Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Geotermia praktyczny przewodnik w Polsce

 Prace związane z udostępnieniem części podziemnej zakładu geotermalnego

W procesie budowy części podziemnej zakładu geotermalnego, na którą składają się odwierty z uzbrojeniem i wyposażeniem, można wydzielić fazy realizacji zadania.

Faza I – Przygotowawcza

Studium celowości obejmujące prace analityczne mające na celu rozpoznanie geologiczne obszaru, na którym mają być prowadzone dalsze prace geologiczne.
Wstępne studium wykonalności przedsięwzięcia obejmujące m.in. koncepcje zagospodarowania i wykorzystania wód i ciepła.

Na tym etapie prac można zwrócić się do Skarbu Państwa o udostępnienie nieodpłatnie informacji geologicznej. Jednakże Przedsiębiorca winien się liczyć z kosztami, jakie powinien ponieść na wykonanie opracowania.
Po pozytywnym wyniku ekspertyzy Przedsiębiorca przechodzi do następnej fazy prac.

Każda działalność gospodarcza w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złoża wymaga koncesji (Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 04 lutego 1994 r (Dz.U. 94.27.96 z późn. zmian.). Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 miesiące.
Poniżej przedstawiono harmonogram zadań, które wymagane są odpowiednimi aktami prawnymi, a obejmują pełny zakres prac – realizację, od przygotowania robót wiertniczych po rozpoczęcie eksploatacji wód termalnych.

Faza II – Realizacyjna
Wniosek koncesyjny na rozpoznanie i poszukiwanie wód termalnych, obejmujący m.in. Projekt prac geologicznych oraz Raport oddziaływania na środowisko.

Wniosek składany jest w Ministerstwie Środowiska w 4 egz. wraz z opłatami administracyjnymi związanymi ze złożeniem wniosku.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji udzielającej koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie Przedsiębiorca może przystąpić do następnej fazy prac.

Projekt prac geologicznych
Dla prowadzenia prac wiertniczych mających na celu udostępnienie poziomu wodonośnego niezbędnym jest wykonanie Projektu Prac Geologicznych (PPG). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. 153, 1777). Projekt Prac geologicznych powinien określać:
cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
harmonogram prac,
przestrzeń w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska.
Jeżeli zrzut wody odbywał się będzie do cieku lub akwenu powierzchniowego, wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne wraz z oceną wpływu na środowisko.
Jeżeli woda będzie wtłaczana do odwiertu chłonnego, to nie potrzeba nic więcej, niż jest w PPG. Od 01.01.2004 r. wtłaczanie wód termalnych do złoża odwiertem chłonnym nie podlega pod przepisy Prawa wodnego i ujęte jest w koncesji na wydobycie i wtłaczanie.

Pozwolenie wodno-prawne na zrzut
W celu prowadzenia prac wiertniczych oraz badań poziomu wodonośnego niezbędnym jest wykonanie Operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków (Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. Dz.U. 01.115.1229) oraz uzyskanie decyzji Pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków.

W oczekiwaniu na Decyzję Ministerstwa Środowiska, Przedsiębiorca może przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac wiertniczych, geofizycznych, nadzorów i dozorów prac geologicznych.
Faza III – Wykonawcza

Prace wiertnicze, prace geofizyki wiertniczej, próbna eksploatacja.
Pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód
Dokumentacją hydrogeologiczna
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
Wniosek o koncesję na eksploatację

Prace specjalistyczne związane z udostępnieniem horyzontu wodonośnego oraz jego opróbowaniem muszą być prowadzone przez specjalistyczne firmy będące, w myśl obowiązujących przepisów, zakładem górniczym.
Koszt prac geologicznych uzależniony jest od szeregu czynników m.in: głębokości wiercenia, metody udostępnienia horyzontu wodonośnego, rodzaju i ilości prób, ilości badań geofizycznych w odwiercie, badań horyzontu wodonośnego, etc.

Wykonanie prac wiertniczych
Następnym krokiem jest wyłonienie firmy wiertniczej, która będzie wykonawcą prac geologicznych. Prace winny być wykonywane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia górnicze. Po podpisaniu umowy z taką firmą należy dokonać niezbędnych zgłoszeń w urzędzie miasta lub gminy oraz Okręgowym Urzędzie Górniczym (OUG).
Wszystkie prace wiertnicze, geologiczne oraz badawcze prowadzone podczas udostępniania poziomu wodonośnego prowadzone są na podstawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego. Plan Ruchu ZG zatwierdzany jest przez OUG.

Dokumentacja hydrogeologiczna
Po przeprowadzeniu wszystkich robót geologicznych objętych PPG i zakończeniu prac wiertniczych sporządzana jest dokumentacja hydrogeologiczna (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie). Zawiera ona wyniki prac założonych w PPG, interpretacje wyników, określenie danych złożowych, wydobywczych i chłonnościowych. Opracowana w celu udokumentowania całości prac hydrogeologicznych.
Dokumentację tą przedstawia się w MŚ w Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych celem zatwierdzenia zasobów hydrogeologicznych ujęcia. Zatwierdzenie następuje w formie Decyzji.

Projekt zagospodarowania złoża
Następnym krokiem jest sporządzenie Projektu Zagospodarowania Złoża (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz.U. 157.1866). Projekt zagospodarowania złoża kopaliny ma na celu przedstawienie wykorzystania zasobów złoża przy uwzględnieniu warunków geologicznych, wymagań w zakresie ochrony środowiska, wymagań w zakresie bezpieczeństwa, technicznych możliwości wydobycia kopaliny i sposobu eksploatacji oraz uwarunkowań ekonomicznych.

Ocena oddziaływania na środowisko
Ocena oddziaływania na środowisko jest istotnym opracowaniem składanym w MS wraz
z wnioskiem o koncesję, opisująca wpływ na środowisko przedsięwzięć opisanych
w projekcie zagospodarowania złoża. (Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.01.62.627 z późn. zmian.) – Rozdział 2)

Wniosek o koncesję na wydobywanie i zatłaczania
Wniosek o koncesję na wydobywanie i zatłaczanie wód termalnych składa się w MŚ. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 04 lutego 1994 r (Dz.U. 94.27.96 z późn. zmian.) określa szczegółowe wymagania, niezbędne dokumenty oraz tryb postępowania mające na celu uzyskanie koncesji.
Ważniejsze dokumenty będące załącznikami do wniosku koncesyjnego to:
a.decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża kopaliny oraz prawo własności tej dokumentacji,
b.projekt zagospodarowania złoża,
c.ocena przewidywanego wpływu wydobycia kopaliny na środowisko,
d.dokumenty potwierdzające prawo rozporządzania nieruchomościami, na których zlokalizowane są odwierty,
e.dokumenty dotyczące podmiotu gospodarczego ubiegającego się o koncesję.
Koncesji w zakresie wydobywania wód termalnych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczanych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz.U.156.1815) § 3 – wody podziemne, które na wypływie mają temperaturę co najmniej 200C – udziela minister właściwy do spraw środowiska.
Udzielona koncesja powinna określać:
1.rodzaj i sposób prowadzenia działalności objętej koncesją
2.przestrzeń w granicach której ma być prowadzona ta działalność
3.okres ważności koncesji ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności
4.cel, zakres, rodzaj i harmonogram prac geologicznych
5.wymaganą dokładność rozpoznania geologicznego.

