Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Bezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa
Luty 5, 2010, 2:05 pm
Filed under: LPG | Tagi: , , , , , , ,

Bezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa

Jak podaje Gazeta Wyborcza płonie zbiornik z gazem w Kątach Wrocławskich. Pożar wybuchł na stacji benzynowej. Zbiornik ma ponad 6 tysięcy litrów gazu, który wypływa przy nieszczelnym zaworze.

TYPOWA AKCJA PRZYKŁAD Z SOSNOWCA   http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/4/QL96G4oR3Nk

WYBUCH GAZU NA STACJI W RADOMIU

http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/3/Na3yHFvycQw

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY P.POŻ STACJI PALIW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz. 2063 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).
  • Art. 4..1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Odległość odmierzacza paliw płynnych (zwanego potocznie „dystrybutorem”), przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej: 1) o 1 metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem – od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich, 2) 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej, , 3) 20 m – od innych budynków, 4) 20 m – od granicy lasu, 5) 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki, 6) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych   Stacje tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż: 1) 10 m – od budynku stacji paliw płynnych, 2) 10 m – od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej, 3) 30 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4) 60 m – od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, 5) 20 m – od innych budynków , 6) 20 m – od granicy lasu, 7) 6 m – od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych, 8) 10 m – od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej – o napięciu do 1 kV, 9) 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii, 10) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Odległości, o których mowa w punktach od 1) do 5), mogą być zmniejszone o połowę w przypadku: 1) zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, z wyjątkiem odległości określonych w punktach 3) i 4), 2) gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej, 3) stosowania zbiorników podziemnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STACJI  LPG

Środki prawne w ujawnionych przypadkach za 2005 O skali ujawnionych nieprawidłowości świadczyć może ilość środków prawnych zastosowanych przez inspektorów PIP w 2005 r.: • 8 103 decyzji nakazowych, w tym: – 59 decyzji wstrzymania prac, – 149 decyzji skierowania 327 pracowników do innych prac, – 2 461 wniosków zawartych w wystąpieniach, • 288 mandatów karnych na kwotę 145 120 zł • 6 wniosków o ukaranie do sądu, • 29 środków oddziaływania wychowawczego • 10 upomnień. Ponadto stwierdzając występowanie w kontrolowanej jednostce nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali ponad 135 pism, w tym m.in. do właściwych: • Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 58 pism dotyczących stacji autogazu eksploatowanych bez decyzji na użytkowanie, 7 • Urzędów Dozoru Technicznego – 35 pism dotyczących użytkowania urządzeń poddozorowych, na eksploatację których wymagane są decyzje UDT, • Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej – 27 pism dotyczących stanu sprzętu ppoż. oraz ilości magazynowanych butli.

Link http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/autogaz.pdf

PRZEPISY UE (ATEX) a stan prawny w Polsce

. Od 30 lat w Unii Europejskiej podejmowane są działania zmierzające do poprawy warunków pracy w miejscach szczególnie niebezpiecznych (również zagrożonych wybuchem). Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa dyrektywa 99/92/EC (dyrektywa Atex 137) z 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Zgodnie z jej postanowieniami od właściciela zakładu wymaga się, aby:

– zagwarantował bezpieczeństwo podczas normalnej pracy w zakładzie;

– zapobiegał tworzeniu się stężeń wybuchowych w zakładzie;

– zapobiegał powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu zdolnych zainicjować wybuch;

– w najgorszym wypadku zredukował szkodliwe efekty wybuchu do poziomu, w którym gwarantowane jest zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wdrażanie w Polsce postanowień dyrektywy odbywa się w myśl harmonizacji przepisów krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Na polskim gruncie wymagania dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie reguluje Kodeks pracy

DANE FIZYKO-CHEMICZNE GAZU LPG

LPG (ang. Liquified Petroleum Gas) – gaz skroplony (ciecz), paliwo będące mieszaniną propanu i butanu (w różnych proporcjach). Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Stosowany głównie jako: paliwo do kotłów centralnego ogrzewania i kuchni gazowych oraz do napędu silników pojazdów. LPG jest gazem bezbarwnym i bezzapachowym, dlatego ze względów bezpieczeństwa jest nawaniany substancją o ostrym i nieprzyjemnym zapachu. Jest łatwo palny. Dolna granica wybuchowości wynosi 2,1% – bardzo łatwo tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W fazie gazowej jest cięższy od powietrza i przez długi czas może zalegać w zagłębieniach terenu lub w źle przewietrzanych pomieszczeniach. Po rozprężeniu objętość gazu – w stosunku do stanu skroplonego – wzrasta 260 razy. Zbiorniki, w których transportuje się LPG, napełnia się zwykle do ok. 85% objętości, aby uniknąć rozerwania przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

PODSUMOWANIE

Brak danych o przyczynie powstania pożaru uniemożliwia ocenę zdarzenia na gorąco. Scenariusze zastosowania procedur gasnicznych i ewakuacyjnych zostasowano zgodnie z typowymi warunkami dla tej nadzwyczajneh sytuacji. Według mojej oceny i relacji TV stacja jest zbudowana prawidłowo.

Czy krajowy monopolista właściciel stacji PKN Orlen podejmie wnioski z tej akcji .

Kejow

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: