Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Monitoring skażonej wody po awarii elektrowni Fukushima – detektory z małż
Kwiecień 11, 2011, 7:32 am
Filed under: elektrowni jadrowa, emisja | Tagi: , , ,

Monitoring skażonej wody po awarii elektrowni Fukushima – detektory z małż

  • Infinite GNU
 

Infinite GNU

Rosyjskia sieć Rosportebnadzor złożona  z laboratoriówEMERCOM zorganizowała 400 stacji monitorowania poziomu promieniowania na Dalekim Wschodzie , w tym dwa śmigłowce Mi-8 oraz samolot AN-74 do analizy skażenia na różnych wysokosciach.

Infinite

Monitoring wody skażonej poprzez małże na Dalekim Wschodzie Rosji

Według służb dokonujących pomiaru, zawartość jodu w wodzie przekroczyła dopuszczalną normę aż o 7,5 miliona razy. Skażonej wody nie można opanować w taki sposób, jak plamy ropy, dlatego też trzeba się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Radioaktywne wody w tej chwili są przenoszone przez dwa japońskie prądy morskie, jeden o nazwie Oyashio, zmierza od północy na wschód i po kilkuset kilometrach łączy się z wędrującym od południa na wschód prądem Kuroshio.Japońscy rybacy obawiają się, że z powodu skażenia wody w takim stopniu może dojść do śnięcia tysięcy, jak nie milionów ryb i innych organizmów zamieszkujących wody oceaniczne na przestrzeni setek kilometrów.Z czasem radioaktywna woda dotrze wraz z prądem Kuroshio do północnego Pacyfiku, a potem wraz z Prądem Kalifornijskim i Północnorównikowym dotrze w rejon południowych Hawajów. Niewykluczone, że część skażonej wody zostanie porwana przez Prąd Alaskański i będzie zmierzać ku Morzu Beringa.Jak szybko nastąpi rozprzestrzenienie się radioaktywnej wody zależy od prędkości przemieszczania się prądów morskich. Przykładowo prąd Kuroshio płynie z szybkością około 5 kilometrów na godzinę. To oznacza, że gdyby skażona woda miała dotrzeć w rejon Hawajów lub Alaski, to dopiero za mniej więcej 3 miesiące.www.twojapogoda.pl

Informacje o małżach (Unionidae)  Wikipedia

Skójkowate (Unionidae) – rodzina małży słodkowodnych obejmująca gatunki mające w rozwoju glochidium. Muszle obustronnie spłaszczone kształtu owalnego, o długości do 20 cm, zwykle ok 4-8 cm. W Polsce są przedstawiciele dwóch rodzajów tej rodziny: Unio – skójki i Anodonta – szczeżuje.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3jkowate

Każdy małż ma swój własny dobowy rytm zmienności rozwarcia muszli, podczas instalacji system biomonitoringu został odpowiednio skalibrowany poprzez ustalenie „normy” ruchu muszli, która jest punktem wyjścia do rozpoczęcia pomiarów i ustalenia progów alarmowych. Jednoczesne, gwałtowne zamknięcie się muszli wszystkich małży powoduje natychmiastowe włączenie się sygnału alarmowego. Dzięki takiemu ciągłemu nadzorowi możliwe jest szybkie zareagowanie w sytuacji wystąpienia skażenia wody, bez czasu oczekiwania na wyniki analiz laboratoryjnych.
 

Małże do zadań specjalnych

Do biomonitoringu wody z użyciem skójek stosuje się osobniki pochodzące ze zbiorników wody czystej – z naturalnych jezior lub rzek. Wcześniej przeprowadzana jest selekcja, która ocenia stan zdrowia osobników. Zanim zwierzęta zaczną pracę muszę przejść dwutygodniowy okres aklimatyzacyjny. W tym czasie prowadzi się tzw. kalibrację rozwarcia muszli danego osobnika. Jak zapewniają naukowcy zwierzęta żyją w dość komfortowych warunkach, zbliżonych do naturalnych. Woda ma stałą, właściwą dla tego gatunku temperaturę oraz jest regularnie napowietrzana. Według naukowców wykorzystanie małż jako bioindykatorów jest bardziej humanitarne niż ryb, bo one przy zanieczyszczeniach zamykają skorupę, nie dając dostępu zatrutej wodzie.  Poza tym dzięki małżom można nie tylko szybko stwierdzić, że woda jest zanieczyszczona, ale też, kto i gdzie ją zatruł.

http://srodowisko.ekologia.pl/przyroda/Monitoring-jakosci-zanieczyszczenia-srodowiska-Skojka-zaostrzona-jako-wskaznik-czystosci-wody,13998.html