Ustalenie obszaru górniczego i terenu górniczego
We wniosku o koncesję określa się obszar górniczy i teren górniczy. Decyzją Ministra Środowiska zostaje on zatwierdzony i wpisany w rejestr obszarów górniczych. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych Dz.U.148.1660)

Umowa o użytkowanie górnicze
Na podstawie Decyzji o koncesji Inwestor podpisuje ze Skarbem Państwa umowę o użytkowanie górnicze. (Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 04 lutego 1994 r (Dz.U. 94.27.96 z późn. zmian.).

Faza IV – Eksploatacja

Powołanie zakładu górniczego – Plan Ruchu Zakładu Górniczego
Z chwilą uzyskania koncesji na wydobycie oznaczonej kopaliny podstawowej Przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia Zakładu Górniczego będącego wyodrębnionym technicznie i organizacyjnie zespołem środków służących do bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża w granicach obszaru górniczego określonego w koncesji. Do wyodrębnionego zespołu środków zaliczyć należy załogę górniczą, górnicze obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia technologiczne.
Ruch Zakładu Górniczego może odbywać się na podstawie zatwierdzonego Planu Ruchu pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14.06.2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U.29, poz. 840)
Plan Ruchu podlega zatwierdzeniu przez właściwy terytorialnie organ państwowego nadzoru górniczego tj. Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie (Rozporządzenie Prezesa R.M. z dn. 24.12.1998 r – Dz. U. Nr 162, poz. 1144).

Podjęcie działalności
Od chwili uzyskania zatwierdzenia obu części Planu Ruchu Przedsiębiorca może przystąpić do wydobycia wody termalnej i jej dalszego wykorzystania.

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na eksploatację obowiązany jest utworzyć fundusz likwidacji zakładu górniczego. Wielkość odpisów na fundusz wynosi 3-10% odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego. Środki te gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Link http://szanujenergie.sgr.pl/?a=125&k=7&k1=13

Przegląd technologii   geotermalnych w Polsce

http://szanujenergie.sgr.pl/files/file/artyku%C5%82y/10-12-21%20%20dost%C4%99pne%20technologie.pdf

Prospekt firmy REHAU

http://www.rehau.pl/files/Prospekt_GEOTERMIA_PL.pdf

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH OTWORÓW WIERTNICZYCH DLA POTRZEB GEOTERMII

W rozpatrywanym rejonie występowania poziomu liasowego znajduje się potencjalne miejsce zbytu energii cieplnej – miasto Sochaczew liczące ok. 32 tys. mieszkańców. Poszukiwano więc istniejących otworów wiertniczych w odległościach mniejszych niż 15 km od miasta. Na podstawie tego kryterium przyjęto do rozważań wykorzystanie otworów Sochaczew-1 i Sochaczew-3 zlokalizowanych w odległościach 2 – 9 km od miasta.

Analiza warunków złożowych występujących w otworach Sochaczew-1 i Sochaczew-3

Do powyższej analizy przydatności otworów wiertniczych dla pozyskania energii cieplnej przyjęto, jako główne, następujące kryteria: porowatość i przepuszczalność, miąższość, temperaturę, poziom statyczny wody w otworze, stan techniczny otworu. Dane z dokumentacji geologicznej zostały użyte do analizy hydrodynamicznej dolnej jury (J1) w pobliżu otworów Sochaczew-1, Sochaczew-2 i Sochaczew-3. Dane z testu odbudowy ciśnienia w otworze Sochaczew-3 w interwale 2465-2503 m zostały wyznaczone w oparciu o metodykę Hornera. Na jej podstawie zostały obliczone następujące parametry: średnia przepuszczalność 311,2 mD, miąższość 39 m, współczynnik filtracji 6,6 10-6 m/s, początkowe ciśnienie (na głębokości 2465 m ppt) 247,16 bar.

Dla wydajności 150m 3 /h, obliczony poziom depresji ciśnienia wynosi około 160m. Obliczony statyczny poziom wody wynosi ok. 80 m ppt (69m ppt dla „gorącego” otworu). Głowica otworu Sochaczew-1 jest usytuowana 30 m niżej w stosunku do otworu Sochaczew-3. Przedział 2650-2885 m (miąższość 205 m) w otworze Sochaczew-1 o litologii złożonej z prawie jednorodnego piaskowca (ok. 90%) ma średnią przepuszczalność 700mD, współczynnik filtracji 14.8 10-6 m/s. Przy użyciu niewielkiej depresji – 2,6 bar i przyjmując zerowy efekt skin możliwe jest osiągnięcie wydajności otworu dochodzącej do 150 m 3 /h. W dodatku statyczny poziom wody jest wysoki, tak więc eksploatacja wód termalnych może być ekonomicznie opłacalna. Temperatura zmierzona w stropie dolnej jury wynosi 70°C w otworze Sochaczew-1 i 68°C w otworze Sochaczew-3 (na głębokości 2499 m i odpowiednio 2483 m).

Stan techniczny otworu (stan zacementowania i orurowania oraz postęp korozji)

Brak jest rzetelnych informacji dotyczących korozji i stanu zacementowania kolumn rur stalowych. Istniejący wykres geofizyczny badania stanu cementowania jest słabej jakości, stąd właściwa analiza stanu odwiertu jest bardzo trudna. Bazując na danych osiągniętych podczas rekonstrukcji innego podobnego otworu (Mszczonów IG-1) [4], [5] można oczekiwać, iż przybliżony stan techniczny otworu (korozja) jest zadawalający. W przypadku złego stanu technicznego otworu należy rozważyć zapuszczenie dodatkowej kolumny tłocznej z „fiber glassu”.

Konstrukcja otworu Sochaczew-3 odpowiada schematowi:

rury 20″0 – 25 m

rury 13 3/8″ 0 – 450 m

rury 9 5/8″0 -1964 m

Korek cementowy znajduje się na głębokości 2126-1930 m i 30-0 m.

Należy nadmienić, iż przewód wiertniczy został pozostawiony w otworze, poniżej głębokości ok. 1930 m. Stąd przy planowaniu dalszych prac należy uwzględnić dodatkowe koszty związane ze zboczeniem otworu obok pozostawionej kolumny wiertniczej ponad 1930 m.

Określenie mocy pomp w otworze eksploatacyjnym i chłonnym

Określenie wymaganych mocy dla pomp głębinowych dla warstw wodonośnych wykonano dla odległości pomiędzy otworami równej 1200 m.

Jako przykładową konstrukcję odwiertu przyjęto: kolumnę eksploatacyjną 9 5/9” (2400m) zakończoną filtrem. Przyjęto, że pompa głębinowa umieszczona zostanie w kolumnie rur 13 3/8”. Jako straty ciepła przyjęto straty określone w czasie produkcji 1 miesiąca, zakładając liniową funkcję przebiegu zmian w odwiercie. W obliczeniach zaniedbano istnienie rozpuszczonych gazów z uwagi na stosunkowo niskie ich stężenie, badano zaś wpływ przesunięcia się punktu nasycenia solanki (ok. 5 bar) projektując instalację pompy zawsze powyżej ciśnienia punktu pęcherzyków (poniżej głębokości na której występuje punkt pęcherzyków) .

Zakładając konieczne ciśnienie na głowicy 10 bar można określić zarówno ciśnienie pompowania i moc elektryczną konieczne do eksploatacji wód termalnych. Zakładając całkowitą sprawność pomp równą 65% wyznaczono moc pompy 180kW. Ostateczny dobór wydajności eksploatacyjnych powinien być dokonany po wykonaniu odpowiednich testów produkcyjnych.

Zakładając statyczny poziom „zimnego” otworu jako 50 m ppt odpowiadające mu ciśnienie wynosi 5 bar. Straty ciśnienia przy wydajności 150 m 3 /h dla ustalonego schematu orurowania wynoszą ok. 2,3 bar. W przypadku zatłaczania wody termalnej do otworu Sochaczaw-3 nie jest konieczna dodatkowa pompa do zatłaczania. Konieczna represja na dnie otworu Sochaczew-3 (1,7 bar) została wyliczona na podstawie indeksu chłonności 90 (m 3 /h)/bar.

OSZACOWANIE MOCY CIEPLNEJ UZYSKANEJ Z WYBRANYCH DUBLETÓW DLA SUGEROWANYCH WARIANTÓW

Moc cieplna dostępna (3 MW) dla celów ciepłownictwa miejskiego oraz roczna produkcja energii cieplnej (23,5 GWh/rok) zostały oszacowane dla pojedynczego dubletu produkującego z wydajnością 150 m 3 /h.

Obliczenia zostały oparte na następujących założeniach:

* temperatura na wejściu do wymiennika ciepła wynosi 66°C;

* temperatura na wyjściu z wymiennika ciepła wynosi 47°C;

* ciepło właściwe solanki wynosi 3,7 kJ/(kg °C);

* gęstość solanki w warunkach złożowych wynosi 1,060 kg/m 3 ;

* odwierty eksploatują przez 8000 godzin w roku z wyd. maksymalną 150 m 3 /h w okresie grzewczym, poza okresem grzewczym z wyd. średnią 80 m 3 /h.

OCENA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

Ocena kosztów inwestycyjnych instalacji powierzchniowych oparta jest na założeniach przedstawionych powyżej oraz uwzględnia następujące elementy:

* zakup rurociągu podziemnego i jego instalacja,

* zawory, armatura i wyposażenie odcinka rurociągu od odwiertu do wymiennika ciepła (wliczono motylkowy zawór regulujący), * wyposażenie azotowe wraz z jego rurociągami,

* system filtrów wstępnych (zmontowany),

* filtr końcowy (zmontowany),

* automatyka i oprzyrządowanie systemu wykrywania wycieków z rurociągu (wliczono regulator poziomu, kable oraz analizator danych),

* system zasilania energią elektryczną (wliczono środki instalacyjne, szafkę wyłączników elektrycznych, przewody kablowe, itp.)

* prace przygotowawcze i budowlane [budynek mieszczący wymienniki ciepła, system zbiorczy danych oraz biuro (1000 m 2 )].

Dodatkowe koszty konieczne do pokrycia początkowych inwestycji oraz koszty utrzymania systemu pompującego oszacowano łącznie na 1,7 mln zł. Wyliczenie to oparto o założenie: wykorzystanie dwóch istniejących otworów (wydajność 150 m 3 /h). Czas życia dubletu powyżej 25 lat. Moc cieplna 3 MW, energia cieplna = 23,5 GW/rok. Uwzględniono dodatkowe koszty zakupu i serwis pompy wgłębnej, urządzeń powierzchniowych, konserwacji pompy (8000 zł/rok x 25 lat) i dwukrotnej wymiany w ciągu 25 lat. Zużycie energii elektrycznej przez pompę wgłębną (180 kW) 1650 MWh/rok. Oprócz wymienionych kosztów konieczne są dodatkowe nakłady związane z procesem ewentualnej rekonstrukcji otworów, instalacji filtrów wgłębnych i dodatkowych prac badawczych przy szczegółowym dokumentowaniu ujęcia. Koszty te szacunkowo oblicza się jako 4-6 mln zł. Podsumowanie kosztów zawiera tabela 2.

WNIOSKI

1. Kryteria odnośnie wykorzystania energii wód termalnych związane są z: odległością do źródła zbytu, dostępnością do zbiornika wód termalnych na głębokości większej niż 2km (lub o temperaturze powyżej 60°C), własnościami hydrogelogicznymi tych zbiorników. Jako pomocnicze kryteria wyróżnić należy: właściwości korozyjne wód, stan otworów, potencjał wytrącania się osadów mineralnych. Zastosowanie pomp ciepła pozwala na użycie wody termalnej o niższej temperaturze (np.40°C)

2. Pierwszym wskaźnikiem do oceny przydatności otworu (niezależnie od przyjętych kryteriów geotermalnych) do zastosowania dla potrzeb eksploatacji geotermalnej jest spełnienie przez niego kryterium ekonomicznego związanego z koniecznością budowy infrastruktury powierzchniowej łączącej istniejące otwory z pobliskimi odbiorcami energii oraz oszacowaniem zapotrzebowania na ciepło.

3. Z uwagi na duże koszty inwestycyjne należy rozważać wyłącznie dostawę ciepła dla dużych odbiorców – np. ciepłownie miejskie (miasto o wielkości co najmniej 10 tys. mieszkańców). To z kolei implikuje konieczność lokalizacji, co najmniej dwóch otworów w rejonie o dobrych własnościach hydrogeologicznych na głębokościach powyżej 2000m ppt (lub o temperaturze wyżej niż 60°C) w bliskiej odległości od takich miast.

4. Wydajność otworu rzędu 150-180 m 3 /h jest górną możliwą granicą wydobycia dla dubletu z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie pompy w otworze eksploatacyjnym na moc elektryczną, a także z uwagi na ograniczenia związane z procesem zatłaczania

5. W trakcie zatłaczania wód do otworu chłonnego specjalną uwagę należy zwrócić na problemy depozycji minerałów w otworze i w złożu. Zjawiska te mogą mieć silny wpływ na techniczną i ekonomiczną sprawność systemu eksploatacyjno-chłonnego.

6. Zatłaczanie wód silnie korozyjnych do istniejącego wyposażenia wgłębnego może okazać się źródłem wielu kłopotów technicznych (m.in. utratą chłonności), dlatego należy zwrócić dużą uwagę na procedury minimalizacji procesu korozji.

