Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Nowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowelizacji ci u nas dostatek

Obecnie obowiązujące Prawo energetyczne było nowelizowane prawie 30 razy, więc stało się mało czytelne, nawet dla prawników w nim się specjalizujących. Nowa ustawa miała w jednoznaczny i prosty sposób regulować funkcjonowanie trzech podsektorów: elektroenergetyki, ciepła i gazu.

Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki przygotował ponad 20-stronicowe założenia do nowej ustawy, które omawiane były z URE, PSE Operator oraz branżowymi towarzystwami

Jak czytamy w założeniach, nowa ustawa powinna tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju kraju, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, poprzez rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii, nadzór państwa nad gospodarką energetyczną i przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.
 

Nowe zadania prezesa URE

Według projektodawców, wzmocniona powinna być niezależność i kompetencje prezesa URE w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji, zwłaszcza w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju rynku paliw gazowych i energii poprzez przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.

Zgodnie z dyrektywami rynkowymi (2003/54/WE i 2003/55/WE), podstawowym celem funkcjonowania prezesa URE powinno być zastępowanie mechanizmów rynkowych w obszarach działalności gospodarczej, w których te mechanizmy nie mogą właściwie działać.
 

OZE ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Natomiast konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego – informuje MG.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.
 

POPRAWIANIE PO LECHU KACZYŃSKIM

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wprowadza istotne zmiany, wynikające zarówno z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, jak i służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
 
 
Ministerstwo Gospodarki

Dla każdego z 6 priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” MG zaplanowało działania wykonawcze i harmonogram ich wdrażania przyklłady.

II. Bezpieczeństwo energetyczne

MG kontynuuje działania mające zagwarantować stabilne dostawy paliw i energii oraz optymalne wykorzystanie krajowych surowców energetycznych.

W celu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowejMG stworzyło instrumenty likwidujące bariery dla inwestycji infrastrukturalnychw elektroenergetyce, gazownictwie i sektorze paliw płynnych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.Inwestycje infrastrukturalne wspierano także z funduszy UE, w tym w ramach PO IiŚ

W sektorze węgla kamiennego MG dokonało zmian organizacyjnych i strukturalnych,m. in. na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstała Grupa Węglowo-Koksowa. Z kolei Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. połączyła się z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.

Warto także podkreślić, że MG chce zwiększyć wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego. Przepisy znowelizowanego Prawa energetycznego obejmują go systemem wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.

W marcu 2010 r. weszła w życie przygotowana przez MG nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Umożliwiło to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Nowe przepisy przewidują m.in. przeniesienie nadzoru właścicielskiego nad operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej do właściwości Ministra Gospodarki.

IV. Wprowadzenie energetyki jądrowej

Ważnym elementem były działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce. Rząd powołał Pełnomocnika ds. Energetyki Jądrowej. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej określającego m.in. liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje siłowni. Ponadto w Ministerstwie Gospodarki utworzono Departament Energetyki Jądrowej.

V. Rozwój wykorzystania OZE

W resorcie rozpoczęto prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Eksperci z Departamentu Energetyki MG przygotowali projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce”. Realizacja zadań w tym zakresie będzie kluczowa dla wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych.

VI. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

MG  dofinansuje projekty związane z ochroną środowiska.Będzie to możliwe dzięki środkom uzyskanym ze zbycia w latach 2009 – 2012 jednostek przyznanej emisji CO2. Stanie się tak dzięki utworzeniu Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Ponadto resort zabiega na forum unijnym o umieszczenie 2 polskich instalacji CCS na liście projektów demonstracyjnych Komisji Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Długie przygotowanie , liczne konferencje, należy się zadowolić tym rozwiazaniem prawnym. Potrzeba dostosowania się do przepisów UE jest nakazem , ale jej brak to kolejne hanowanie sektora paliwowo – energetycznego. Zbyt mało mówie się o ustawie gazowej – dlaczego?

KEJOW

 
ŻRÓDŁA

http://energetyka.wnp.pl/mg-przygotowuje-nowe-prawo-energetyczne-oraz-prawo-gazowe-i-ustawe-o-oze,112777_1_0_0.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-spory-o-nowe-Prawo-energetyczne-1583123.html

http://energetyka.wnp.pl/lech-kaczynski-podpisal-nowelizacje-prawa-energetycznego,101916_1_0_0.html

http://www.mg.gov.pl/node/10402