Reakcję stresową u małży może wywołać też zmiana warunków termicznych, świetlnych, ciśnienia atmosferycznego, a także drgania i wstrząsy mechaniczne. Dlatego w systemie biomonitoringu SYMBIO staramy się wyeliminować wpływ tych czynników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków termicznych i tlenowych oraz zastosowanie obudowy do akwarium gwarantującej stabilność oraz zaciemnienie, co sprzyja większej aktywności naszych organizmów wskaźnikowych. Zmiany pH i twardości wody nie wywołują reakcji stresowej u małży.
Alarm w systemie biomonitoringu SYMBIO załącza się, kiedy sześć z ośmiu osobników w akwarium zamkniętych jest dłużej niż przez 4 minuty, a średnia otwarcia skorupek wszystkich małży spada poniżej 25%.
Prowadzone w warunkach laboratoryjnych badania nad zmianami aktywności małży pod wpływem określonych związków chemicznych oraz doświadczenie wynikające z praktycznego ich zastosowania jako bioindykatorów wskazują, że mogą być one użyte z powodzeniem w systemach monitorujących jakość wody. System biomonitoringu SYMBIO może być wykorzystywany do ostrzegania przed incydentalnymi zanieczyszczeniami na ujęciach wód. Jako system bezobsługowy w działaniu, nie wymaga ciągłej obserwacji zachowań organizmów wskaźnikowych. Istotą jego działania jest sygnalizowanie ewentualnych zmian w wodzie, wynikających z obecności substancji zanieczyszczających. Rolą jednostki nadrzędnej, kontrolującej działanie systemu biomonitoringu (laboratorium) jest ocena sytuacji i przeprowadzenie w razie zasygnalizowania przez małże obecności substancji zanieczyszczających, dokładnych analiz fizyko-chemicznych ujmowanej wody. 
 

Kejow

Literatura:
. Domek P., Materiały niepublikowane, będące sprawozdaniami z wyników badań i obserwacji, prowadzonych w laboratorium PROTE. 
. Domek P., 2003, Sprawozdanie z II etapu badań toksykologicznych z użyciem chloroformu, formaldehydu i chloru, prowadzonych na małżach słodkowodnych Unio tumidus (materiały niepublikowane)
. Domek P., 2003, Sprawozdanie z II etapu badań toksykologicznych z użyciem substancji ropopochodnych, prowadzonych na małżach słodkowodnych Unio tumidus. (materiały niepublikowane).
. Domek P., 2002, System biomonitoringu jakości wody oparty o krajowe małże słodkowodne, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”, Poznań-Gdańsk, 16-18.06.02: 1-4.
. Dogiel W.A., 1986, Zoologia bezkręgowców, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
. Domek P., Piotrowicz R., Klimaszyk P., Kraska M., 1994, Małże jako wskaźniki incydentalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych, XVI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Wrocław 5-8.09.1994, Wyd. Pol.Tow.Hydrobiol. Oddz. we Wrocławiu: 40
. Grabda E., 1984, Zoologia bezkręgowców, tom I, część 3, wyd. II, PWN, W-wa.
. Jenner H.A., Noppert F., Sikking T., 1989, A new system for the detection of valve-movement response of bivalves, Kema Scientific & Technical Reports 7 (2): 91-98.
. Jura Cz., 1997, Bezkręgowce, Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, W-wa. 
. Kees J.M. Kramer, Henk A. Jenner & Dick de Zwart, 1989, The valve movements response of mussels: a tool in biological monitoring, Hydrobiologia, 188/189: 433-443.
. Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński Piechotki., 1984, Ćwiczenia Piechotki zoologii bezkręgowców, Wyd. 6, W-wa, PWN. 
. Piechocki A., Dyduch-Falinowska A., 1993, Mięczaki, Małże, Pol. Tow. Hydrobiol., Fauna słodkowodna Polski, zeszyt 7A, Wyd. Nauk. PWN, W-wa
. Podolski G., 2003, System wczesnego ostrzegania przed zanieczyszczeniami wód ujmowanych oparty o małże na Stacji Uzdatniania Wody Dębiec w Poznaniu, opublikowano na stronie internetowej www.pwik.poznan.pl/bio_monitHarmonogram budowy elektrowni jądrowej w Polsce-koniec konsultacji ze społeczeństwem

Harmonogram budowy elektrowni jądrowej w Polsce-koniec konsultacji ze społeczeństwem

Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko  projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej resort gospodarki rozpoczął 30 grudnia 2010 r., działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) z  końcem marca 2011 został zakończony.

Kolejne planowane etapy i etaty

Program zawiera szczegółową informację na temat działań, które będą realizowane do 2020 r., z perspektywą do 2030 r., koniecznych do wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej.

Działania te obejmują 5 etapów:
– przyjęcie programu przez rząd oraz uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (do 30 czerwca 2011 r.);
– ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.);
– wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień (1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.);
– wydanie pozwolenia na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2020 r.);
– kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych (1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2030 r.).
 