7. Zastosowanie otworów wiertnicznych jako wymienników ciepła pozwala uzyskać od 100 kW do 250 kW ciepła (w połączeniu z wykorzystaniem pomp ciepła) do ogrzewania pojedynczych budynków (szkoły, hotele, itp.)

dr hab. inż Stanisław Nagy*,
prof. dr hab. inż Ludwik Zawisza*
*Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Link  http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=32&plik=Geotermia.html

KejowBiogazownie rolnicze nowe technologie

Biogazownie rolnicze technologie fermentacyjne
Nowa biogazownia rolnicza w Koczale została wyposażona w dwa silniki gazowe o łącznej mocy 2,1 MWe. Energia elektryczna produkowana jest tutaj z odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz z kiszonki z kukurydzy w ilości odpowiadającej średniemu zapotrzebowaniu energetycznemu dla około 5000 gospodarstw domowych.

Spółka Poldanor planuje w najbliższych trzech latach budowę kolejnych dziewięciu biogazowni. Inwestycje te realizowane będą w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Łączna moc wszystkich istniejących i zaplanowanych instalacji biogazowych firmy wyniesie docelowo ok. 13 MWe.

„Poldanor jest znakomitym przykładem łączenia polskich i duńskich doświadczeń w biznesie. Firmy duńskie zawsze przywiązywały dużą wagę nie tylko do ochrony środowiska, ale też do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi oraz do społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie właśnie założenia realizuje firma Poldanor od 15 lat działalności w Polsce” – powiedział Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Hans Michel Kofoed-Hansen.

Podstawowe dane techniczne biogazowni w Koczale:
• wsad gnojowizny: 56 tys. ton/rok
• wsad kiszonki kukurydzianej: 25 tys. ton/rok
• wsad gliceryny: 10 tys. ton/rok
• łączna pojemność komór fermentacyjnych: 9 300m3
• dwa moduły prądowo-cieplne o mocy elektrycznej 2126 kW
• kocioł gazowy o mocy cieplnej 1900 kW
• roczna produkcja biogazowni:
– biogaz ok. 7 mln 800 tys. m3
– energia elektryczna ok. 18 mln kWh/rok
– energia cieplna ok. 19,5 mln kWh/rok

Biogazownia rolnicza POLDANOR SA w Nacławiu służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolowane, co pozwala uzyskać największą wydajność instalacji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji. Produkcja biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, która przeprowadzana jest w temperaturze 30-37 stopni, trwającej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fermentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5-10%) wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10-15%). Pozostała część (75-85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana energia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

W skład biogazowni rolniczej w Nacławiu wchodzą następujące obiekty:

plac na komponenty z dozownikiem o łącznej powierzchni 288 m2
zbiornik na komponenty nr 1 o pojemności 32 m3
zbiornik na komponenty nr 2 o pojemności 32 m3
zbiornik wstępny o pojemności 1000 m3
zbiornik fermentacyjny o pojemności 1250 m3
zbiornik pofermentacyjny o pojemności 2000 m3
budynek techniczny
wiata techniczna ze zbiornikiem mieszania
moduł kogeneracyjny o mocy 625kWe i 680 kWt
kocioł grzewczy o mocy 690 kW
chłodnica awaryjna
dwukomorowy zbiornik na gnojowicę przefermentowaną 2 x 10 000 m3
Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Nacławiu wynosi:

wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)
Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Nacławiu:

biogaz ok. 2300 000 m3
energia elektryczna ok. 5300 000 kWh
energia cieplna ok. 5900 000 kWh
Schemat działania

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI
BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

Katarzyna Kosewska, Jan R. Kami

ńskiKatedra Maszyn Rolniczych i Le

śnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

http://www.biogazownierolnicze.pl/biogazownierolnicze,article,0,77,88,analiza-oplacalnosci.html

Instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną –
dane na dzień 30.09.2009

Rodzaj źródła Moc zainstalowana
[w MW] Liczba instalacji
Elektrownie na biomasę 246,490 14
Elektrownie na biogaz 69,104 120
Elektrownie wiatrowe 666,332 282
Elektrownie wodne 944,130 724
Łącznie 2505,546 1140
(Źródło: URE)

Bariery prawne

brak jednoznacznej definicji biogazowni rolniczej

czy biogazownia rolnicza to obszar, na którym znajduje się instalacja, sama instalacja, jakie elementy instalacji przynależą do biogazowni?
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie)

produkcja biogazu rolniczego nie jest objęta Polską Klasyfikacją Działalności
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności)
wytwarzanie biogazu z odchodów zwierzęcych i odpadów produkcji rolnej nie figuruje w spisie działalności tzw. „Działów specjalnych produkcji rolnej”

proces i przebieg fermentacji może być zaliczany jako produkcja przemysłowa – kwalifikacja gnojowicy pofermentacyjnej do odpadów przemysłowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami
brak możliwości uzyskania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji za tę samą ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, będących jednocześnie jednostkami kogeneracji
(komunikat Prezesa URE z dn. 31 maja 2007r.)
nieuwzględnienie w niektórych aktach prawnych mniejszych jednostek wytwarzających energię elektryczną < 1 Mwel
niezaliczenie instalacji biogazowych do inwestycji celu publicznego
(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami)
sprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia przed wybuchem są nieadekwatne do aktualnych rozwiązań i rozproszone po kilku aktach prawych:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie dotyczy tylko budynków, nie dotyczy budowli; niejasno sformułowane zapisy dot. usytuowania instalacji biogazowej wobec budynków)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów
Norma PN – EN 1127-1 z 2001, Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem (podstawowe pojęcia i metodologia)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopad 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
sprzedaż energii i świadectw pochodzenia przez rolników, jako inwestorów i operatorów biogazowni, jest praktycznie niemożliwa

rolnik jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej nie otrzyma koncesji na produkcję energii elektrycznej, a co za tym idzie, nie otrzyma świadectw pochodzenia za wyprodukowaną energię
brak odpadów o kodach 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) oraz 19 06 06 (przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) na liście rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami )
http://www.biogazownierolnicze.pl/biogazownierolnicze,menu,0,15.html

Założenia programu rzowoju biogazowni w Polsce Ministerstwo Rolnictwa

Link http://www.biogazownierolnicze.pl/foto/dokumenty/019.pdf

KejowFotowoltaniczne żródła w sieci elektronergetycznej

Fotowoltaniczne żródła w sieci elektronergetycznej

 

Rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym

Autonomiczne zestawy solarne z rabatem nawet do 10%

Mobilne zasilenie solarne  dla  urządzeń o napięciu 12V DC, 24V DV lub ~230V AC

Zródło: Samsung E1107

Schemat działania zestawu zasilającego z panelem słonecznym  panel słoneczny
Zestaw zasilający zawiera:panel słoneczny
1. Bateria słoneczna 160 W
 • Moc maks. – 160 W
 • Napięcie nominalne – 12 V / 24 V
 • Napięcie maks. (jałowe) – 21,6 V
 • Napięcie w punkcie mocy maks. – 17,0 V
 • Prąd zwarcia – 9,4 A
 • Prąd w punkcie mocy maks. – 8,6 A
 • Wymiary – 1580x810x50 mm
 • Waga – 14 kg
2. Regulator ładowania baterii słonecznejbateria słoneczna.
 • Maksymalny prąd wejściowy [A] – 10 A
 • Maksymalny prąd obciążenia [A] – 10 A
 • Napięcie systemowe [V] – 12 V/ 24V
 • Wyświetlacz – diody LED pokazujące aktualny stan regulatora akumulatora i obciążenia panel słoeczny
 • Wymiary – 145x100x30 mm
 • Pobór prądu – < 4 mA
3. Akumulator deep cycle żelowypanel słoneczny
 • Bezobsługowe (bez potrzeby uzupełniania wody) panel słoneczny
 • Zwiększona trwałość i żywotność, przy pracy buforowej i cyklach głębokiego rozładowania
 • Konstrukcja szczelna panel słoneczny
 • Napięcie – 12V
 • Pojemność – 100 Ah
 • Wymiary [mm] – 306x168x211
 • Waga – 29 kg
Szacunkowy czas pracy zestawu po jednym cyklu ładowania w okresie wiosna-jesień:

 

Nazwa odbiornika
Moc
Czas pracy
Świetlówka 12V
5 W
110 h
Telewizor LCD 15’’ 12 V
18 W
33 h
Radio
50 W
11 h
Notebook
60 W
9 h
Lodówka 12V/24V 167l. 96 Wh/dzień
temp. otoczenia 210C
206 h

 


Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie


Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW. Warszawa 2005

W skali roku w Polsce możemy liczyć na usłonecznienie w przedziale od 1390 do 1900 godzin, w zależności od regionu. W województwie mazowieckim jest to 1550 do 1700 Średnio przyjmuje się wartość około 1600 godzin.

Planując inwestycje w technologie energii słonecznej należy jednak pamiętać, że nasłonecznienie podlega wahaniom w zależności od pory dnia i roku, a w naszej strefie klimatycznej pogoda jest kapryśna, co wpływa na zmienną ilość dni słonecznych w roku.

Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne (PV) służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą tzw. ogniw słonecznych. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały (DC), który przekształcany jest w prąd zmienny (AC) lub bezpośrednio ładuje akumulatory. Wykorzystuje się je w elektrowniach słonecznych, do ogrzewania domów, w małych zegarkach i kalkulatorach, a przede wszystkim w przestrzeni kosmicznej, gdzie promieniowanie słoneczne jest dużo silniejsze.

Obecnie wyróżnia się trzy typy ogniw fotowoltaicznych:

-monokrystaliczne – wykorzystujące jednorodną warstwę krzemu;
-polikrystaliczne – wykorzystujące niejednorodną warstwę krzemu;
-amorficzne – krzemowe ogniwa, w których krzem jest materiałem mniej uporządkowanym w stosunku do klasycznych ogniw.

Ogniwa monokrystaliczne stosuje się zazwyczaj przy mocach do 150-180W jednego panelu fotowoltaicznego, z kolei polikrystaliczne są stosowane dla mocy powyżej 200W w jednym panelu fotowoltaicznym. Natomiast ogniwa z krzemu amorficznego są powszechnie używane w produktach wymagających małej mocy zasilania (kalkulatory kieszonkowe, zegarki, itp.).
Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu krystalicznego lub polikrystalicznego, w której została uformowana bariera potencjału np. w postaci złącza p-n. Grubość płytek zawiera się w granicach 200 – 400 mikrometrów. Na przednią i tylnią stronę płytki naniesione są metaliczne połączenia, będące kontaktami i pozwalające płytce działać jako ogniwo fotowoltaiczne.
Przekrój krzemowego, krystalicznego ogniwa słonecznego

Źródło: Solarpraxis AG, Berlin, Germany
Pojedyncze ogniwo produkuje zazwyczaj pomiędzy 1 a 2 W, co jest niewystarczające dla większości zastosowań. Dla uzyskania większych napięć lub prądów ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle tworząc moduł fotowoltaiczny. Moduły są hermetyzowane, aby uchronić je przed korozją, wilgocią, zanieczyszczeniami i wpływami atmosfery. Obudowy muszą być trwałe, ponieważ dla modułów fotowoltaicznych oczekuje się czasów życia przynajmniej 20 – 30 lat. Na rynku znajduje się szeroki wachlarz modułów o różnej wielkości pokrywający zapotrzebowanie na szybko rosnącą ilość zastosowań fotowoltaicznych
 
http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-sloneczna.html
 
Pierwsza instalacja o mocy 25 MW w Polsce DEA
 
 • Do sieci RWE w Warszawie została podłączona instalacja fotowoltaiczna, która będzie wytwarzała do 25 MWh energii elektrycznej rocznie
 • Instalacja składająca się z 66 paneli słonecznych zapewnia 10 % zapotrzebowania na energię elektryczną całego budynku i pomaga w oświetleniu korytarzy, biur, sanitariatów, wind i niektórych urządzeń biurowych.
 
Link 
http://www.rwe.pl/web/cms/mediablob/pl/447646/data/447628/67519/home/centrum-prasowe/informacje-prasowe/informacje-prasowe-2010/pierwsza-instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-podlaczona-do-sieci-w-warszawie/Pierwsza-instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-podlaczona-do-sieci-w-Warszawie.pdf
 
Produkcja ogniw fotowoltanicznych

Produkcja ogniw fotowoltaicznych z krzemu amorficznego.

W komorze próżniowej następuje rozkład gazów (SiH4 lub mieszaniny SiH4 z gazami domieszkującymi np. PH3 lub B2H6) w wyładowaniu jarzeniowym i osadzanie warstwy krzemu amorficznego na podłożu. Taka technologia ogniw powoduje, że:

• procesy technologiczne ogniw fotowoltaicznych z a-Si s proste;

• zużycie energii jest małe, gdyż procesy zachodzą w temperaturach ok. 250°C;

• zużywa się małą ilość materiału, gdyż warstwy mają grubość mniejszą niż 1 mm,
  podczas gdy ogniwa z krzemu monokrystalicznego mają grubość około 500 mm;
• stosowanie reakcji plazmowych umożliwia uzyskanie dużych powierzchni ogniw;

• reakcje gazowe i niskie temperatury procesów technologicznych umożliwiają
  stosowanie tanich podłoży takich, jak szkło, stal nierdzewna, ceramika, folia plastikowa, itp.;

• można uzyskać duże napięcie wyjściowe z pojedynczego podłoża dzięki zastosowaniu struktury zintegrowanej,
  unikatowej dla ogniw z a-Si.
 

KejowElektrownie wiatrowe rekord już 1000 MW
Według Urzędu Regulacji Energetyki technologii zaliczanych do OZE, a wykorzystywanych w Polsce, należą elektrownie  nw.:
 
Rodzaj źródła OZE
Moc zainstalowana [MW]
2007 r.
2008 r.
2009 r.*
Elektrownie na biogaz 
45,699
54,615
69,205
Elektrownie na biomasę
255,390
231,990
233,790
Elektrownie wiatrowe 
287,909
451,090
582,597
Elektrownie wodne 
934,779
940,576
944,020
Współspalanie
37 jednostek**
 
Jakie wytyczne dla obliczenia ceny energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej według URE
 
http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/ure.pdf
 
Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~794 MW (stan 29.03.2010, źródło URE). Wśród inwestycji wyróżnić można 13 profesjonalnych projektów:
Lokalizacja
Województwo
Moc
Barzowice
zachodniopomorskie
5,1 MW
Cisowo
zachodniopomorskie
18 MW
Zagórze
zachodniopomorskie
30 MW
Lisewo
pomorskie
10,8 MW
Tymień
zachodniopomorskie
50 MW
Puck
pomorskie
22 MW
Kisielice
warmińsko-mazurskie
40,5 MW
Kamieńsk
łódzkie
30 MW
Jagniątkowo
zachodniopomorskie
30,6 MW
 Gnieżdżewo
 pomorskie
 22 MW
 Karścino
 zachodniopomorskie
 69 MW
 Łebcz
 pomorskie
 8 MW
 Suwałki
podlaskie
 41,4 MW
oraz pojedyncze turbiny lub zespoły kilku turbin o małej mocy rozsiane po całym kraju.Łącznie w Polsce posadowionych jest 300 koncesjonowanych źródeł.
Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW.

 
Ocena rozwoju energetyki wiatrowej może doprowadzić do osiągnięcia mocy 13600 MW w rku 2020 w Polsce.
 
 
INSTRUMENTY
Wyniki naboru wniosków w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010
 
W ramach zakończonego w dniu 31 maja br. naboru wniosków w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010 złożonych zostało 160 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,181 mld PLN. W konkursie o dofinansowanie zostało zgłoszonych 65 projektów dotyczących energetyki wiatrowej, 63 dotyczących produkcji energii z biogazu, 18 z biomasy, 5 projektów dotyczących produkcji energii z wykorzystaniem słońca oraz 5 projektów elektrowni wodnych i 4 projekty związane z wykorzystaniem energii geotermalnej. Mikroprzedsiębiorcy złożyli 82 wnioski o dofinansowanie, 19 wniosków złożyły małe przedsiębiorstwa, 20 wniosków zostało złożonych przez średnie przedsiębiorstwa oraz 38 projektów złożyły duże przedsiębiorstwa. Powyższe wartości zostaną zweryfikowane na etapie oceny formalnej.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
 
OCENA
 
Czy potencjał polskiej energetyki wiatrowej jest blokowany?
 
Moim zdaniem brak danych dla takiego osądu.
 
Kejow


Paradygmat ekologii przemysłowej i energetycznej

Paradygmat  ekologii przemysłowej i energetycznej

 

Dotychczasowe podejście, polegające na formułowaniu najpierw skali zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych, a następnie na podejmowaniu prób poprawy efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko, jest nie do zaakceptowania. W obliczu kryzysu gospodarczego priorytetem powinno być inwestowanie w te nowe technologie mające największe możliwości tworzenia miejsc pracy; podkreśla, że doprowadzi to do tworzenia rynków, wygeneruje nowe źródła dochodów i przyczyni się do rozwoju gospodarki i konkurencyjności UE; podkreśla ponadto, że zwiększy to bezpieczeństwo dostaw energii UE i zmniejszy jej zależność energetyczną od ograniczonej liczby źródeł energii, dostawców i szlaków transportowych co może zapewnić Noe Prawo Energetyczne.

Podstawowym problemem polskiej energetyki jest jej niska wydajność (produktywność), na co nakłada się niska efektywność wykorzystania (użytkowania) energii oraz przestarzały park maszynowy spora cześć bloków energetycznych ma ponad 40 lat.

 

Wyzwanie globalnym jest przeszkoda ze względu na ponad 90-procentowy udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej, sektor energetyczny charakteryzuje się wysoką emisyjnością, wynoszącą około 950 kg CO2/MWh.

Potencjał energetyki odnawialnej jest znaczący, przy dzisiejszym poziomie techniki szacuje się go na 46-procentowy udział w energii pierwotnej.

Mając na uwadze, że pilnie potrzebna zmiana paradygmatu energetycznego wymaga podziału ryzyka, tak aby odpowiednie podmioty, publiczne i prywatne, ponosiły wspólną odpowiedzialność, co oznacza potrzebę większego publicznego wsparcia finansowego, ale także podjęcia przez przemysł, banki i prywatnych inwestorów większej odpowiedzialności za wspólne ponoszenie ryzyka technologicznego i rynkowego.

 

PYTANIA

 

Zmiana paradygmatu energetycznego, przejście do epoki postwęglowej oznaczać będzie radykalną zmianę wszystkich sfer życia i wymiarów globalizacji.

 • Czy Stany Zjednoczone zdołają utrzymać pozycję hegemoniczną?
 • Czy Unia Europejska odnajdzie po kopenhaskiej traumie pewność siebie i sposób na rozwój?
 • Czy też, jak pokazuje coraz więcej zapowiedzi, hegemonia zacznie przesuwać się w stronę Chin?

 

POLSCY EKSPERCI

Andrzej Kasenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, powiedział, że nad alternatywnymi scenariuszami pracowało 80 osób. Dla wszystkich założeniem było spojrzenie na problem w „sposób zintegrowany”, czyli łączący aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne

Prezes IRE przypomniał, że jeżeli świat będzie nadal rozwijał się w podobny sposób, jak dotychczas, emitując zanieczyszczenia, to na ich wchłonięcie potrzeba będzie w 2050 roku dwóch globów. Z jego prezentacji wynikało też, że aż do 2030 roku nie jest uzasadniona opcja uwzględniająca rozwój w Polsce energetyki jądrowej.

Prezentujących opracowanie, Krzysztof Żmijewski z Instytutu im. Kwiatkowskiego omawiając sześć scenariuszy uwzględniających w różnych proporcjach udział odmiennych rodzajów energii (tzw. miks energetyczny) powiedział, że w dwóch z nich hurtowe ceny energii w 2020 roku będą wyraźnie niższe. Np. w wariancie z udziałem energetyki jądrowej wyniosą 310-380 zł/MWh, a w wariancie wiatrowo-gazowym będą nieco droższe.

Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku niesie za sobą szereg zmian w obszarze energetyki odnawialnej. Państwa członkowskie mają obowiązek zaimplementowania Dyrektywy do własnego porządku prawnego najpóźniej do grudnia 2010 roku. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dla państw członkowskich w zakresie promowania stosowania energii z OZE, jak również wyznacza obowiązkowe krajowe cele dotyczące udziału energii z OZE w zużyciu finalnym brutto energii ogółem. Polska docelowo ma osiągnąć udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto energii na poziomie 15% w 2020 roku. Udział dla Polski kształtuje się poniżej wytyczonego średniego celu dla całej Unii Europejskiej, niemniej oznacza to dla Polski konieczność jego podwojenia w stosunku do 2005 roku. Dyrektywa określa również ścieżkę dojścia do osiągnięcia wyznaczonego indywidualnego celu poprzez wytyczenie minimalnego orientacyjnego kursu udziału energii z OZE w całkowitym finalnym zużyciu energii brutto w latach 2011 – 2018. Dla Polski udział ten wynosi 8,8% w latach 2011, 2012, 9,5% w latach 2013 – 2014, rośnie do 10,7% w latach 2015, 2016, mając osiągnąć poziom 12,3% w latach 2017-2018. Obecnie istniejące krajowe przepisy prawne w obszarze OZE wprowadzają systemy wsparcia w obszarze wzrostu zużycia tylko energii elektrycznej z OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej ogółem poprzez m.in. wprowadzenie systemu „zielonych” certyfikatów, zwrotu zapłaconej akcyzy od zielonej energii elektrycznej, zapewnienie odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej z zielonych źródeł.

Obecnie trwają prace w resorcie gospodarki nad nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne i opracowaniem Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Te akty, jak i akty wykonawcze do nich powinny zaimplementować do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2009/28/WE. Jest teraz zatem dobry czas na działania zainteresowanych uczestników rynku na ewentualne próby wywierania wpływu na organy władz publicznych w procesie zmian obowiązujących regulacji prawnych z obszaru OZE.

Krystyna Tomaszewska PricewaterhouseCoopers

 

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE

 

Według Ministerstwa Gospodarki, nowe Prawo energetyczne pozwoli ograniczyć działania spekulacyjne przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Ustawa wprowadza obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Inwestor ubiegający się o przyłączenie siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV będzie wnosić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to pomoże to wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci.

Ustawa zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Dokumenty

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)
 2. Raport. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, INFORSE, European Climate Foundation. Katowice 2009.

 

PODSUMOWANIE

Będzie lepiej , drożej i inaczej niż dotychczas.

KejowNowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowelizacji ci u nas dostatek

Obecnie obowiązujące Prawo energetyczne było nowelizowane prawie 30 razy, więc stało się mało czytelne, nawet dla prawników w nim się specjalizujących. Nowa ustawa miała w jednoznaczny i prosty sposób regulować funkcjonowanie trzech podsektorów: elektroenergetyki, ciepła i gazu.

Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki przygotował ponad 20-stronicowe założenia do nowej ustawy, które omawiane były z URE, PSE Operator oraz branżowymi towarzystwami

Jak czytamy w założeniach, nowa ustawa powinna tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju kraju, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, poprzez rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii, nadzór państwa nad gospodarką energetyczną i przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.
 

Nowe zadania prezesa URE

Według projektodawców, wzmocniona powinna być niezależność i kompetencje prezesa URE w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji, zwłaszcza w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju rynku paliw gazowych i energii poprzez przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.

Zgodnie z dyrektywami rynkowymi (2003/54/WE i 2003/55/WE), podstawowym celem funkcjonowania prezesa URE powinno być zastępowanie mechanizmów rynkowych w obszarach działalności gospodarczej, w których te mechanizmy nie mogą właściwie działać.
 

OZE ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Natomiast konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego – informuje MG.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.
 

POPRAWIANIE PO LECHU KACZYŃSKIM

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wprowadza istotne zmiany, wynikające zarówno z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, jak i służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
 
 
Ministerstwo Gospodarki

Dla każdego z 6 priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” MG zaplanowało działania wykonawcze i harmonogram ich wdrażania przyklłady.

II. Bezpieczeństwo energetyczne

MG kontynuuje działania mające zagwarantować stabilne dostawy paliw i energii oraz optymalne wykorzystanie krajowych surowców energetycznych.

W celu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowejMG stworzyło instrumenty likwidujące bariery dla inwestycji infrastrukturalnychw elektroenergetyce, gazownictwie i sektorze paliw płynnych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.Inwestycje infrastrukturalne wspierano także z funduszy UE, w tym w ramach PO IiŚ

W sektorze węgla kamiennego MG dokonało zmian organizacyjnych i strukturalnych,m. in. na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstała Grupa Węglowo-Koksowa. Z kolei Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. połączyła się z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.

Warto także podkreślić, że MG chce zwiększyć wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego. Przepisy znowelizowanego Prawa energetycznego obejmują go systemem wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.

W marcu 2010 r. weszła w życie przygotowana przez MG nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Umożliwiło to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Nowe przepisy przewidują m.in. przeniesienie nadzoru właścicielskiego nad operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej do właściwości Ministra Gospodarki.

IV. Wprowadzenie energetyki jądrowej

Ważnym elementem były działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce. Rząd powołał Pełnomocnika ds. Energetyki Jądrowej. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej określającego m.in. liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje siłowni. Ponadto w Ministerstwie Gospodarki utworzono Departament Energetyki Jądrowej.

V. Rozwój wykorzystania OZE

W resorcie rozpoczęto prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Eksperci z Departamentu Energetyki MG przygotowali projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce”. Realizacja zadań w tym zakresie będzie kluczowa dla wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych.

VI. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

MG  dofinansuje projekty związane z ochroną środowiska.Będzie to możliwe dzięki środkom uzyskanym ze zbycia w latach 2009 – 2012 jednostek przyznanej emisji CO2. Stanie się tak dzięki utworzeniu Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Ponadto resort zabiega na forum unijnym o umieszczenie 2 polskich instalacji CCS na liście projektów demonstracyjnych Komisji Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Długie przygotowanie , liczne konferencje, należy się zadowolić tym rozwiazaniem prawnym. Potrzeba dostosowania się do przepisów UE jest nakazem , ale jej brak to kolejne hanowanie sektora paliwowo – energetycznego. Zbyt mało mówie się o ustawie gazowej – dlaczego?

KEJOW

 
ŻRÓDŁA

http://energetyka.wnp.pl/mg-przygotowuje-nowe-prawo-energetyczne-oraz-prawo-gazowe-i-ustawe-o-oze,112777_1_0_0.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-spory-o-nowe-Prawo-energetyczne-1583123.html

http://energetyka.wnp.pl/lech-kaczynski-podpisal-nowelizacje-prawa-energetycznego,101916_1_0_0.html

http://www.mg.gov.pl/node/10402Blockouty energetyczne w Polsce według prof. Żmijewski a polityka energetyczna rządu RP

Blockouty energetyczne-prof. Żmijewski a polityka

 Jedyna szansa aby światło nam nie zgasło jest zwrot inwestycji w stronę energetyki odnawialnej i oszczędności energetycznej. Stan OZE w Polsce jest podobny do stanu wałów przeciwpowodziowych. Kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną grożą nam blackout’y – powiedział prof. Żmijewski, Sekretarz Generalny  Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, jednego z panelistów w dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Mamy kilkadziesiąt tysięcy wniosków o przyłączenie nowych mocy, kilka tysięcy zgód na przyłączenie i kilkaset rzeczywistych przyłączeń. Nieprawdziwi inwestorzy w OZE zdominowali rynek i ten kto chce zainwestować musi najpierw odkupić pozwolenie

WNP.PL

PRZYCZYNY OSTRZEŻENIA O BLACKOUCIE 

Energetyka łączyła się, dzieliła, konsolidowała, konferowała – profesor Żmijewski, podówczas szef Polskich Sieci Elektroenergetycznych był częstym prelegentem – a sieci jak czekały na modernizację, tak czekają. Dziś chmary czarnowidzących ekspertów podsumowują lokalne blackouty dramatycznymi apelami, przypominając, że polskie elektrownie mają po 30-40 lat, że sieć jest jeszcze starsza i że potrzeba kilkadziesiąt miliardów złotych na modernizację.

