Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Polska szczepionka na elektrownie jądrowe wg.recepty Ministerstwa Gospodarki po Fukushimie

Polska szczepionka na elektrownie jądrowe wg.recepty Ministerstwa Gospodarki po Fukushimie

 
Rada Min H. Trojanowskiej z MG o szczepionce wywiad z WNP.pl

Czym zatem jest pani zdaniem festiwal opinii o energetyce jądrowej, który się odbył po katastrofie w Japonii ?

– Obecnie wygłaszane opinie to swoisty polityczno-intelektulany drybling między faktami i domniemaniami. Dzisiaj wiemy z relacji służb elektrowni, że reaktory w Fukushimie zostały automatycznie wyłączone i awaryjnie chłodzone do momentu, w którym tsunami zmyło zbiorniki z olejem napędowym do silników diesla, co spowodowało brak zasilania i w efekcie brak chłodzenia reaktora. Brak możliwości odbioru ciepła spowodował uszkodzenie prętów paliwowych i topienie rdzenia reaktora.

W dzisiejszych nowoczesnych technologiach trzeciej generacji prawdopodobieństwo takiej awarii jest tysiąckrotnie mniejsze, w porównaniu do generacji drugiej, dzięki zastosowaniu niewymagających zasilania elektrycznego układów (pasywnych) lub zwielokrotnienia (redundancji) układów bezpieczeństwa.

Jak zadziałały wydarzenia w Japonii na jądrową część Unii Europejskiej ?

– Paradoksalnie, wydarzenia w Japonii zadziałały w większości krajów europejskich eksploatujących elektrownie jądrowe jak szczepionka. Zdajemy sobie sprawę jak poważna jest sytuacja w japońskiej elektrowni dotkniętej kataklizmem, pamiętamy jednak, że dzięki energetyce jądrowej Japonia uniknęła humanitarnej katastrofy.

W wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii uszkodzonych zostało 21 obiektów energetyki konwencjonalnej, w tym elektrownie węglowe i gazowe. Tsunami rozmyło bowiem linie kolejowe, oraz poważnie uszkodziło gazociągi, co w konsekwencji sparaliżowało dostawy paliw do elektrowni. Sytuację w Japonii po trzęsieniu ziemi ratują wciąż działające elektrownie jądrowe.
WNP.pl

Wypowiedz w wy2ziadzie dla WNP min Trojanowskiej z MG koordynującej polski projekt elektrowni jądrowych jest interesujący. Nie brak retoryki wobec dyskusji toczacej się na Nowym Ekranie.pl cyt. „Obecnie wygłaszane opinie to swoisty polityczno-intelektulany drybling między faktami i domniemaniami. „.Nie jest to arogancja władzy ale swoisty sposób pokazania wyższości i sposobu sprawowania władzy.

Realizacja polityki energetycznej Polski i bezpieczeństwo energetyczne w kontekście elektroni jądrowych z punktu widzenia inżynieryjnego możnali wyliczyć dla oceny ryzyka – lecz czy to wszelkie przesłanki dla tak ważkich decyzji dla Polski?

 Z prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną zawartej w „Polityce energetycznej Polski do 2030” roku wynika, że w 2030 roku udział paliwa jądrowego jako paliwa do produkcji energii elektrycznej powinien wynosić ponad 15 proc.

KejowHarmonogram budowy elektrowni jądrowej w Polsce-koniec konsultacji ze społeczeństwem

Harmonogram budowy elektrowni jądrowej w Polsce-koniec konsultacji ze społeczeństwem

Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko  projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej resort gospodarki rozpoczął 30 grudnia 2010 r., działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) z  końcem marca 2011 został zakończony.

Kolejne planowane etapy i etaty

Program zawiera szczegółową informację na temat działań, które będą realizowane do 2020 r., z perspektywą do 2030 r., koniecznych do wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej.

Działania te obejmują 5 etapów:
– przyjęcie programu przez rząd oraz uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (do 30 czerwca 2011 r.);
– ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.);
– wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień (1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.);
– wydanie pozwolenia na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2020 r.);
– kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych (1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2030 r.).
 

