Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Uwagi transgraniczne do elektrowni atomowej w Kalingradzie

Uwagi transgraniczne do elektrowni atomowej w Kalingradzie

Mieszkańcy województwa podlaskiego mogą wyrazić swoją opinię w sprawie rosyjskich planów budowy koło Kalinigradu Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej. Uwagi mogą zgłaszać do 9 kwietnia – poinformowała PAP Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Wyrażenie opinii w sprawie budowy elektrowni jest możliwe, bo strona rosyjska wystąpiła do polskiej z pytaniem czy chce uczestniczyć w transgranicznym postępowaniu dotyczącym oddziaływania tej inwestycji na środowisko – tłumaczy rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Małgorzata Wnuk. Dyrekcja w Białymstoku, podobnie jak sąsiadujące bezpośrednio z Obwodem Kaliningradzkim województwo warmińsko-mazurskie, przystąpiła do tego postępowania. To do tej instytucji zainteresowani mogą kierować swoje uwagi

Rosjanie chcą zbudować 2 bloki energetyczne, moc jednego bloku ma wynosić nie mniej niż 1,2 tys. MW (megawatów). Przewidziany czas eksploatacji bloku energetycznego to 60 lat, reaktora 50 lat. Elektrownia na powstać na wschodzie Obwodu Kaliningradzkiego, w pobliżu granicy z Litwą, nad rzeką Niemen. Budowa ma potrwać 6-8 lat.

PAP/WNP

http://energetyka.wnp.pl/polacy-wypowiedza-sie-ws-elektrowni-jadrowej-w-kaliningradzie,105077_1_0_0.html

Białystok, dnia 11 marca 2010 r.
RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-174/10/AS
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, że Federacja Rosyjska przekazała Polsce dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Kaliningradzie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził potrzebę przystąpienia do procedury w kontekście transgranicznym.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia, iż dokumentacja (wybrane rozdziały przetłumaczone na język polski) przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ww. sprawie – została wyłożona w dniu 11 marca 2010 r. do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (085)7406981 wew. 21, w poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 8.00 – 16.00.
Całość dokumentacji w języku rosyjskim jest dostępna na stronie internetowej http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/Baltycka_EJ.zip

Link do BIP http://bip.rdos.eu/Information.aspx?iid=13491

Wycinki z tłumaczenia informacji z jezyka rosyjskiego

Zalożenia projektowe

U podstawy koncepcji Bałtyckiej Elektrowni Atomowej znajdują się założenia techniczne projektu LAES-2 z reaktorem WWER-1200, który z kolei, bazuje na rozwiązaniach Tajwańskiej Elektrowni Atomowej(bloki energetyczne WWER-1200 o zwiększonym bezpieczeństwie i udoskonalonych parametrach techniczno-ekonomicznych). Oprócz tego, w projekcie elektrowni atomowej z WWER- 1200 wzięto pod uwagę rozwiązania przyjęte w elektrowni AES-92 i elektrowni atomowej z WWER-640; w pełni uwzględniono doświadczenie w eksploatacji działających bloków energetycznych WWER-1000 (W-320), oraz
rekomendacje misji MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI DO SPRAW ENERGII ATOMOWEJ. Bałtycka Elektrownia Atomowa zgodnie z potencjalnym zagrożeniem radiacyjnym jest obiektem I kategorii (OSPORB- 99).

Normy emisji radioaktywnej

W 2005 roku wg danych „Koncernu Energoatom” emisja gazów i aerozoli oraz zrzuty ścieków ze wszystkich elektrowni atomowych były znacznie mniejsze niż określone dopuszczalne limity (Dopuszczalny zrzut i Dopuszczalna emisja) i wytworzyły dodatkowe napromieniowania tła ludności poza promieniowaniem ze źródeł naturalnych(2,2 mSv) o dawkę nie większą niż:

