Jaronwoj Blog Warszawa Polska


CCS-magazynowanie CO2 pod ziemią-finansowanie

Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce?

Ramy finansowe czyli koszty składowe   implementacji CCS jako transformacja polskiego sektora energetycznego.

tof Blusz Moderator DemosEuropa

tof Blusz Moderator DemosEuropa

Pilotażowe wdrożenia , potencjał krajowy oraz koszty wdrożenia CCS i rozwój technologii. Konferencja  Demos Europa  Centrum Strategii Europejskiej Hotel Polonia Warszawa 30 marca 2010r.

JAK NIEMCY i USA  WPROWADZILI LEGISLACJE CCS

Niemcy produkują 50% energii elektrycznej z węgla, dlatego z ich punktu widzenia ważne jest, aby stopniowe zmniejszenie wykorzys­tania tego paliwa kopalnego odbywało się w sposób możliwie naj-bardziej łagodny. W Niemczech udało się – jako jednemu z pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej – przygotować projekt ustawy mający na celu implementację przepisów Dyrektywy CCS.

Niemiecka ustawa o transporcie i długotrwałym przechowywaniu dwutlenku węgla (Gesetz zur Regelung von Abscheidung, Transport und dauerhafter Speicherung von Kohlendioxid) została przedłożona Radzie Ministrów 1 kwietnia 2009 roku. Ustawa ma zastosowanie do transportu i długotrwałego składowania dwutlenku węgla, włącznie z badaniem oraz opieką późniejszą nad wszystkimi instalacjami i urządzeniami służącymi do zatłaczania, przechowania oraz nadzo­rowania. Do instalacji wydzielających dwutlenek węgla stosuje się federalną ustawę o ochronie immisji.

Legislacja Stanów Zjednoczonych ma charakter odmienny od pozostałych analizowanych w tej publikacji. Celem ustawy ws. szyb­kiego wdrożenia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage Early Deployment Act), uchwalonej przez Senat i Izbę Reprezentantów 24 marca 2009 roku, jest przyspieszenie wprowadzenia na skalę komercyjną technologii wychwytywania i składowania CO2 emitowanego głównie z instalacji wykorzystujących do produkcji energii paliwa kopalne.

Ustawa nie przedstawia konkretnych rozwiązań prawnych, nato­miast zakłada, że najpóźniej w marcu 2010 roku zostanie przed­stawiony Kongresowi raport zawierający zunifikowaną strategię uwzględniającą kluczowe prawne, regulacyjne i inne bariery wy-chwytywania i składowania węgla na komercyjną skalę. Nie później niż w marcu 2011 roku przyjęta zostanie regulacja określająca sys­tem przyznawania pozwoleń na emisje CO2 w celu wsparcia rozwoju technologii CCS w produkcji energii i działalności przemysłowej. Dodatkowo, ustawa amerykańska przewiduje, że w ciągu dwóch lat od jej uchwalenia wprowadzone zostaną regulacje mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez minimalizo-wanie ryzyka przedostania się do atmosfery składowanego dwu-tlenku węgla. Aby zapewnić maksimum transparentności, regu­lacje uwzględnią proces uzyskiwania akceptacji dla właściwego składowiska, a także monitorowania, zachowywania rejestrów, raportów dotyczących emisji, wtłaczania i ewentualnych wycieków. Ustalona również zostanie metoda zatwierdzania i wystawiania pozwoleń na składowanie.

DYREKTYWE EUROPEJSKIE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowiska w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia  13 października 2003r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

POLSKA USTAWA „CCS” – zakres kompetencyjny

Minister Środowiska powinien przekazać część swoich kompe­tencji dotyczących kwestii technicznych Głównemu Geologowi Kra­ju. Kompetencje dotyczące opłat przekazane powinny być Urzędowi Regulacji Energetyki, z wyłączeniem kompetencji prawodawczych i wydawania nakazów.

Minister Gospodarki powinien wyznaczać kierunki dotyczące działalności oraz sposobu prowadzenia działalności związanej z przesyłem CO2.

Wydaje się, że wy tym celu należałoby utworzyć spółkę, która pod kierunkiem Ministra Gospodarki wybudowałaby i udostępniała (za opłatą) sieć rurociągów do transportu dwutlenku węgla.

Na potrzeby kontroli nad instalacjami wychwytu i zatłaczania oraz nadzoru nad składowiskiem i opieki późniejszej, jak również w celu budowy infrastruktury oraz zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa przesyłu CO2 utworzona powinna zostać spółka Skarbu Państwa – Krajowy Administrator Wychwytywania, Transportu i Składowania Dwutlenku Węgla (KA WTS).

Elżbieta Wroblewska Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Elżbieta Wroblewska Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

POLSKIE PROGRAMY FLAGOWE CCS

• projekt budowy bloku 858 MW w PGE Elektrowni Bełchatów S.A.

z wychwytywaniem i składowaniem CO2,

• projekt obiektu poligeneracyjnego (produkcja energii elektrycznej, ciepła oraz

produktów chemicznych: metanolu i/lub wodoru) w Kędzierzynie z wychwytywaniem

i magazynowaniem CO2, wspólnie dla Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Profesor Krzysztof Żmijewski Uniwersytet Warszawski

Profesor Krzysztof Żmijewski Uniwersytet Warszawski

Projekt w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. znalazł się na wąskiej liście

dofinansowania kwotą 180 mln euro w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej

(ang. EEPR).