WNP.PL

Dokument źródłowy Ministrstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/node/13096

Zmiany w prawie pozwolą ukształtować docelowy model polskiej energetyki jądrowej, którego podstawę będą stanowić cztery główne podmioty: 

  • Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (KBJiOR) – centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego. Głównym zadaniem Komisji będzie zapewnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych oraz zapobieganie niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych. 
  • Agencja Energetyki Jądrowej (AJ) podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, której podstawowym zadaniem będzie wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. 
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) – instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym. 
  • inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do budowy i eksploatacji takich obiektów. 

W Programie przewidziano działania, które zapewnią polskim elektrowniom dostawy uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Na zlecenie MG zostanie przeprowadzona stosowna analiza, w której rozpoznane zostaną również zasoby uranu na terytorium Polski. 

Resort gospodarki opracuje także Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Oprócz harmonogramu działań i kosztów, będzie on zawierał rekomendacje dotyczące wyboru systemu postępowania z wypalonym paliwem. 
Elektrownie atomowe pl
 

Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem Waldemara Pawlaka i V-ce Minister Trojanowskiej dopina celu.

KejowODSETKI OD WADLIWEJ DECYZJI ARM–polecą głowy za kolejne 70 mln zł ?

ODSETKI OD WADLIWEJ DECYZJI ARM–polecą głowy?

Od grudnia ubiegłego roku Agencja Rezerw Materiałowych ponownie prowadzi postępowanie w sprawie ukarania spółki J&S Energy za brak wymaganych zapasów paliwa

To efekt uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził między innymi, że kara została źle wyliczona.
Pawlak zmniejszył ją o 10 milionów złotych i spółka zapłaciła 452 miliony złotych. Po wyroku sądu administracyjnego uchylającego karę, pieniądze zostały J&S Energy zwrócone.

Obecnie trwa analiza materiału dowodowego i ocena wniosków zgłoszonych przez J&S. Przesłuchano już świadków. Zeznania złożył już między innymi Piotr Woźniak, były minister gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, i jego zastępca Piotr Naimski. Zeznawać ma także Przemysła Wipler, były dyrektor Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w MG.

Link WNP /Rzeczpospolita http://www.wnp.pl/wiadomosci/98272.html
 
ODSETKI
WSA uchylił w grudniu ub.r. nałożenie kary; nie zgodził się m.in. ze sposobem jej naliczenia. Pod koniec października Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał skargi ministra gospodarki i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok. Spółka oczekiwała zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Dyrektor Grzegorz Adamczewski z ARM informował w poniedziałek PAP, że „wyrok nie zawiera zobowiązania dla organu, który nałożył karę, do jej zwrotu wraz z odsetkami”. Dodał, że w uzasadnieniu wyroku WSA nie wskazał na konieczność uwzględniania w decyzji o nałożeniu kary przepisów ordynacji podatkowej. Zawiera ona m.in. przepisy dotyczące wypłaty odsetek.
Agencja i firma mają rozbieżne opinie na ten temat” – powiedział w czwartek PAP Janusz Leszczyński z biura prasowego firmy J&S Energy. „Rozważamy kroki prawne” – dodał. Zaznaczył jednak, że firma nie ujawni na razie, co to za kroki.

 

PAP/WNP Link http://nafta.wnp.pl/j-s-rozwaza-kroki-prawne-ws-odsetek-od-kary,95106_1_0_0.html
 
 
PROPOZYCJA ZMIANY PRAWA W SPRAWIE ZAPASÓW ROPY
 
Uproszczenie sposobu obliczania wysokości kary pieniężnej, nakładanej na przedsiębiorcę za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw to główne założenie nowelizacji Ustawy o zapasach. Dokument został przyjęty przez rząd 29 grudnia br.
Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt zakłada, że kara za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych będzie stanowiła iloczyn kwoty 4 500 zł i ilości niedoboru ropy naftowej wyrażonej w tonach lub paliw wyrażonej w m³. Taki sposób wyliczania kary pieniężnej wyeliminuje ewentualne wątpliwości interpretacyjne oraz skróci czas trwania postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Link Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Zmiany+w+ustawie+dot+zapasow+ropy+naftowej+i+gazu+ziemnego.htm
 
WALDEMAR PAWLAK SKOMENTOWAL WYROKI NSA
 
Zdaniem wicepremiera Pawlaka konieczne jest doprecyzowanie zapisów ustawy, które zinterpretował sąd administracyjny. – Ustawa o zapasach ropy naftowej, według której wysokość kary ustala się na podstawie cen, jest nieścisła i budzi wątpliwości – dodał szef resortu gospodarki.
Wiceszef rządu zapowiedział, że założenia do nowelizacji zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. – Musimy usunąć z ustawy wszelkie wątpliwości interpretacyjne – powiedział wicepremier Pawlak.
http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Wicepremier+Pawlak+o+wyroku+ws+JS+Energy+SA.htm
 
 
DECYZJE WYROKI PISMA
 
Uzasadnienie ustne wyroku
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/76E57101-6623-43B1-8CFA-26943C57816D/57687/streszczenie.pdf
 
WYROK WSA
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/76E57101-6623-43B1-8CFA-26943C57816D/57670/WyrokWojewodzkiegoSaduAdministracyjnego1.pdf
 
SKARGA KASACYJNA J&S ENERGY
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/76E57101-6623-43B1-8CFA-26943C57816D/57671/SkargakasacyjnaJSEnergySA1.pdf
 
 
Informacja o wynikach kontroli NIK
http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/s_08_005_200805271411021211890262/kgp/px_remote_kgp_s_08_005_200805271411021211890262_01
 
Komentarz Kasprów/Gorzeliński
 
Uważamy, że w związku ze stratami jakie poniósł Skarb Państwa powinno zostać wszczęte śledztwo prokuratorskie. Wystarczy ustalić czy nałożenie kary było przyspieszane ponaglającymi telefonami z Pałacu (małego i dużego), nadaktywnością niektórych urzędników a przede wszystkim uniemożliwianiu zgromadzenia odpowiednich dokumentów (w tym zawarcia umowy z rafinerią). Jakoś nie chce nam się wierzyć, że nagle PKN, PERN i ARM bez porozumiewania się z politycznym zapleczem zaczęły pewnego dnia postępować w ten sam sposób. Nieudolność w nakładaniu kary pokazuje, że z pewnością nie są bez śladowe spotkania w tej sprawie, billingi telefoniczne, emaile itd. Skoro państwo oddaje niesłusznie zabrane pieniądze i samo musi zapłacić karę (odsetki) przyznając , że jest winne  to dlaczego nie ukarać sprawców? Przy znacznie mniejszej kwocie ABW i prokuratura w Płocku prowadzą śledztwo dotyczące PERN
 
http://blog.marazm.pl/?p=211
 
http://marazm.salon24.pl/
 
 
Pisałem o tej sprawie wcześniej – Mój Komentarz
Kto zawinił kto stracił – kara dla J&S na polityczne zamówienie
 
http://jaron.salon24.pl/133489,kto-zawinil-kto-stracil-kara-dla-j-s-na-polityczne-zamowienie


Dywersyfikacja i bezpieczeństwo energetyczne w rękach speca od POLMOSu
  Wicepremier Waldemar Pawlak likwiduje departament ministerstwa gospodarki zajmujący się dywersyfikacją dostaw ropy i gazu. Wiceminister Eugeniusz Postolski, któremu podlega departament, potwierdza tę wersję i przyznaje, że departament ds. dywersyfikacji zostanie zlikwidowany. Powód? – Dubluje on kompetencje departamentu ropy i gazuDepartament dywersyfikacji dostaw nośników energii w Ministerstwie Gospodarki to zapowiedź, że dywersyfikacja źródeł energii będzie polegała na rozwoju biopaliw i gazyfikacji węgla, reklamowanej przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka?

Stary Departament ma już nowego dyrektora. Został nim Andrzej Chwas, dotąd pracujący w Ministerstwie Skarbu m.in. jako specjalista od Polmosów a, pracownicy Wipiera i Naimskiego [PiS] lwia część sama zrezygnowała z pracy, bo obecne kierownictwo resortu MG nie dawało im nic do robienia.

OPINIA

Czekam na dalszy rozwój wypadków kwestia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji jest  ważna dla Polski, pozostawienie samopas bez nadzoru , może obfitować w nieprzewidywalne ryzyka.