·0,1μSv dla elektrowni atomowej z reaktorami WWER-1000;
·0,5μSv dlaelektrowni atomowejz reaktorami WWER- 440;
·2,0μSv dlaelektrowni atomowejz reaktorami RBMK- 1000.
W ten sposób, poziomy oddziaływania radiacyjnego elektrowni atomowej na ludność i otaczające środowiskow 2005 roku nie przekroczyły 0,1 % dawki, wytwarzanej przez naturalne źródła promieniowania i nie zmieniły poziomu naturalnej radiacji w rejonie lokalizacjielektrowni atomowej.
We wszystkich elektrowniach atomowych Rosji funkcjonują zautomatyzowane systemy kontroli sytuacji radiacyjnej w rejonach ich rozmieszczenia (ASKRO), połączone w branżowy podsystem z centralnym punktem kontroli w Centrum Kryzysowym „Koncernu Energoatom” SA (przed prywatyzacją koncern FGUP „Rosenergoatom”). Przy tworzeniu ASKRO elektrowni atomowychwykorzystano głównie krajowe urządzenia (system „Atlant”, zainstalowany jest we wszystkichelektrowniach atomowych, opróczKolskiej i Leningradzkiej). Dodatkowo do systemów „Atlant” na Bałakowskiej, Kalininskieji Kurskiejelektrowniach atomowychzainstalowano system „SkyLink” (Niemcy). Na Kolskiej i Leningradzkiejelektrowniach atomowychzastosowano systemy fińskiej firmy „Rados Technology”.
Sytuacja radiacyjna w miejscu lokalizacji elektrowni atomowych charakteryzuje się wartościami Rγ(moc dawki promieniowaniaγ) od 0,06 do 0,20μSv /h, co odpowiada poziomowi naturalnego promieniowania wartości tła, charakterystycznego dla terytorium Rosji i tym poziomom, które istniały przed wybudowaniem pierwszych bloków energetycznych elektrowni atomowej.
Podstawowa część aktywności (po rozpadzie krótkotrwałych produktów rozpadu radonu) w przyziemnej warstwie atmosfery przypada na radionuklid pochodzenia kosmicznego 7Be (beryl). Aktywność radionuklidu 7Be (3,10-3 Bq/m 3) wynosi około99% sumarycznej aktywności powietrza.

Suma stosunków średniorocznych objętościowych aktywności wszystkich radionuklidów w powietrzu(w tym 7Be) do ich dopuszczalnych dla ludzi wartości w warstwie przyziemnej powietrza dla wszystkichelektrowni atomowych wyniosła średnio 2,10-6. To znaczy, że średnioroczna objętościowa aktywność radionuklidów wyniosła około 105-106razy mniej, niż dopuszczalna objętościowa aktywność radionuklidóww powietrzu atmosferycznym, ustalona przez NRB-99.

 
EKOLOGICZNE ZAGROŻENIA
 
W charakterze podstawowych wskaźników ryzyka ekologicznego mogą być analizowanezmiany różnorodności gatunkowej i reprodukcyjna zdolność bioty.
Wstępne rezultaty oceny porównawczej ryzyka dla ludności wywołanego przez zanieczyszczenia otaczającego środowiska substancjami chemicznymi i radionuklidami w rejonie lokalizacji terenu Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w 1998-2008 r. zgodnie z przedstawionymi wyżej metodami oceny zaprezentowane zostały w tabeli 11.1.1 i wskazują, że:
– podstawowym czynnikiem ryzyka dla zdrowia ludności przez zanieczyszczenia środowiska naturalnegowywołane substancjami chemicznymi w artykułach żywnościowych miejscowej produkcji. Według najbardziejostrożnych ocen ryzyko spożycia artykułów żywnościowych miejscowej produkcji może znajdować się w zakresie (13,0 – 44,0)*10-6rok-1, tzn. w pobliżu górnej granicy możliwego do przyjęcia ryzyka (5*10-5rok-1), wynosząc średnio 25*10-6 rok-1. Uściślenie ocen zostanie wykonanepo otrzymaniu danych o faktycznych koncentracjach substancji chemicznych w powietrzu (w tym, kurzu), artykułach żywnościowych, wodzie pitnej,
– wielkość ryzyka dla technogennych radionuklidów w otaczającym środowisku < 2,2*10-6rok-1 jest znacznie niższa niż ryzyko chemiczne, (13-44)*10-6 rok-1 i ryzyka dla naturalnego tła radiacyjnego – (190 ± 30)*10-6 rok-1,
– ryzyko radiacyjne dla naturalnego tła radiacyjnego wynosi (190 ± 30)*10-6 rok-1
– prognozowany poziom ryzyka radiacyjnego dla ludności z powodu emisji/zrzutów Bałtyckiej Elektrowni Atomowej przy NE nie przekroczy 0,22*10-6 rok-1, przy NNE – 4,4*10-6 rok-1, tzn. będzie znajdować się na poziomie możliwym do przyjęcia poziomie, wynosząc nie więcej niż 1 % nowoczesnego poziomu kancerogennego ryzyka dla ludności z powodu substancji chemicznych w środowisku.