WNP.PL

Dokument źródłowy Ministrstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/node/13096

Zmiany w prawie pozwolą ukształtować docelowy model polskiej energetyki jądrowej, którego podstawę będą stanowić cztery główne podmioty: 

  • Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (KBJiOR) – centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego. Głównym zadaniem Komisji będzie zapewnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych oraz zapobieganie niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych. 
  • Agencja Energetyki Jądrowej (AJ) podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, której podstawowym zadaniem będzie wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. 
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) – instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym. 
  • inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do budowy i eksploatacji takich obiektów. 

W Programie przewidziano działania, które zapewnią polskim elektrowniom dostawy uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Na zlecenie MG zostanie przeprowadzona stosowna analiza, w której rozpoznane zostaną również zasoby uranu na terytorium Polski. 

Resort gospodarki opracuje także Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Oprócz harmonogramu działań i kosztów, będzie on zawierał rekomendacje dotyczące wyboru systemu postępowania z wypalonym paliwem. 
Elektrownie atomowe pl
 

Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem Waldemara Pawlaka i V-ce Minister Trojanowskiej dopina celu.

KejowTechnologia ratownicza zapchaj trocinami, gazetami i polimerem–FUKISHIMA

Technologia ratownicza zapchaj trocinami, gazetami i polimerem–FUKISHIMA 

Fukushima
Woda  radioaktywna wycieka przez szparę w betonowym dole i odprowadzanie do Oceanu Spokojnego

 

 

 

 
Specjaliści z japońskiej spółki energetycznej TERSO sięgnęli po polimery, wymieszane z papierem gazetowym i trocinami, dla wypchania pęknięć w obudowie drugiego reaktora awaryjnej siłowni atomowej „Fukushima I”.
 
 
Interesująca  publikacja naukowa Japan Atomic Energy Research Institute
Na uwagę zasługuje publikacja Wiesława Gorączko i Stanisława Latek o  edukacji tzw. „RADIOFOBII” jako obioru publicznego
 
 
 
W publikacjach japońskich podaje się że inżynierowie usiłujący zlokalizować wyciek używają soli która w wodzie wyciekającej daje kolor mleka , aby prześledzić  drogę wycieku.
 
Zastosowano polimery zmieszane z trocinami i kawałkami gazet jako wypełniacze pękniętych szczelin które w połączeniu z wodą zwiększają objętość o 50% , zapobiegając wyciekowi radioaktywnie skażonej wody .
 
 
 
Zastosowany do uszczelnienia wycieku beton nie dał rezultatu ,  stosuje się tamowanie poprzez nakładanie jako super-kleju polimeru tamującego wyciek wody radioaktywnej do gruntu.. Częśc wyciekającej z pęknięcia wody zbira się do tymczasowych zbiorników.
 


Prawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Prawdziwy problem japońskiej elektrowni Fukushima to odpady, ich ilość składowana

Odpady radioaktywne w elektrwni jaadrowej w Japonii

Wyczerpujący materiał o składowanych odpadach będących największym zagrożeniem dla Japonii

 http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Containment%20Pools.pdf

Widok basenu z wodą i pretami radioaktywnymi wypalonymi – składowisko na dachu

Podsumowanie z raportu

W opracowaniu nikt nie przewidział z projektantów japońskich i amerykańskich licencjonodawców

  • trzesienia ziemi w skali 9
  • fal 30 stopowych  tsunami
  • wody z basenówgdzie zatopiono radiaktywne pręty

Opracował Tyler Duren

Schemat reaktora

Opis z rysunkiem reaktora

 http://econtent.unm.edu/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/nuceng&CISOPTR=33&filename=51.pdf

Podsumowanie

Mówienie o parze wodne radioaktywne to odwracanie uwagi i głownego niebezpieczeństwa składowuska pretów w tys. ton. materiału radioaktywnego.

Bezpieczne przechowywanie odpadów w japońskich elektrowniach jest fikcją i zawiodło.

600.000 szt wypalonych radioaktywnych pretów  jest składowanych na dachu reaktora

NHK podało że temperatura wody w basenie Fukishima   w który składuje się pręty wypalone i wynosi 84 st. C i ciagle jej ubywa.

Kejow

W Polsce rejon  Góry Sobótka  koło Wrocławia promieniowanie wzrosło o 20% mikorsV/h  skali na prostym mierniku na dzień dzisiejszy informacja z netuElektrownia atomowa jako lunapark – przykład z Niemiec

Elektrownia atomowa jako lunapark – przykład z Niemiec

Za zgodą Redakcji Rurociągi wyd. 3/2010 Za zgodą Redakcji Rurociągi wyd. 3/2010

Lunapark zamiast elektrowni atomowej odniesienie do dyskusji na temat bezpieczeństwa  elektrowni po awarii elektrowni jądrowej w Japonii.