KOSZTY TECHNOLOGII CCS

Analiza trzech typów bloków węglowych przystosowanych do separacji CO2, będące jak się wydaje najbliższe zastosowania w formie pełnoskalowych instalacji demonstracyjnych:

  • układ post-combustion oparty o absorpcję chemiczną CO2 ze spalin w roztworze MEA (PF-MEA),
  • układ oxy-combustion – spalania węgla w tlenie (PF-OXY),
  • układ IGCC – zgazowania węgla oraz wykorzystania gazu w siłowni gazowo-parowej.

 

Prowadzenie wychwytu CO2 z analizowanych bloków węglowych wiąże się ze spadkiem sprawności netto generacji elektryczności (w odniesieniu do nowoczesnego nadkrytycznego bloku węglowego bez wychwytu CO2 o sprawności 44.3%) o 8.3 (IGCC), 10.2 (PF-OXY) i 12.2 (PF-MEA) punktów procentowych, tj. do poziomu 32 – 36%.

Ceny, ceny , ceny!!!

Ceny elektryczności z analizowanych bloków węglowych są znacznie wyższe od cen występujących na rynku elektryczności obecnie (ok. 180 PLN/MWh w roku 2009 – ok. 202 PLN/MWh po znormalizowaniu na rok 2015 przyjmowany jako pierwszy rok eksploatacji analizowanych układów demonstracyjnych). Prognozowane w myśl wyników niniejszego studium wzrosty cen elektryczności, po przyjęciu ceny zakupu uprawnień emisyjnych na poziomie 40 Euro/Mg wynoszą odpowiednio: 86% dla nowoczesnego bloku węglowego bez usuwania CO2; 94% dla bloku PF-MEA; 71% dla bloku PF-OXY oraz 62% dla bloku IGCC. Należy przy tym zaznaczyć, że cena elektryczności z nowoczesnego bloku węglowego bez usuwania CO2 przy braku konieczności zakupu uprawnień emisyjnych wynosi 246 zł/MWh i jest wyższa o około 21% od obecnie funkcjonujących cen na rynku energii (po normalizacji na rok 2015).

Dane z raport przygotowano na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przy wsparciu funduszu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign & Commonwealth Office) – Strategic Programme Fund Low Carbon High Growth  – promującego gospodarkę niskoemisyjną

 

http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_12/2009-12-07_Lewiatan_Raport%20CCS_STRESZCZENIE.doc

ALTERNATYWA CCS  PODZIEMENE ZGAZOWANIE WĘGLA

Ekonomia i ekologia

Polskie projekty mają szanse podbić Europę, ponieważ dysponuje ona wielkimi zasobami węgla brunatnego (zalegającego pod powierzchnią ziemi od 100 do 300 m) oraz węgla kamiennego na dużych głębokościach (poniżej kilometra). Ich udostępnienie dla potrzeb klasycznych technologii wydobywczych staje się coraz mniej opłacalne. A nikt nie chce marnować surowców energetycznych. Trzeba szukać efektywnego ekonomicznie i ekologicznie sposobu ich wykorzystania. Naukowcy twierdzą, że bezpośrednie zgazowanie pokładów węglowych do gazu energetycznego (zasilającego turbiny), gazu syntezowego (dostarczających mieszaninę wodoru i tlenku węgla do syntez chemicznych) lub do substytutu gazu ziemnego (metanu) może stanowić atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowego górnictwa.

Marzena Gurgul PGE Bałchatów - Adam Czyżewski PKN Orlen

Marzena Gurgul PGE Bałchatów - Adam Czyżewski PKN Orlen

PODSUMOWANIE Z KONFERENCJI

10% koszty przechwycenia i składowania CO2 w technologii CCS w kosztach energii elektrycznej

30% wzrost cen detalicznych końcowych odbiorców za prąd wytwarzany z technologią CCS

Były sugestie dla zastosowania innej technologii porównywalnej  poprzez dominującą  specyfikę polskiego górnictwa węglowego w energetyce  .

– podziemne zgazowanie węgla poprzez upłynnianie.

Wystąpienie Pani Wróblewskiej z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki było przyjęte z zadowoleniem przez uczestników konferencji i w dyskusji panelowej z wypowiedziami ad vocem  prof. Żmijewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Zbigniewa Wrzesińskiego z Politechniki Warszawskiej .

Wysoki poziom profesjonalny konferencji merytoryczny zakres to przyjemność uczestniczenia w tego typu imprezach.

Kejow

PS. Mam nagrania video z interesujących referatów   zwłaszcza głównego ekonomisty PKN Orlen . W przypadku zainteresowania  opublikuje w wersji video.

Reklamy

3 Komentarze so far
Dodaj komentarz

„Profesor Krzysztof Żmijewski Uniwersytet Warszawski” powinno być:
Profesor Krzysztof Żmijewski POLITECHNIKA WARSZAWSKA!

Komentarz - autor: Marcin

mam wizytówki prof. z obu uczelni
kejow

Komentarz - autor: kejow

I have read so many articles or reviews concerning
the blogger lovers but this piece of writing is really a nice piece of writing, keep
it up.

Komentarz - autor: parnell rosenberg irwin
Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: