całkowita ilość przesłanego paliwa gazowego przez OSP Gaz-System S.A. w roku 2007 wynosiła 14,6 mld nm³, długość sieci przesyłowej ok. 9900 km), pojemność podziemnych magazynów gazu (PMG) – 1,66 mld nm3 [10]. Dla porównania podobny wskaźnik (wykorzystania systemu przesyłowego na 1 km gazociągu sieci przesyłowej) dla operatorów w Hiszpanii czy Belgii jest ponad 2 razy większy.

http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/159_164_NTIT_Rotko.pdf

PODSTAWY PRAWNE

  Szczegółowe przepisy dotyczące ustalania cen dla paliw gazowych znajdują się w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165), zwanym dalej ˝rozporządzeniem taryfowym˝.*) Regulacje przyjęte w ww. rozporządzeniu są konsekwencją dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, tj. dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE i wynikającej z niej konieczności przeprowadzenia reorganizacji rynku gazu ziemnego, tj. rozdzielenia działalności przesyłania i dystrybucji od działalności obrotu gazem ziemnym.

Jednocześnie należy zauważyć, że aktualnie obowiązująca dyrektywa 2003/55/WE nie zawiera zobowiązania co do wprowadzenia tzw. stawek entry-exit do systemów prawnych krajów UE. Niemniej w ramach prac Unii Europejskiej dotyczących projektów wchodzących w skład tzw. III pakietu legislacyjnego proponowane jest przez Komisję Europejską wprowadzenie w przyszłości tzw. stawek entry-exit dla usług przesyłania gazu ziemnego w państwach członkowskich.

PODSUMOWANIE

Czyli  PGNiG i Gaz System  wykorzystuje lukę i podnosi ceny kształtując niekorzystne relacje dla odbiorców końcowych.