Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Bezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa
5 lutego, 2010, 2:05 pm
Filed under: LPG | Tagi: , , , , , , ,

Bezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa

Jak podaje Gazeta Wyborcza płonie zbiornik z gazem w Kątach Wrocławskich. Pożar wybuchł na stacji benzynowej. Zbiornik ma ponad 6 tysięcy litrów gazu, który wypływa przy nieszczelnym zaworze.

TYPOWA AKCJA PRZYKŁAD Z SOSNOWCA   http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/4/QL96G4oR3Nk

WYBUCH GAZU NA STACJI W RADOMIU

http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/3/Na3yHFvycQw

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY P.POŻ STACJI PALIW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz. 2063 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).
  • Art. 4..1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Odległość odmierzacza paliw płynnych (zwanego potocznie „dystrybutorem”), przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej: 1) o 1 metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem – od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich, 2) 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej, , 3) 20 m – od innych budynków, 4) 20 m – od granicy lasu, 5) 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki, 6) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych   Stacje tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż: 1) 10 m – od budynku stacji paliw płynnych, 2) 10 m – od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej, 3) 30 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4) 60 m – od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, 5) 20 m – od innych budynków , 6) 20 m – od granicy lasu, 7) 6 m – od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych, 8) 10 m – od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej – o napięciu do 1 kV, 9) 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii, 10) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Odległości, o których mowa w punktach od 1) do 5), mogą być zmniejszone o połowę w przypadku: 1) zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, z wyjątkiem odległości określonych w punktach 3) i 4), 2) gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej, 3) stosowania zbiorników podziemnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STACJI  LPG

Środki prawne w ujawnionych przypadkach za 2005 O skali ujawnionych nieprawidłowości świadczyć może ilość środków prawnych zastosowanych przez inspektorów PIP w 2005 r.: • 8 103 decyzji nakazowych, w tym: – 59 decyzji wstrzymania prac, – 149 decyzji skierowania 327 pracowników do innych prac, – 2 461 wniosków zawartych w wystąpieniach, • 288 mandatów karnych na kwotę 145 120 zł • 6 wniosków o ukaranie do sądu, • 29 środków oddziaływania wychowawczego • 10 upomnień. Ponadto stwierdzając występowanie w kontrolowanej jednostce nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali ponad 135 pism, w tym m.in. do właściwych: • Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 58 pism dotyczących stacji autogazu eksploatowanych bez decyzji na użytkowanie, 7 • Urzędów Dozoru Technicznego – 35 pism dotyczących użytkowania urządzeń poddozorowych, na eksploatację których wymagane są decyzje UDT, • Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej – 27 pism dotyczących stanu sprzętu ppoż. oraz ilości magazynowanych butli.

Link http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/autogaz.pdf

PRZEPISY UE (ATEX) a stan prawny w Polsce

. Od 30 lat w Unii Europejskiej podejmowane są działania zmierzające do poprawy warunków pracy w miejscach szczególnie niebezpiecznych (również zagrożonych wybuchem). Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa dyrektywa 99/92/EC (dyrektywa Atex 137) z 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Zgodnie z jej postanowieniami od właściciela zakładu wymaga się, aby:

– zagwarantował bezpieczeństwo podczas normalnej pracy w zakładzie;

– zapobiegał tworzeniu się stężeń wybuchowych w zakładzie;

– zapobiegał powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu zdolnych zainicjować wybuch;

– w najgorszym wypadku zredukował szkodliwe efekty wybuchu do poziomu, w którym gwarantowane jest zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wdrażanie w Polsce postanowień dyrektywy odbywa się w myśl harmonizacji przepisów krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Na polskim gruncie wymagania dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie reguluje Kodeks pracy

DANE FIZYKO-CHEMICZNE GAZU LPG

LPG (ang. Liquified Petroleum Gas) – gaz skroplony (ciecz), paliwo będące mieszaniną propanu i butanu (w różnych proporcjach). Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Stosowany głównie jako: paliwo do kotłów centralnego ogrzewania i kuchni gazowych oraz do napędu silników pojazdów. LPG jest gazem bezbarwnym i bezzapachowym, dlatego ze względów bezpieczeństwa jest nawaniany substancją o ostrym i nieprzyjemnym zapachu. Jest łatwo palny. Dolna granica wybuchowości wynosi 2,1% – bardzo łatwo tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W fazie gazowej jest cięższy od powietrza i przez długi czas może zalegać w zagłębieniach terenu lub w źle przewietrzanych pomieszczeniach. Po rozprężeniu objętość gazu – w stosunku do stanu skroplonego – wzrasta 260 razy. Zbiorniki, w których transportuje się LPG, napełnia się zwykle do ok. 85% objętości, aby uniknąć rozerwania przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