KejowUszkodzenie chłodzenia przez tsunami-Fukishima elektrownia jądrowa w Japonii

Uszkodzenie chłodzenia przez tsunami-Fukishima elektrownia jądrowa w Japonii

Elektrownia Fukushima Japonia - Wikipedia GNU

 

Elektrownia Fukushima Japonia – Wikipedia GNU

 

Japonia/ Prawdopodobna reakcja jądrowa w elektrowni atomowej

Jest realne zagrożenienie stopienia prętow w górnej części reaktora. Wskutek wygotowania się wody chłodzącej nastapiło przegrzanie. W basenie wody obiegowej wzrosła tremperatura , CEZ 137 może być grożniejszy niż awaria w Czernobylu. Jest wyciek brak oszacowania skutków. Oba reaktory zostały uszkodzone.

Reaktor w elektrowni Fukushima  I-3 używa paliwa MOX ( mieszaniny plutonowo – uramowy).  Zasilany awaryjnie zespołem generatora Diesla nie zapewnił wznowienia procesu obiegu wody chłodzacej.

Relacje z Twittera , z Facebooka potwierdzają uspokojenie sytuacji ogólnej w Japonii na realację bezpośrednia od znajomej MISS JAPONII z Yokohamy.

Relacja z You Tube

Kejow

KejowEuroposeł Szymański , CO2, energetyka i gaz a, zagrożenie dla UE i Polski

Europoseł Szymański , CO2, energetyka a, zagrożenie dla UE

Niemniej, sprzeciwiamy się inicjatywie narzucenia przez Unię wspólnej polityki energetycznej, która dyktowałaby krajom członkowskim proporcje produkcji energii pochodzącej z paliwa atomowego, paliw kopalnych i źródeł odnawialnych. Popieramy jednak wspólną, zewnętrzną politykę bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Wspieramy unijną politykę klimatyczną, jednak zdajemy sobie jednocześnie sprawę z dodatkowych kosztów ograniczających konkurencyjność przemysłu europejskiego, które ta polityka za sobą pociąga.Europejskie uzależnienie od surowców energetycznych pochodzących z krajów niestabilnych lub potencjalnie wrogich będzie rosło w najbliższych latach. Obojętne przyglądanie się penetracji europejskiego rynku przez Gazprom, bez zastosowania jakichkolwiek form kontroli lub przeciwdziałania, nie pomaga Europie w uzyskaniu niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii. —Projekt Komisji Europejskiej zakłada przyjęcie gazu ziemnego, jako paliwa referencyjnego dla wyznaczania wskaźników emisyjności. Powoduje to, że w tym samym procesie produkcyjnym, w którym wykorzystywany jest gaz ziemny oraz inne bardziej emisyjne paliwa, producenci wykorzystujący gaz znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do producentów wykorzystujących np. węgiel.

„Komisja swoją decyzją doprowadzi do dyskryminacji części przedsiębiorstw oraz pozbawi konkurencyjności wiele sektorów polskiego przemysłu. Dominacja polityki klimatycznej nad energetyczną w Unii Europejskiej uderza w polską energetykę i górnictwo węglowe. Polityka klimatyczna Unii jest dziś największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.” – mówi Konrad Szymański, który zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE.

Zastosowanie zasady „jeden produkt – jeden benchmark” nie jest podyktowane wymogami prawa europejskiego i przy uwzględnieniu różnic w specyfice procesów produkcyjnych w różnych sektorach może prowadzić do naruszenia fundamentalnej zasady prawa wspólnotowego: zasady równości i zakazu dyskryminacji.

Zastosowanie zbyt rygorystycznych benchmarków spowoduje, iż instalacjom będzie przypadało mniej uprawnień niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia zakładanych celów emisyjnych. Dlatego też obecny projekt Komisji narusza unijną zasadę proporcjonalności.

http://www.konradszymanski.pl/wiadomosci.php?id=10174KRYTYKA

Komisja Ochrony Środowiska PE debatowała w czwartek nad zasadami przydziału bezpłatnych emisji CO2. – Projekt KE ma charakter dyskryminacyjny, narusza konkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalny, nieskuteczny i dlatego powinniśmy go odrzucić – powiedział podczas swojego wystąpienia na forum komisji Konrad Szymański z PiS.
– Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 opiera się na wskaźnikach dotyczących spalania gazu, mimo, że w Europie przedsiębiorcy opierają się na różnych źródłach energii. Uważam ten projekt za błędny i dlatego proponuję jego odrzucenie – powiedział polityk PiS

WNP.PL

Podsumowanie

Gra na korzyśćRosji z gazem jako paliwemreferencyjny orazimport elektryczzności z krajów poza ETS.

Zasadność okresleń

 Skutki polityczne i ekonomiczne, bez kontroli demokratycznej, ma ona charakter dyskryminacyjny, narusza knkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalna,

Kejow