Antypressblog

ANALIZA BLACKOUTu z 2006

Żmijewskiego nie przekonuje tłumaczenie spółki PSE Sieci „Operator”, że przyczyną awarii mogło być również zwiększone zapotrzebowanie w regionie warszawskim „w związku z użytkowaniem urządzeń chłodzących” – jak napisał w komunikacie PSE „Operator”.

– Polska to nie Kalifornia i nie sądzę, by istniało tak wielkie zapotrzebowanie na prąd w związku z działaniem klimatyzatorów i lodówek – powiedział Żmijewski.

Podobnego zdania o stanie polskich sieci przesyłowych jest Witold Zdunek ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków (SPE).

– Stan tych sieci jest tragiczny, wiele z nich, w tym również najwyższego napięcia, ma po trzydzieści lat, a ich konserwacja polega na malowaniu słupów – powiedział Zdunek. Jego zdaniem to nie utrata mocy była przyczyną awarii. – Mocy mamy nadmiar – twierdzi ekspert SPE.

PAP/CENTRALNE OGRZEWANIE
 

OPINIA I PROGRAM MINISTERSTWA GOSPODARKI W 2009

„Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed istotnymi problemami: sytuacja gospodarcza nie sprzyja działaniom rozwojowym, do tego nakłada się wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nieadekwatny rozwój systemu przesyłu prądu i gazu czy wahania cen na światowych rynkach. To wszystko wymusza opracowanie nowego podejścia” – oceniła Strzelec-Łobodzińska.

Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku” udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15 proc. w 2020 roku i 20 proc. w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10 proc. udziału biopaliw w rynku paliw. Zdaniem Strzelec-Łobodzińskiej, ważnym elementem systemu odnawialnych źródeł energii będzie budowa farm wiatrowych na morzu, które są bardziej efektywne od działających na lądzie.

pap/wprost

ELEKTROWNIE GAZOWE W POLSCE WZMOCNIENIE ROLI GAZPROMU

Żródło GW

Eksperci Ernst & Young twierdzą, że wybudowanie terminalu oraz łączników zwiększy konkurencję. „Na krajowym rynku praktycznie niepodzielnie króluje monopolista PGNiG. Jesteśmy przekonani, iż tylko realizacja kosztownych inwestycji w połączenia transgraniczne połączona z rozbudową krajowej sieci przesyłowej oraz budową podziemnych magazynów gazu może zmienić monopolistyczną strukturę rynku gazu ziemnego” – stwierdzają eksperci. Wszystko to przyczyni się bowiem do wejścia na rynek alternatywnych dostawców.

Zapewnienie dostaw gazu będzie miało kluczowe znaczenie także dla energetyki. Coraz więcej firm energetycznych zastanawia się nad budowaniem elektrowni na gaz. Wprawdzie jest on jako paliwo droższy niż węgiel, który daje nam dziś 94 proc. prądu, ale emituje o połowę mniej CO2. A po 2020 r., kiedy zgodnie z unijną dyrektywą wszystkie polskie elektrownie będą kupować prawa do emisji dwutlenku węgla na aukcjach, może się okazać, że prąd z gazu będzie tańszy niż z węgla. W tej chwili kilka koncernów energetycznych przymierza się do budowy bloków na gaz (patrz mapka). W sumie ich moc wyniesie od 2 do 3 tys. megawatów. Jeśli powstaną, będą zużywać rocznie 4 mld m sześc. gazu. Dziś zużywamy 14,5 mld m sześc., więc eksperci Ernst & Young szacują, że w 2020 r. konsumpcja gazu wzrośnie do 22 mld m sześc.

„Przeprowadzone przez nas analizy potwierdzają sens i konieczność przeprowadzenia działań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce” – czytamy w konkluzji raportu.

GW

ELEKTROWNIE W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI O ENERGETYCE ATOMOWEJ

Inwestycje w nowe moce wytwórcze, sieci przesyłowe i dystrybucyjne w sektorze elektroenergetycznym i paliwowym oraz koszty wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce to główne tematy poruszane podczas panelu dyskusyjnego „Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne”. W dyskusji, która odbyła się 2 czerwca 2010 r. w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, udział wzięła wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to ogromna inwestycja. Obecnie nakłady na 1 MW zainstalowanej mocy szacuje się na 3-3,5 mln euro – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. – Inwestor musi brać pod uwagę także koszty związane z tworzeniem całej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej dla sektora jądrowego – dodała.

Zdaniem wiceminister wysokie koszty nie odstraszają jednak potencjalnych inwestorów. – Od samego początku staramy się o jak największe zaangażowanie krajowego przemysłu w proces wdrażania energetyki jądrowej w Polsce – powiedziała wiceminister Trojanowska. – Zainteresowanie firm energią atomową zwiastuje wręcz pewien boom inwestycyjny w sektorze – zauważyła. Zwróciła jednak uwagę, że do realizacji tego typu przedsięwzięć konieczny jest wysoki poziom kompetencji i doświadczenia oraz wielka doza odpowiedzialności. 

Ministerstwo Gospodarki

PODSUMOWANIE

Zdaniem Najwyżej Izby Kontroli budowaniu nowych sieci oraz remontom istniejących przeszkadzają biurokratyczne procedury. – Brak rozwiązań legislacyjnych tworzących pozafinansowe instrumenty wsparcia inwestycji w odbudowę i rozwój mocy wytwórczych oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także niezrealizowanie istotnych elementów polityki energetycznej stwarzają wzrastające ryzyko niezdolności spółek energetycznych do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej .

Polityka taryfowa cen energi prowadzona przez URE jest hamulcem w zakresie inwestycji i faktycznie zwiększa ryzyko pułapki dla bazowych elektrowni wegłowych w zakresie emisji CO2.

Zły stanu energetyki odnawialnej w Polsce jest, według Cylwika i innych , brak kapitału na m.in. zakładanie upraw energetycznych do pozyskania biomasy do produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz biogazu oraz wydanie niezwykłej ilości zezwoleń na elektrownie wiatrowe osobom nię dędącym inwestorem.

Pomysł z energetyką jądrową i blokowanie  inwestycji dla energii geotermalnych (głębokich) i umacnianie pozycji Gazpromu dla elektrowni gazowych to wyrażne sprzeczności w celach kierunkach polskiej energetyki. Czyste Emisje Weglowe to tylko przyczynek do uzyskania pozycji w limitach emisyjnych ale technologia CCS w zakresie skladowania podziemnego CO2 to zagrożenie dla środowiska naturalnego Polski.

Kejow