PODSUMOWANIE

Brak danych o przyczynie powstania pożaru uniemożliwia ocenę zdarzenia na gorąco. Scenariusze zastosowania procedur gasnicznych i ewakuacyjnych zostasowano zgodnie z typowymi warunkami dla tej nadzwyczajneh sytuacji. Według mojej oceny i relacji TV stacja jest zbudowana prawidłowo.

Czy krajowy monopolista właściciel stacji PKN Orlen podejmie wnioski z tej akcji .

KejowOrlen Gaz kupuje LPG z Zachodu – dywersyfikacja
23 lipca, 2009, 7:45 am
Filed under: LPG, Polityka energetyczna | Tagi: , , , ,

Orlen Gaz kupuje LPG z Zachodu – dywersyfikacja

Na Terminalu Morskim LPG ORLEN GAZ w Szczecinie zakończył się przeładunek pierwszego gazowca – Lady Martine.
Lady Martine to jedenastoletni statek zbudowany w japońskiej stoczni KANREI SHIPBUILDING CO. LTD. Ma 96 metrów długości, 15 m. szerokości i zanurzenie – ok. 5,5 m. Pływa pod banderą singapurską. Jest typowym zbiornikowcem LPG przystosowanym do transportu gazów płynnych, m.in. propanu, butanu, propylenu.
ORLEN ZAINWESTOWAŁ W GAZ LPG

Terminal Morski LPG ORLEN GAZ w Szczecinie to trzeci tego typu obiekt w Polsce, drugi pod względem wielkości magazynowych i najnowocześniejszy pod względem możliwości przeładunkowych. Powstał w portowo-przemysłowej, prawobrzeżnej części Szczecina – na terenie byłej Bazy Magazynowej PKN ORLEN przy ul. Gdańskiej 34. Zajmuje 5 hektarów, ma nabrzeże o długości 274 metrów, a głębokość wody przy jego nabrzeżu wynosi 8 metrów. Kosztował ponad 50 mln zł.
Został zbudowany z myślą o operacjach związanych z przyjęciem, magazynowaniem i ekspedycją gazu płynnego. Oznacza to rozładunek LPG ze statku, magazynowanie gazu w trzech zbiornikach o łącznej pojemności 4500 m3 oraz rozładunek i załadunek na lądowe środki transportu.
Terminal jest przystosowany do rozładunku tankowców o wyporności ok. 6 tys. DWT. Ma trzy w pełni zautomatyzowane stanowiska do przeładunku autocystern i dwa dla cystern kolejowych, a także: 10 miejsc postojowych dla autocystern oraz tory odstawcze dla 30 cystern kolejowych. 
 

Link OrlenGaz

Jest to wzorcowy  przykład dywersyfikacji dostaw produktów energetycznych.Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce
1 lipca, 2009, 7:20 am
Filed under: LPG, Stacja paliw | Tagi: , ,

Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce

Obowiązujące przepisy zabraniają tankowania LPG osobom nieposiadającym przeszkolenia oraz specjalnej odzieży ochronnej. Ich zmiana przyniosłaby operatorom stacji obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem personelu obsługującego dystrybutory z gazem.

Według Grzegorza Jarzyńskiego z Grupy Elpigaz, zajmującej się instalacjami LPG, w efekcie ceny autogazu na stacjach z samoobsługą mogłyby spaść nawet o kilkanaście groszy na litrze.

Źródło www.forsal.pl

STAN PRAWNY DOTYCHCZASOWY

Uprawnienia pracowników stacji autogazu

Od pracowników stacji autogazu wymagane jest (oprócz szkolenia BHP), uzyskanie odpowiednich uprawnień w zakresie napełniania samochodów gazem płynnym. Uprawnienia takie nadawane są przez Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r Nr 79, poz. 849)

W Polsce działa ok. 6,7 tys. stacji LPG. Pod tym względem jesteśmy światowym liderem.

W USA samoobsługowe tankowanie pojazdów  LPG jest znane od kilkunastu lat.KRAUZE i PETROLINVEST skutecznym graczem na polskim rynku paliw LPG
18 marca, 2008, 10:14 am
Filed under: gaz, LPG, Paliwa | Tagi: , , , , ,

eda_mala-dzici.jpg


  Alians  z brytyjsko-rosyjską spółką TBS Enterprises spółka z grupy Ryszarda Krauzego ma podpisać kontrakt na dostawy gazu płynnego (LPG) z Rosji. Kontrakt opiewa na co najmniej 450 tys. ton gazu i będzie trwał minimum 3 lata. Ma przynieść duże pieniądze. W ciągu trzech lat przychody ze sprzedaży LPG powinny dać dodatkowo około 900 mln zł – informuje Zenon Grablewski, wiceprezes zarządu Petrolinvestu.Polska i Europa

Petrolinvest w 2007 r. sprowadził do Polski 110 tys. ton LPG. W 2008 r. nasz import może wzrosnąć o blisko 60 tys. ton. Od przyszłego roku będzie można mówić o wzroście rzędu 150 tys. ton rocznie

Link http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=fe261e64-a240-493b-ab7b-373135552da0&open=sec

Interesująca opcja terminala – list intencyjny

Dzierżawą terminala morskiego LPG w Porcie Gdynia, który to terminal zostanie przez Spółkę PETROLINVEST S.A. udostępniony TPG GAZ S.A. za wynagrodzeniem pokrywającym ponoszone koszty.

Link http://www.petrolinvest.pl/pl/aktualnosci/informacja-poufna-zawarcie-listu-intencyjnego-z-t.b.s.-enterpr.html

Analiza

Analizując rozszerzenie  pola biznesowego  przez Spółkę PETROLINVEST S.A dostrzegam zapełniania w rynku krajowym nisz produktowych np. LPG.Terminale kolejowe na ścianie wschodniej oparte na imporcie z krajów WNP borykały się poprzednio z różnymi przeciwnościami , opcja terminala morskiego jest bardziej efektywna.

Przeciwności

Najpopularniejsze w Polsce alternatywne paliwo do napędu pojazdów traci na opłacalności. Wszystko przez rosnące ceny gazu propan – butan, znanego jako LPG i utrzymujących się na w miarę stabilnym poziomie cen benzyny.

Zgodność prognoz z działaniem PETROLINVEST

Prognozy przedstawione przez prelegenta Mr De Greve podczas Nicejskiego kongresu, i ich uzasadnienie nie budzą wątpliwości co do poprawności postawionych tez, że rynek LPG ze sprzedaży w 2001 roku na poziomie 31 mln ton może osiągnąć 63 mln ton w roku 2030.

Największy przyrost jest przewidywany w sektorze autogazu, gdzie w roku 2001 sprzedaż wyniosła 4,9 mln ton, a w 2030 ma osiągnąć 25 mln ton !!! – to prawie 5-cio krotny wzrost na przestrzeni 30 lat – czy to możliwe ??
Biorąc pod uwagę, argumenty, którymi zostały poparte te prognozy, wydaje się to całkiem realne. Uzasadniano podawane przewidywania tym, że:
– cały świat musi stawić czoło problemowi globalnego ocieplenia i ograniczyć do minimum emisje dwutlenku węgla
– LPG posiada walory ekologiczne w odniesieniu do innych paliw ropopochodnych
– polityka energetyczna EU wymaga coraz większej dywersyfikacji nośników energii – w tym także stosowanych do transportu samochodowego
– kolejne kraje Europy uwalniają rynki energetyczne – energia elektryczna oraz gaz ziemny przestaną być dotowane przez poszczególne państwa i osiągną cenę wolnorynkową, a to oznacza wzrost ich cen
– nowe rynki zbytu dla LPG w Europie (wykorzystanie do zasilania klimatyzatorów – jak w Japonii; do zasilania agregatów stacjonarnych, itp.)

http://www.autocentrum.pl/go/338__Wzrost_europejskiego_rynku_LPG_o_100%25_do_2030_roku_!!!__14__0__5__787992187.html