 

 

Roczna emisja gazów radioaktywnych i aerozoli do atmosfery w Bałtyckiej Elektrowni Atomowej (poziom projektowany)

Maksymalny poziom dawki w wyniku bezpośredniego oddziaływania promieniowania płomienia chłodni kominowej i osadów w glebie (pod warunkiem 50-letniego nagromadzenia i wszystkich dróg ich usuwania zgleby) kształtują się w północno-zachodnim kierunku na odległość 0,5-1 km i wynoszą 1,2μSv /rok. Zakres poziomu dawek w zależności od kierunku rozproszenia emisji zmienia się słabo ze zwiększeniem odległości do 15 km zmniejsza się więcej niż o rząd. Podstawowymi nuklidami, formującymi dawkę obciążenia dla ludności w sposób bezpośredni (bez uzwględniania wewnętrznego napromieniowania) wynoszą:

– dla promieniowania płomienia wyrzutów – 88Kr (do 60 %) i 135Xc (do 25 %);

 
Nuklid/Grupa nuklidów
Bałtycka Elektrownia Atomowa, 2 bloki z RU B-491
DE (SP AS-03)
60Co
6,2*104
7,4*109
131I (forma gazowa i aerozolu)
1,5*108
1,8*1010
134Cs
4,0*107
9,0*108
!37Cs
6,1*107
2,0*109
ΣIRG
9,2*1013
6,9*1014

 

– dla osadów w glebie – 137Cs i 134Cs (około 90 %).
Maksymalne wartości dawki wewnętrznego napromieniowania ludności w wyniku inhalacji wynoszą około 0,1μSv/rok. Przy tym, dawka w znacznym stopniu zależy od zawartości 14C (63 %) w emisji gazu i aerozolu elektrowni oraz trytu (23 %),
Maksymalna wartość dawki wewnętrznego napromieniowania w wyniku spożycia produktów spożywczychmiejscowej produkcji, uwarunkowana eksploatacją elektrowni atomowej nie przekroczy 2μSv/rok.
Krytycznymi produktami dla danego regionu będą mleko i produkty zbożowe. Krytyczne nuklidy w mleku: 14C i 131I, krytyczne nuklidy w zbożowych: 14C.Krytyczna droga zanieczyszczenia miejscowej produkcji rolnej to zanieczyszczenie roślinności przez częśc nadziemną. Nagromadzenie długowiecznych radionuklidów w warstwie gruntowej doprowadza do stopniowego zwiększania znaczeniapoziemnego zanieczyszczenia systemów korzeniowych substancjami promieniotwórczymiproduktów rolnych miejscowej produkcji.
 
 
PODSUMOWANIE KONCOWE
 
Oczekuję od  blogerów WordPress i fizyków komentarza i odniesienia się jezykiem niespecjalistycznym do istotnych paramentrów oraz dla właściwej oceny projektu rosyjskiego i aktywności obywatelskiej blogerów mieszkańców województwa podlaskiego w tym konsulatacjach.
Kejow
Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s%d blogerów lubi to: